Category archives for Tom XXII

ECJ’S perspective for selective distribution in the era of Amazon and eBay

Judgment of 6 December 2017, Coty Germany, C‑230/16, EU:C:2017:941   Eleonora Mateina[1]   The purpose of the article is to outline the key aspects of the selective distribution systems and to review the most significant decisions of the ECJ dedicated to this topic, i.e. decisions under cases С-230/16 (Coty); case С-439/09 (Pierre Fabre); cade С-26/76 (Metro) […]

Неохотен разказвач: Съдът на ЕС, тълкуване на международни договори и сагата със Западна Сахара

Коментар на решенията на Съда на ЕС по дела C‑104/16 P Council v Front Polisario и C-266/16 Western Sahara Campaign UK   Момчил Миланов[1]     Западна Сахара е бивша испанска колония под контрола на Мароко от 1975 г., която все още фигурира в списъка с несамоуправляващи се територии според чл.73 от Устава на ООН. Фронт […]

Les initiatives citoyennes ont-elles pu réellement renforcer la démocratie participative ?

Radostina Stefanova-Kamisheva[1]   La volonté des auteurs du traité de Lisbonne de favoriser la démocratie participative en permettant à un million de citoyens émanant de sept Etats membres de demander à la Commission de présenter une proposition n’a pas connu un grand succès. A ce jour, dix-sept initiatives ont été refusées, quinze retirées, vingt-six n’ont […]

Директива 2001/29/ЕО не допуска вкусът на хранителен продукт да се ползва с авторскоправна закрила

Решение от 13 ноември 2018 г., Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Апелативен съд, Арнем-Люварден, Нидерландия) в рамките на спор между Levola Hengelo BV (наричано по-нататък „Levola“) и Smilde Foods BV (наричано по-нататък „Smilde“) във връзка с твърдения, че Smilde е нарушило правата на интелектуална […]

Членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС задължават държава членка да откаже молба за екстрадиция от трета държава с цел изпълнението на наказание лишаване от свобода на гражданин на ЕС от друга държава членка, ако такъв отказ е предвиден за нейните граждани

Решение от 13 ноември 2018 г., Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия) във връзка с молба за екстрадиция, изпратена от руските до финландските власти, по отношение на г‑н Denis Raugevicius, с литовско и руско гражданство, с оглед изпълнението на наказание лишаване от свобода.   Запитването […]

Правото на ЕС не допуска национална уредба, която предвижда възможност да се разпореди на възложител по договор за строителни работи от тази държава членка да спре плащанията към своя съдоговорител от друга държава членка, с цел обезпечение на евентуална глоба

Решение от 13 ноември 2018 г., Čepelnik, C‑33/17, EU:C:2018:896   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk (Районен съд Блайбург, Австрия) в рамките на спор между Čepelnik d.o.o. и г‑н Michael Vavti относно плащането на сумата от 5 000 EUR, която то иска от последния в изпълнение на […]

Критерии за допустимост на жалба срещу решение на Комисията, с която се установява невъзможност за възстановяване на неправомерна държавна помощ по национална схема за данъчни облекчения, подадена от конкуренти на получателите на тази помощ

Уточнение на критериите за допустимост по чл. член 263, четвърта алинея от ДФЕС.   Решение от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия и Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Ferracci, C‑622/16 P—C‑624/16 P, EU:C:2018:873   Решението на Съда е постановено в производство по жалба срещу решение на Общия съд на основание член 56 от Статута на Съда […]

Франция е нарушила правото на ЕС поради неотправяне на преюдициално запитване от национална юрисдикция, действаща като последна инстанция

Решение от 4 октомври 2018 г., Комисия/Франция (Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811   В решението си от 2011г. Accor[1] Съдът е приел, че разликата в третирането между дивидентите, разпределяни от местно дъщерно дружество и разпределяните от чуждестранно дъщерно дружество, е в противоречие с правото на Съюза и че френският механизъм за предотвратяване на икономическото двойно данъчно облагане […]

Правото на ЕС допуска национално право, според което периодът на ползване на родителски отпуск не може да бъде приравнен на действително полагане на труд при изчисляването на годишния платен отпуск

Решение от 4 октомври 2018 г., Dicu, C‑12/17, EU:C:2018:799   Преюдициалното запитване е отправено от Curtea de Apel Cluj (Апелативен съд Клуж, Румъния) в рамките на спор между г‑жа Maria Dicu, която е магистрат в Tribunalul Botoșani (Окръжен съд Ботошани) в Румъния и Tribunalul Botoșani и Ministerul Justitiției (Министерство на правосъдието) относно правото да г-жа Dicu […]

Пускането на пазара на SIM-карти с предварително активирани платени услуги без да са информирани потребителите за това, представлява агресивна нелоялна търговска практика

 Решение от 13 септември 2018 г., Wind Tre и Vodafone Italia, C‑54/17 и C‑55/17, EU:C:2018:710   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от от Consiglio di Stato (Държавен съвет, Италия) в рамките на два спора между, по дело C‑54/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Орган за защита на конкуренцията и пазара, Италия, […]

При отмяна на полет пътникът има право да получи обратно цялата платена цена за билета, което може да включва и комисиона на продавача

Решение от 12 септември 2018 г., Harms, C‑601/17, EU:C:2018:702   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия), в рамките спор, страни по който са г‑н и г‑жа Harms и четирите им деца и Vueling Airlines SA по повод възстановяването на цената на билети, закупени посредством посредника Opodo Ltd. […]

Правото на ЕС допуска национална норма, забраняваща използването на събрани в нарушение на националното право доказателства в рамките на наказателно производство за измами с ДДС

