ТОМ XXI, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Кликнете върху заглавието, за да прочетете статията

 

Дискусии

 

 1. The Rule of Law in the European Union – Birth to Present

Paolo Giusta, Référendaire at the General Court of the European Union

 

 1. Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ, ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз

Доц. д-р Станислав Костов, СУ „Св. Климент Охридски“

 

 1. Regulating ‘Geo-blocking‘ in Europe – a most Un-European thing?

Bojana Vitanova, DPhil Student in Law, Brasenose College, Oxford University

 

 1. Европейската прокуратура – към по-ефективна защита на финансовите интереси на ЕС

Мария Георгиева, експерт в Министерството на правосъдието

 

Анализи

 

 1. Нови предизвикателства пред българския наказателен процес след преюдициално заключение на Съда на ЕС по делото Колев

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392

Иво Хинов, съдия в Специализирания наказателен съд

 

 1. Решението на Съда на ЕС по делото Achmea и последствията за международния инвестиционен арбитраж

Решение от 6 март 2018 г., Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158

Олег Темников, адвокат в Адвокатско Дружество Волф Тайс, София

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

 1. Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.04.2018 – 30.06.2018

 

 1. България е нарушила Директивата за птиците като не е класифицирала Рила планина като специална защитена зона

Решение от 26 април 2018 г., Комисия/България, C-97/17, EU:C:2018:285

 

 1. Искането на дядото и бабата да им бъде предоставено право на лични отношения с техните внуци попада в приложното поле на Регламент № 2201/2003

Решение от 31 май 2018 г., Вълчева, C-335/17, EU:C:2018:359

 

 1. Процедурата по чл.369 НПК (предходна редакция) за разглеждане на делото от съда по искане на обвиняемия противоречи на правото на ЕС при определени обстоятелства

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C-612/15, EU:C:2018:392

 

 1. Съдът на ЕС не е компетентен да тълкува Директивата за ДДС във връзка с данъчно събитие състояло се преди присъединяването на България към ЕС

Решение от 27 юни 2018 г., Варна Холидейс, C-364/17, EU:C:2018:500

 

 1. Критерии за определяне като търговска на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба по смисъла на правото за защита на потребителите

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело Каменова, C-105/17, EU:C:2018:378

 

 1. Несвоевременното установяване на неналичност на депозити в Корпоративна търговска банка представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, което може да доведе до отговорност на държавата

Заключение на генералния адвокат Kokott по дело Кантарев, C-571/16, EU:C:2018:412

 

 1. Разпоредбата на чл.12, пар.1, буква а) (изключване от кръга на бежанците) от Директива 2011/95 относно единния статут на бежанците има директен ефект и националният съд може да я приложи, независимо че страна не се е позовала изрично на тази разпоредба

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Алхето, C-585/16, EU:C:2018:327

 

 1. Стандарти за предоставяне на статут на бежанец

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Ахмедбекова и Ахмедбеков, C-652/16, EU:C:2018:514

 

Накратко

 

 1. Годишен доклад на Съда на Европейския съюз за 2017 г.

 

 1. Предложение за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз. Проект на регламент за изменение.

 

 1. Преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

 

 1. Правото на ЕС допуска национална правна уредба, която предвижда различни условия за налагане на санкции за невнасянето на ДДС и невнасянето на удържан при източника данък

Решение от 2 май 2018 г., Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295

 

 1. Държавите членки могат да приемат решение за връщане на едно лице едновременно с решението си за отхвърляне на молбата му за международна закрила при условие, че всички правни последици от решението за връщане се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на този отказ

Решение от 19 юни 2018 г., Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465

 

 1. Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор съгласно правото на ЕС

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464

 

 1. Обхват на задължението на Службата на ЕС по интелектуална собственост да вземе предвид предходната си практика

Решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509

Решения на национални съдилища на държави членки, в приложение на правото на ЕС

 

 1. Решения на националните съдилища в областта на защитата на личните данни за периода 2016 – 2018 г.

 

  

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

 1. Върховенството на закона в Европейския съюз – от възникването му до днес

Paolo Giusta, Реферандер в Общия съд на Европейския съюз

 

 1. Une nouvelle possibilité daccès au juge de cassation en Bulgarie: contradiction dune décision du juge dappel aux décisions de la Cour de justice de lUnion européenne

Stanislav Kostov, professeur en droit de l‘Union européenne à l‘Université de Sofia „St. Kliment Ohridski““

 

 1. Гео-блокирането – най-неевропейското нещо?

Божана Витанова, докторант по Право, Брейзноуз колидж, Оксфорд

 

 1. The European Public Prosecutor’s Office – Strengthening the Protection of the Union’s Financial Interests

Maria Georgieva, legal expert at the Ministry of Justice, Bulgaria

 

 1. Bulgarian Procedural Criminal Law Faces New Challenges After the Preliminary Ruling of the CJEU in Kolev

Judgment of 5 June 2018, Kolev and Others, C‑612/15, EU:C:2018:392

Ivo Hinov, Judge at the Specialized Criminal Court, Bulgaria

 

 1. The Achmea Judgment of the CJEU and the Consequences for the International Investment Arbitration

Judgment of 06 March 2018, Achmea, C‑284/16, ECLI:EU:C:2018:158

Oleg Temnikov, Senior associate, Wolf Theiss Law Firm, Sofia, Bulgaria

 

 Новости в правната литература в областта на правото на ЕС

 1. Тодор Коларов, „Смесените договори на Европейския съюз“, издателство на НБУ, С., 2018.

Представяне от проф. д-р Христо Георгиев