Category archives for Том XXI

Гео-блокирането – най-неевропейското нещо?

Божана Витанова[1]   Целта на настоящата статия е бъдат анализирани и предложени конкретни решения за регулацията на гео-блокирането (тази регулация следва да не бъде нито твърде “строга”, тъй като така би могла да възпре напредъка и иновациите, нито твърде “либерална”, тъй като не би отчела потребностите на потребителите и по-малките предприятия). Както при всяко ново […]

ТОДОР КОЛАРОВ. СМЕСЕНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЗДАТЕЛСТВО НА НБУ. С., 2018.

Монографичният труд „Смесените договори на ЕС“ е сериозно постижение в научното развитие на доц. д-р Тодор Коларов като изследовател на правото на Европейския съюз. В същото време монографията е явление в научната ни литература, посветена на изследване на правната система на тази организация. Въпреки десетгодишнината на пълноправното ни членство в ЕС, ние все още мислим […]

Une nouvelle possibilité dʼaccès au juge de cassation en Bulgarie: contradiction dʼune décision du juge dʼappel aux décisions de la Cour de justice de L’Union européenne

Stanislav Kostov[1]   Conformément à l‘article 280, alinéa 1, point 2 du Code de la procédure civile bulgare après son amendement en octobre 2017, une décision du juge d‘appel peut être soumise au contrôle de la Cour de cassation si cette décision, inter alia, contredit aux décisions de la Cour de Justice de l‘Union européenne. […]

Върховенството на закона в Европейския съюз – от възникването му до днес

Решение от 25 юли 2018 г., Minister for Justice and Equality (Недостатъци на съдебна система), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586 Paolo Giusta [1]   Авторът проследява в статията си възникването на принципа за върховенството на закона в рамките на правната рамка на Европейския съюз до конкретното му приложение понастоящем. Той отбелязва, че още от декларацията на Шуман от 1950 […]

Общ преглед на решения на националните съдилища в областта на защитата на личните данни за периода 2016 – 2018 г.

Интернет търсачки   Испания – Върховен съд Търсачка – Определяне на лицето, отговорно за обработване на лични данни По дело, чиито факти са били подобни на фактите по дело Google Spain et Google (C-131/12), довели до решението на Съда на ЕС, Върховният съд на Испания потвърждава, че лицето, което управлява интернет-търсачка отговаря за обработването на личните […]

Обхват на задължението на Службата на ЕС по интелектуална собственост да вземе предвид предходната си практика

Решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509   Производството по Съда е образувано по жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) срещу решение на Общия съд на Европейския съюз от 9 септември 2016 г., Puma/EUIPO — Gemma Group (изображение на скачаща котка) (T‑159/15, наричано по-нататък […]

Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Германия), в рамките на спор между Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федерална служба за надзор върху финансовите услуги, Германия) и г‑н Ewald Baumeister относно решението на тази служба да откаже достъп до някои документи, отнасящи се […]

Държавите членки могат да приемат решение за връщане на едно лице едновременно с решението си за отхвърляне на молбата му за международна закрила при условие, че всички правни последици от решението за връщане се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на този отказ

Решение от 19 юни 2018 г., Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Conseil d’État (Държавен съвет, Белгия) с акт от 8 март 2016 г., постъпил в Съда на 31 март 2016 г., в рамките на спор между г‑н Sadikou Gnandi и белгийската държава относно законосъобразността на решение, с което се разпорежда той да напусне белгийската […]

Правото на ЕС допуска национална правна уредба, която предвижда различни условия за налагане на санкции за невнасянето на ДДС и невнасянето на удържан при източника данък

Решение от 2 май 2018 г., Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295     Производството е образувано преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Varese (Районен съд Варезе, Италия) в рамките на наказателно производство, образувано срещу г‑н Mauro Scialdone за това, че в качеството си на едноличен управител на дружество Siderlaghi Srl не е внесъл в определения от закона срок дължимия […]

Преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

Съдът на ЕС обяви в прессъобщение от 29 юни 2018 г., че с оглед на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна […]

Предложение за изменение на протокол № 3 относно статута на съда на ЕС. Проект на регламент за изменение

На 26 март 2018г., на основание член 281, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, Съдът на ЕС изпрати предложение за изменение на Протокол №3 относно статута на Съда на Европейския съюз до Европейския съвет и Европейския парламент. В предложението се […]

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪДА НА ЕС ЗА 2017 Г.