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Dzivev, C‑310/16, EU:C:2018:623   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу г-н Дзивев и други лица за ръководенето и участието в организирана престъпна група за извършване на измами с данъка върху добавената стойност (ДДС). За да бъдат събрани доказателства от […]

„Девин“ е регистрирана законосъобразно като марка на Европейския съюз

Решение от 25 октомври 2018 г., Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719   Българското дружеството Девин АД е регистрирало словна марка на Европейския съюз „DEVIN“ за минерална вода и напитки. По молба на хасковската търговско-промишлена камара отделът по отмяна на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се произнася по недействителността на спорната марка, което […]

Съгласно Регламент 1346/2000, единствено съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност, са компетентни да се произнесат по отменителен иск, насочен срещу ответник в друга държава членка

Решение от 14 ноември 2018 г., Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:604   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд в рамките на спор Wiemer & Trachte GmbH, дружество в несъстоятелност, и г‑н Жан Овед Таджер, във връзка с възстановяването от последния на парична сума, която му е била платена от банковата сметка на Wiemer & […]

Правото на ЕС допуска решението на съда за продължаване на мярка за неотклонение задържане под стража да се основава на подозрения или обвинителни доказателства при условие, че това решение не представя задържаното лице като виновно

Решение от 19 септември 2018 г., Милев, C-310/18 PPU, EU:C:2018:732   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу г-н Емил Милев във връзка с продължаването на неговото задържане под стража. То се отнася до тълкуването на член 3, член 4, параграф 1 и член 10 от Директива (EС) […]

Определяне на приложимото право за осигуряването на командирован работник

Решение от 25 октомври 2018 г., Уолтопия, C‑451/17, EU:C:2018:861   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново, отправено в рамките на спор между „Уолтопия“ АД и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите — Велико Търново (България), относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за […]

Решение на Съда на ЕС относно принципите от правото на ЕС за определяне на процесуалния ред за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

Решение от 4 октомври 2018 г., Кантарев, c-571/16, EU:C:2018:807   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г-н Николай Кантарев и Българската народна банка (БНБ) относно вредите, които г-н Кантарев твърди, че е претърпял от забавеното изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в Корпоративна търговска банка (КТБ), […]

Критерии за предоставяне на статут на бежанец

Решение от 4 октомври 2018 г., Ahmedbekova и Ahmedbekov, C‑652/16, EU:C:2018:801   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд София-град (АССГ), отправено в рамките на спор между г‑жа Нигяр Рауф Къзъ Ахмедбекова и сина ѝ, Рауф Емин Оглъ Ахмедбеков, от една страна, и заместник‑председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), от друга, по […]

Критерии за определяне като „търговска“ по смисъла потребителското право на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба

Решение от 4 октомври 2018 г., Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство между Комисията за защита на потребителите (КЗП) и г-жа Каменова по повод на издаденото от КЗП наказателно постановление за налагане на г‑жа Каменова на административни наказания „глоба“, поради това че във връзка с публикувани […]

Агенцията за бежанците може да разгледа по същество молба за международна закрила без да се произнесе предварително относно компетентността си по Регламент Дъблин III

Решение от 4 октомври 2018 г., Fathi, C‑56/17, EU:C:2018:803   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град (България) в рамките на спор между г-н Бахтияр Фатхи и председателя на Държавната агенция за бежанците („ДАБ“) по повод отхвърляне на молба за международна закрила. Г-н Фатфи е ирански гражданин от кюрдски произход, който на 1 март 2016г. […]

Правото на ЕС не допуска данъчните органи да прилагат ДОПК така, че дадено лице да бъде задължено да плати лихви върху несъществуващо задължение, макар доказателствата за липсата на задължението да са представени извън срок

 Решение от 25 юли 2018 г., ТТЛ, C‑553/16, EU:C:2018:604   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд (България) в рамките на спор между „ТТЛ“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (наричан по-нататък „ответният административен орган“) по повод плащане от „ТТЛ“ ЕООД на невъзстановяеми лихви за забава поради неизпълнение на задължението му да […]

Лице, търсещо закрила в ЕС, което има регистрация от орган за закрила на ООН, може да получи такава закрила при определени условия. При съдебния контрол следва да се вземат предвид и новонастъпилите обстоятелства

Решение от 25 юли 2018 г., Алхето, C‑585/16, EU:C:2018:584   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд София-град, отправено в рамките на спор между г‑жа Серин Алхето и заместник-председателя на Държавната агенция за бежанците („ДАБ“) по повод отхвърлянето от последния на молбата за международна закрила, подадена от г‑жа Алхето. Административен съд София-град иска от […]

Директива 2008/94 допуска национална уредба, която не гарантира вземания от трудови правоотношения, които са прекратени повече от три месеца преди вписването в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя

Решение от 25 юли 2018 г., Гиго, C-338/17, EU:C:2018:605   Преюдициалното запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между г‑жа Виржини Мари Габриел Гиго и Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите (ФГВРС) по повод отказ да се гарантира плащането на дължими вземания от трудово правоотношение. Запитването се отнася до тълкуването […]

Санкция за недеклариран внос на пари в брой в ЕС, която предвижда едновременното отнемане на парите и налагането на наказание лишаване от свобода до шест години или глоба в двойния размер на предмета на престъплението, не съответства на правото на ЕС

  Определение от 12 юли 2018 г., Pinzaru и Cirstinoiu, C-707/17, EU:C:2018:574   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд – Свиленград в хода на наказателно производство, образувано срещу г-жа Даниела Пинзару и г-н Роберт-Андрей Черистиниу за недеклариране на пари в брой, пренасяни от тях при влизане от Турция. Запитването се отнася до тълкуването на […]