ТОМ XXII

Кликнете върху заглавието, за да прочетете статията

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ДИСКУСИИ

 

1. The (legal) future of the European Union

Professor Dr. iur, Stephan Hobe, University of Cologne

 

2. Успяха ли гражданските инициативи реално да засилят представителната демокрация в ЕС?

Радостина Стефанова-Камишева, юридически съветник в кабинета на съдия Александър Корнезов, Общ съд на ЕС

 

3. Правомощията на Общността Евратом – нови (и стари) предизвикателства в рамките на самостоятелна правосубектност

д-р Атанас Попов, юрист в дирекция “Енергетика” на Европейската Комисия

 

 

АНАЛИЗИ

 

4. Reluctant storyteller: ECJ, treaty interpretation and the ‘never-ending story’ of Western Sahara

Commentary on judgments in cases Council v Front Polisario (C‑104/16 P) and Western Sahara Campaign UK (C-266/16)

Momchil Milanov, Judicial Fellow at the International Court of Justice

 

5. Селективната дистрибуция в практиката на Съда на ЕС

Решение от 6 декември 2017 г., Coty Germany, C‑230/16

Елеонора Матеина, адвокат в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски

 

 

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

 

Висящи производства

 

6. Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.07.2018 – 31.10.2018

 

Решени дела

 

7. Държава членка може да откаже предоставянето на одобрена с решение на Комисията държавна помощ на лице, което има публични задължения по националния закон

Определение от 30 май 2018 г., Янчев, C‑481/17

 

8. Санкция за недеклариран внос на пари в брой в ЕС, която предвижда едновременното отнемане на парите и налагането на наказание лишаване от свобода до шест години или глоба в двойния размер на предмета на престъплението, не съответства на правото на ЕС

Определение от 12 юли 2018 г., Pinzaru и Cirstinoiu, C-707/17

 

9. Директива 2008/94 допуска национална уредба, която не гарантира вземания от трудови правоотношения, които са прекратени повече от три месеца преди вписването в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя

Решение от 25 юли 2018 г., Гиго, C-338/17

 

10. Лице, търсещо закрила в ЕС, което има регистрация от орган за закрила на ООН, може да получи такава закрила при определени условия. При съдебния контрол следва да се вземат предвид и новонастъпилите обстоятелства

Решение от 25 юли 2018 г., Алхето, C‑585/16

 

11. Правото на ЕС не допуска данъчните органи да прилагат ДОПК така, че дадено лице да бъде задължено да плати лихви върху несъществуващо задължение, макар доказателствата за липсата на задължението да са представени извън срок

Решение от 25 юли 2018 г., ТТЛ, C‑553/16

 

12. Агенцията за бежанците може да разгледа по същество молба за международна закрила без да се произнесе предварително относно компетентността си по Регламент Дъблин III

Решение от 4 октомври 2018 г., Фатхи, C‑56/17

 

13. Критерии за определяне като „търговска“ по смисъла потребителското право на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба

Решение от 4 октомври 2018 г., Kamenova, C‑105/17

 

14. Критерии за предоставяне на статут на бежанец

Решение от 4 октомври 2018 г., Ахмедбедкова и Ахмедбедков, C‑652/16

 

15. Решение на Съда на ЕС относно принципите от правото на ЕС за определяне на процесуалния ред за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

Решение от 4 октомври 2018 г., Кантарев, C-571/16

 

16. Определяне на приложимото право за осигуряването на командирован работник по Регламент 883/2004

Решение от 25 октомври 2018 г., Уолтопия, C‑451/17

 

17. Правото на ЕС допуска решението на съда за продължаване на мярка за неотклонение задържане под стража, взето от съдебен орган, да се основава на подозрения или обвинителни доказателства при условие, че това решение не представя задържаното лице като виновно

Решение от 19 септември 2018 г., Милев, C-310/18 PPU

 

18. Съгласно Регламент 1346/2000, единствено съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност, са компетентни да се произнесат по отменителен иск, насочен срещу ответник в друга държава членка

