Преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

Author

Съдът на ЕС обяви в прессъобщение от 29 юни 2018 г., че с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1), който ще стане приложим за институциите на Европейския съюз, всяко преюдициално дело, образувано от 1 юли 2018 г. нататък, във всички свои публикувани документи ще замества името на участващите в делото физически лица с инициали. Освен това всеки допълнителен елемент, който би могъл да позволи установяването на съответните лица, ще бъде заличен.

 

С това Съдът се присъединява към наблюдаваната на равнище държави членки тенденция на засилване на защитата на личните данни в обстановка, характерен белег на която е все по-големият брой инструменти за търсене и за разпространение. Впрочем в по-новата практика на Съда посочената тенденция се отразява в растящ брой съдебни решения, постановени в тази материя, по въпроси като правото на премахване от резултатите от търсенето в търсачки[1], валидността на решението на Комисията, с което се установява, че Съединените американски щати осигуряват достатъчно ниво на защита на прехвърлените лични данни[2], валидността на Споразумението PNR (Passenger Name Record data) между Европейския съюз и Канада[3], отговорността на администраторите на фен страници във Facebook[4] или пък законосъобразността на запазването на лични данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги[5].

 

Този подход, който не се отнася до юридическите лица и които Съдът запазва възможността да дерогира при изрично искане на някоя от страните или ако особените обстоятелства по делото оправдават това, ще се прилагат към всички публикации, които трябва да бъдат направени в процеса на разглеждане на делото — от образуването до приключването на делото (съобщения в Официален вестник, заключения, решения…), както и към името на делото.

 

За да се улесни цитирането и идентифицирането на анонимизираните дела, Съдът ще определя име на всяко от тях по следните правила:

 

  • когато делото е само между физически лица, името на делото ще се състои от инициали, които съответстват на личното и фамилното име на ищеца или жалбоподателя, но са различни от реалното лично и фамилно име на това лице. За да не се допусне образуването на множество дела с едни и същи инициали (възможните комбинации от букви не са неограничени), Съдът ще добавя към тези два инициала отличителен елемент в скоби. Този допълнителен елемент може да се отнася до наименованието на юридическо лице, което не е страна по спора, но е цитирано по делото или е заинтересовано от него, или пък до предмета или проблема по спора. Последният метод например бе използван в скорошното решение на Съда от 26 юни 2018 г. по дело C-451/16, MB (Промяна на пола и пенсия за осигурителен стаж и възраст).

 

  • когато по делото страни са и физически, и юридически лица, името на делото ще се състои от наименованието на някое от юридическите лица. В случаите обаче на публичноправен орган, който редовно е страна по дела пред Съда (например „министър на финансите“), към името на делото също ще се добавя отличителен елемент.

 

Целта на изложените по-горе мерки е да се гарантира подходящата защита на личните данни в рамките на публикациите на Съда. Тези мерки не засягат нито начина на разглеждане на делата от Съда, нито обичайното развитие на производството, и по-специално съдебните заседания за изслушване на устните състезания, които ще продължат да се провеждат при действащите към момента правила.

[1] Решение на Съда от 13 май 2014 г., Google Spain и Google (C-131/12).

[2] Решение на Съда от 6 октомври 2015 г., Schrems (C-362/14).

[3] Становище на Съда от 26 юли 2017 г. (1/15).

[4] Решение на Съда от 5 юни 2018 г., Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, вж. ПС № 81/18).

[5] Решения на Съда от 8 април 2014 г., Digital Rights Ireland (C-293/12 и C-594/12, вж. ПС № 54/14), и от 21 декември 2016 г., Tele2 Sverige (C-203/15 и C-698/15).