Според годишния доклад за 2017 г. за дейността на Съда на Европейския съюз , Съдът утвърждава добрите резултати по отношение на бързината и броя на решените дела спрямо предходните години, а резултатите на Общия съд се характеризират както с увеличения брой на решените дела, така и с чувствително намалената продължителност на производствата. За втора поредна […]

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Ахмедбекова и Ахмедбеков, C‑652/16, EU:C:2018:514 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Ахмедбекова срещу административния акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. На 16 декември 2012 г. г‑жа Ахмедбекова и семейството ѝ напускат […]

Разпоредбата на чл.12, пар.1, буква а) (изключване от кръга на бежанците) от Директива 2011/95 относно единния статут на бежанците има директен ефект и националният съд може да я приложи, независимо че страната не се е позовала изрично на тази разпоредба

  Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:327 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство за отмяна, заведено от г‑жа Алхето срещу административен акт, с който българските власти са отхвърлили молбата ѝ за международна закрила. Г‑жа Серин Ауад Алхето, жалбоподател в главното производство, е лице без гражданство […]

Несвоевременното установяване на неналичност на депозити в Корпоративна търговска банка представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, което може да доведе до отговорност на държавата

  Заключение на генералния адвокат Kokott по дело Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:412   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство по предявен от г-н Кантарев иск срещу Българска народна банка (БНБ) за изплащане на обезщетение за забавено изплащане на депозитите му. В настоящия случай, поради проблеми с ликвидността на Корпоративна търговска […]

Критерии за определяне като търговска на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба по смисъла на правото за защита на потребителите

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:378 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г‑жа Евелина Каменова и Комисията за защита на потребителите (КЗП) по повод съставен акт за установяване на административно нарушение. В него се констатира, че г‑жа Каменова е извършила нарушение поради неспазване на […]

СЪДЪТ НА ЕС НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА ТЪЛКУВА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС ВЪВ ВРЪЗКА С ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

Решение от 27 юни 2018 г., Варна Холидейс, C‑364/17, EU:C:2018:500 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между „Варна холидейс“ ЕООД и Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите относно корекцията на ползван данъчен кредит за данъка върху добавената стойност, платен от […]

ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ.369 НПК (ПРЕДХОДНА РЕДАКЦИЯ) ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ СЪДА ПО ИСКАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу 8 митнически служители от митницата в Свиленград. Те са обвинени, че в периода от 1 април 2011 г. до 2 май 2012 г. са участвали в организирана престъпна група, като […]

Искането на дядото и бабата да им бъде предоставено право на лични отношения с техните внуци попада в приложното поле на Регламент № 2201/2003

  Решение от 31 май 2018 г., Вълчева, C‑335/17, EU:C:2018:359   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на България в рамките на спор между г‑жа Нели Вълчева, която пребивава в България и нейния бивш зет г‑н Георгиос Бабанаракис, който пребивава в Гърция, относно правото на лични отношения на г‑жа Вълчева с нейния внук. Преюдициалното запитване се отнася […]

България е нарушила Директивата за птиците като не е класифицирала Рила планина като специална защитена зона

  Решение от 26 април 2018 г., Комисия/България, C‑97/17, EU:C:2018:285   Производството пред Съда на ЕС е на основание член 258 ДФЕС с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Република България. Европейската комисия иска от Съда да установи, че като не е обявила за специална защитена зона (СЗЗ) цялото орнитологично важно […]

Решението на Съда на ЕС по делото Achmea и последствията за международния инвестиционен арбитраж

  Решение от 6 март 2018 г., Achmea, C‑284/16   Олег Темников[1]     Въведение На 6 март 2018 г. Съдът на Европейския съюз (“Съда на ЕС” или “Съдът“) постанови дългоочакваното решение по делото “Achmea“[2]. Решението разглежда въпроса за съответствието с правото на ЕС на разпоредби, предвиждащи отнасяне към арбитражни съдилища на спорове между инвеститор […]

Нови предизвикателства пред българския наказателен процес след преюдициално заключение на Съда на ЕС по делото Колев

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392   Иво Хинов[1] Преюдициалното заключение на Съда на ЕС по делото Колев[2] С-612/15), постановено въз основа на българско запитване, поставя наказателното ни правосъдие на кръстопът – то може да поеме към прилагането на по-ефективни и адекватни наказателно-процесуални правила относно отстраняване на съществените процесуални нарушения или […]