Решение от 14 ноември 2018 г., Wiemer & Trachte, C‑296/17

 

19. „Девин“ е регистрирана законосъобразно като марка на ЕС

Решение от 25 октомври 2018 г., Devin/EUIPOHaskovo (DEVIN), T‑122/17

 

20. Правото на ЕС допуска национална норма, забраняваща използването на събрани в нарушение на националното право доказателства в рамките на наказателно производство за измами с ДДС

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Dzivev, C-310/16

 

 

НАКРАТКО

 

Съд на ЕС

 

21. При отмяна на полет пътникът има право да получи обратно цялата платена цена за билета, което може да включва и комисиона на продавача

Решение от 12 септември 2018 г., Harms, C‑601/17

 

22. Пускането на пазара на SIM-карти с предварително активирани платени услуги без да са информирани потребителите за това, представлява агресивна нелоялна търговска практика

Решение от 13 септември 2018 г., Wind Tre и Vodafone Italia, C‑54/17 и C‑55/17

 

23. Правото на ЕС допуска национално право, според което периодът на ползване на родителски отпуск не може да бъде приравнен на действително полагане на труд при изчисляването на годишния платен отпуск

Решение от 4 октомври 2018 г., Dicu, C‑12/17

 

24. Съдът на ЕС установи, че Франция е нарушила правото на ЕС, тъй като юрисдикция на тази държава членка не е изпратила преюдициално запитване

Решение от 4 октомври 2018 г., Комисия/Франция (Précompte mobilier), C‑416/17

 

25. Критерии за допустимост на жалба срещу решение на Комисията, с която се установява невъзможност за възстановяване на неправомерна държавна помощ по национална схема за данъчни облекчения, подадена от конкуренти на получателите на тази помощ

Уточнение на критерии за допустимост по чл. член 263, четвърта алинея от ДФЕС

Решение от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия и Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Ferracci, C‑622/16 P—C‑624/16 P

 

26. Правото на ЕС не допуска национална уредба, която предвижда възможност да се разпореди на възложител по договор за строителни работи от тази държава членка да спре плащанията към своя съдоговорител от друга държава членка, с цел обезпечение на евентуалната глоба

Решение от 13 ноември 2018 г., Čepelnik, C‑33/17

 

27. Членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС задължават държава членка да откаже молба за екстрадиция от трета държава с цел изпълнението на наказание лишаване от свобода на гражданин на ЕС от друга държава членка, ако такъв отказ е предвиден за нейните граждани

Решение от 13 ноември 2018 г., Raugevicius, C‑247/17

 

28. Директива 2001/29/ЕО не допуска вкусът на хранителен продукт да се ползва с авторскоправна закрила

Решение от 13 ноември 2018 г., Levola Hengelo, C‑310/17

 

 

РЕЗЮМЕ / SUMMARIES / RÉSUMÉS / ZUSAMMENFASSUNGEN

 

29. Les initiatives citoyennes ont-elles pu réellement renforcer la démocratie participative ?

Radostina Stefanova-Kamisheva, Conseiller juridique au sein du cabinet de M. le juge Kornezov

 

30. The competence of the Euratom Community – new (and old) challenges in the framework of a discrete legal personality

Athanase Popov, PhD, legal expert at the EU Commission, DG Energy

 

31. Неохотен разказвач: Съдът на ЕС, тълкуване на международни договори и сагата със Западна Сахара

Коментар на решение от 21 декември 2016 г., Съвет/Front Polisario, (C‑104/16 P) и от 27 февруари 2018 г., Western Sahara Campaign UK (C‑266/16)

Момчил Миланов, Съдебен помощник (Judicial Fellow) в Международния съд на ООН в Хага

 

32. ECJ’S perspective for selective distribution in the era of Amazon and eBay

Judgment of 6 December 2017, Coty Germany, C‑230/16

Eleonora Mateina, Senior Associate at Tsvetkova Bebov Komarevski Law Firm