ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪДА НА ЕС ЗА 2017 Г.

Author

Според годишния доклад за 2017 г. за дейността на Съда на Европейския съюз , Съдът утвърждава добрите резултати по отношение на бързината и броя на решените дела спрямо предходните години, а резултатите на Общия съд се характеризират както с увеличения брой на решените дела, така и с чувствително намалената продължителност на производствата.
За втора поредна година е прескочена границата от 1600 дела, образувани от Съда и Общия съд на ЕС. През 2017 г. пред двете юрисдикции са заведени общо 1656 дела. През 2017 г. броят на приключените дела, отново за двете юрисдикции, остава близък до броя на образуваните дела: 1594.

Съд

Статистическите данни за 2017 г. се отличават първо с броя на образуваните от Съда дела: заведени са 739 дела — нов рекорд в историята на институцията, който надмина този от 2015 г. (713). Този рекорд се дължи най-вече на увеличения брой преюдициални запитвания (533, или + 13 % в сравнение с предишния рекорд, поставен през 2016 г.), който до голяма степен се обяснява с образуването на поредица сходни дела (43), отнасящи се до тълкуване на Регламента за обезщетяване на пътниците във въздушния транспорт .

В същото време се утвърждава възходящата тенденция при броя на исковете за установяване на неизпълнение на задължения от държави (41 през 2017 г., срещу 31 през 2016 г.). От своя страна броят на жалбите срещу актове на Общия съд, подадени пред Съда през 2017 г. (141), намаля в сравнение с този от предходните две години (206 през 2015 г. и 168 през 2016 г.).

Общият брой на приключените от Съда дела през 2017 г. е 699. Продуктивността на Съда е на практика същата като предходната година (704). Като се изключат посочените по-горе около четиридесет дела относно правата на пътниците във въздушния транспорт, които по същество са свързани с един и същ проблем, през 2017г. образуваните дела са колкото приключените.

Що се отнася до средната продължителност на производствата пред Съда — макар продължителността на преюдициалните дела да е малко по-висока в сравнение с 2016 г. (15 месеца, която пък е най-ниската средна продължителност, отчетена в историята на Съда) — тя остава под 16 месеца (15,7 месеца). Най-подчертано е увеличението при производствата, образувани по жалби срещу актове на Общия съд (17,1 месеца срещу 12,9 през 2016 г.), което до голяма степен се дължи на факта, че през изминалата година са приключени сложни дела в областта на конкуренцията.

 

Общ съд

2017 г. може да се приеме за първата пълна година, през която Общият съд е имал възможност да подложи на проверка новата си организация, чиято цел е да му позволи да изпълнява редица амбициозни цели: бързина, качество, последователност и в крайна сметка, авторитетност на неговата практика. Като се има предвид предизвикателството да се интегрират много нови съдии, може да се счита, че равносметката от тази първа година на реално прилагане на реформата е доста удовлетворителна.

Постигнато е равновесие между броя на образуваните и броя на решените дела (917 образувани дела – 895 решени дела ), при това въпреки множеството групи свързани дела в банковата и финансовата област (около 100). По-конкретно, след неизбежния спад в контекста на тригодишното подновяване на състава на Общия съд и свързаната с реформата вътрешна реорганизация, продуктивността отново се повишава значително (+ 140 решени дела в сравнение с 2016 г., тоест + 18,5 %). Очаква се тази продуктивност да нараства още през 2018 г., през която Общият съд следва да достигне новия си оптимален ритъм на работа.
Продължителността на производствата – ключов показател за производителността – отбеляза още един особено рязък спад, като средната стойност на този показател е 16,3 месеца при делата, приключили с решение или определение (тоест – 13 % в сравнение с 2016 г.). Така наблюдаваната през последните пет години тенденция (– 40 % от 2013 г. насам) е още по-ясно изразена, и то във всички области на съдебни спорове.

Накрая трябва да се подчертае, че броят на делата, разпределени на разширен петчленен съдебен състав се е увеличил значително (84 разпределени дела, при 29 през 2016 г.), което е една от проявните форми на организацията и начина на функциониране, избрани от Общия съд, за да постигне целта за запазване на качеството, която си е поставил в контекста на осъществяване на реформата. Така през 2017 г. делът на образуваните дела, разпределени на разширен съдебен състав (петима съдии), е близо 10 %. Той се отличава рязко от средния брой дела, разпределени на такъв състав преди реформата в съдебната организация на Съюза (периода 2010—2015 г.), който е от порядъка на 1 %.

 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Образувани дела 790 912 831 974 917
Приключени дела 702 814 987 755 895
Висящи дела 1325 1423 1267 1486 1508