При отмяна на полет пътникът има право да получи обратно цялата платена цена за билета, което може да включва и комисиона на продавача

Author

Решение от 12 септември 2018 г., Harms, C‑601/17, EU:C:2018:702

 

Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия), в рамките спор, страни по който са г‑н и г‑жа Harms и четирите им деца и Vueling Airlines SA по повод възстановяването на цената на билети, закупени посредством посредника Opodo Ltd.

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г. 1, стр. 1;Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

Фактите по делото са следните. Г‑н Harms закупува на интернет страницата opodo.de билети, с които съпругата му, той и четирите им деца могат да пътуват от Хамбург (Германия) до Фаро (Португалия) през Барселона (Испания) с полет, извършван от авиокомпания Vueling Airlines. Opodo фактурира на г‑н Harms за тази покупка сумата 1108,88 EUR и му изпраща съответното потвърждение, в което е указана посочената сума без допълнително уточнение. Същевременно Opodo превежда сумата 1031,88 EUR на Vueling Airlines. Полетът, който семейство Harms е трябвало да извърши, обаче не е осъществен съобразно предвидения от Vueling Airlines план за пътуване, като според запитващата юрисдикция това положение следва да се приравни на отмяна на полет по смисъла на Регламент № 261/2004.

Пред запитващата юрисдикция г‑н и г‑жа Harms, които действат от свое име и от името на четирите си деца, поддържат, че по силата на член 8, параграф 1, буква а) от Регламент № 261/2004 Vueling Airlines е длъжно да им възстанови в пълен размер сумата 1108,88 EUR, която им е фактурирана от Opodo. Vueling Airlines не оспорва основателността на това искане в частта относно сумата 1031,88 EUR, преведена му от Opodo, като посочва, че става въпрос за цената на закупените от г‑н Harms билети. То обаче счита, че не трябва да възстановява на г‑н Harms разликата между тази сума и сумата 1108,88 EUR, получена от Opodo, като изтъква, че разликата от 77 EUR не е част от посочената цена.

При тези обстоятелства Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия) решава да спре производството и да сезира Съда по реда на преюдициалното производство, като иска по същество да установи дали Регламент № 261/2004, и по-специално член 8, параграф 1, буква a), трябва да се тълкува в смисъл, че цената на билета включва комисиона.

Съдът припомня, че съгласно член 8, параграф 1, буква a) от Регламент № 261/2004 във връзка с член 5, параграф 1, буква а) от този регламент при отмяна на полет въздушният превозвач е длъжен да окаже на съответните пътници помощ, като им предложи по-специално възстановяване на стойността на билета на цената, на която е купен, както и, според случая — обратен полет до първоначалния пункт на излитане.

В текста на член 8, параграф 1, буква а) от Регламент № 261/2004 се прави пряка връзка между понятието „билет“ и израза „цената, на която е купен“, като такъв билет може да бъде закупен от съответните пътници или направо от въздушния превозвач, или чрез посредник като например упълномощен представител, посочен в член 2, буква е) от Регламент № 261/2004.

Също така, от дефиницията в член 2, буква е) от Регламент № 261/2004 следва, че „билет“ представлява документ, или нещо еквивалентно на нехартиен носител, включително електронна форма, издаден или одобрен от въздушен превозвач или негов упълномощен представител. От това определение следва, че ако този билет не е издаден от самия въздушен превозвач, различните му елементи, включително неговата цена, трябва във всички случаи да бъдат одобрени от него и следователно не могат да бъдат определяни без негово знание.

Това тълкуване е подкрепено от юриспруденцията на Съда, от която следва, че частичното възстановяване на „цената на билет“, предвидено в член 10, параграф 2, букви а)—в) от Регламент № 261/2004, в случай че въздушният превозвач настани пътник на място в салон с по-ниска класа от тази, за която той си е купил билет, трябва да се определи като се вземат предвид само „неизбежните“ компоненти на тази цена, в смисъл, че е необходимо те да бъдат платени, за да се ползват в замяна предлаганите от въздушния превозвач услуги (решение от 22 юни 2016 г., Mennens, C‑255/15, EU:C:2016:472, т. 36).

Всъщност част от цената на билета, която е определена без знанието на въздушния превозвач, не може да се разглежда като необходима за ползването на предлаганите от него услуги.

По изложените съображения Съдът отговаря, че Регламент № 261/2004, и по-специално член 8, параграф 1, буква а), трябва да се тълкува в смисъл, че цената на билета, която следва да се вземе предвид, за да се определи подлежащата на възстановяване сума, дължима от въздушния превозвач на пътник при отмяна на полет, включва разликата между платената от пътника сума и сумата, получена от въздушния превозвач, която разлика съответства на комисиона, събирана от лице, действащо като посредник между посочените две лица, освен ако посочената комисиона е определена без знанието на въздушния превозвач, като това обстоятелство следва да се провери от запитващата юрисдикция.