Category archives for том II

LIMITATIONS ON THREE-DIMENSIONAL TRADE MARK REGISTRATION

Case C-48/09, Lego Juris   Petya Aladzhova[1]   As of 1989 it is possible to register as a trademark a sign representing the shape of a certain good. However, the protection of consumers through the creation of competitive markets requires limitations of the right to register such type of trademarks. Signs which consist exclusively of […]

L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L’EVALUATION DES RISQUES EN MATIERE D’ASSURANCE

AffaireC‑236/09Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL   Gabriela Edreva[1]   L’article propose un résumé, suivi d’un commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 1er mars 2011 dans l’affaire C- 236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL. A l’occasion d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité introduit par la Cour […]

СЪОБРАЗЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРЯКОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ С ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Jean-Philippe Christienne[1] (Обобщение)*   Правомощията на Европейския съюз (ЕС) в областта на прякото данъчно облагане са само индиректни. Държавите членки преди всички разполагат с компетентност в тази област, като част от властническите им правомощия. При все това, държавите членки не разполагат с пълна свобода при упражняването й. От една страна, в рамките на редица актове […]

В ТЪРСЕНЕ НА „ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО“: ДОГОВОРЪТ ЗА СТАБИЛНОСТ, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ВАЛУТЕН СЪЮЗ И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Арабаджиев [1]   Предизвикана от неизпълнението от страна на Гърция на условията на Пакта за стабилност и растеж, дълговата криза бързо обхваща и други страни в зоната на еврото. Динамично развиващата се ситуация предизвиква низ от извънредни действия, започнали с отпускането на заеми на Гърция на двустранна основа, за да се премине през приемането на пакет […]

IN SEARCH OF THE GOLDEN RULE: THE DRAFT TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND CONVERGENCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION AND EUROPEAN UNION LAW

Alexander Arabadjiev[1]   The editorial article is intended to inform the Review’s readers on the draft Treaty on stability, coordination and governance in the Economic and Monetary Union, finalized on 30 January 2012 and to be signed in March. The article refers to the volume 1(2011) of the ETR presentation of the rescue package which […]

THE RIGHT TO DEFAULT INTEREST ON LATE VAT REFUNDS

(Case С-107/10 Enel Maritsa Iztok 3)   Veselina Petkova[1]   Case C-107/10 was heard by the Court of Justice following a reference for a preliminary ruling by the Bulgarian Sofia Administrative Court made in the course of the proceedings between Enel Maritsa East 3 AD (‘Enel’) and the Bulgarian tax authorities. The reference concerns the […]

ПРИЕМАНЕТО НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ В СВЕТЛИНАТА НА РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО „ДП ГРУП“ (С-138/10)

Росен Грозев[1]   Въведение Приносът, който различните актове от богатата съдебна практика на Съда на Европейския съюз в областта на преюдициалните запитвания имат за развитието на правото на Европейския съюз (наричан по-нататък ЕС), може да се разглежда на няколко равнища. Някои дела са интересни най-вече със своя фактологически контекст: преди всичко тези в областта на […]

ПРАВОТО НА ЛИХВА ЗА ЗАБАВА ВЪРХУ ВЪЗСТАНОВЕН ДДС

(Решение на Съда на ЕС по делото Енел Марица Изток 3, С-107/10)   Веселина Петкова[1]   Въведение Данъкът върху добавената стойност („ДДС”) в българските условия е не просто поредният данък – той е основен източник на приходи за държавния бюджет, поле за ожесточена полемика между органите по приходите и данъчно задължените лица, централен въпрос във […]

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ОТМЕНЕНИ ПОЛЕТИ – В ТЪРСЕНЕ НА ЗЛАТНАТА СРЕДА МЕЖДУ ЗАЩИТАТА НА ПЪТНИЦИТЕ И ОГРАНИЧЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ

Решение на Съда на Европейския Съюз (трети състав), 13 октомври 2011 година по дело С – 83/10, Aurora Sousa Rodriguez e.a. срещу Air France   Женя Григорова [1]     Въведение Париж, 20 декември 2011 г., летище Шарл Де Гол. Стачното движение на служителите на летището прави риска от отмяна и закъснение на полети реален. […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПО ДЕЛА ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА В ИНТЕРНЕТ

Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2011 г. по съединени дела eDate Advertising GmbH (C–509/09) и Olivier Martinez (C–161/10)   Николай Бандаков[1]   Въведение Когато правата на личността[2] се нарушават чрез публикация в пресата, вредоносното събитие трябва да се счита за настъпило на всички места, в които се разпространява тази публикация. По какъв […]

ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИНЦИПА НА ПРОЗРАЧНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съединени дела C-92/09 и C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR     Проф.д-р Жасмин Попова*   ВЪВЕДЕНИЕ Разглежданото дело се вписва в богатата юриспруденция на съдебната институция на ЕС в сферата на основните права, като това е първото решение, в което Съдът се основава на нарушение на правото на защита на лични данни, прокламирано в […]

THE ACCEPTANCE OF A CUSTOMS DECLARATION

Rossen Grozev[1]   This paper analyses the approach, adopted by the Court of Justice of the European Union in its recent judgment in Case C-138/10 (“DP GROUP”), with respect to the legal significance of the acceptance by the customs authorities of a customs declaration. One of the basic questions, posed by the national jurisdiction, is […]

ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТРИИЗМЕРНИ МАРКИ

Решение по дело С-48/09 Р, Лего   Петя Аладжова[1]   Въведение От 1989 г. е възможно в Европейския съюз да се регистрира като марка знак, изобразяващ формата на дадена стока. Защитата на потребителите обаче, търсена чрез осигуряване на конкурентна среда, предоставяща по-голям потребителски избор, по-евтини стоки и по-интензивна изобретателска дейност от страна на производителите, налага […]

РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ

Решение на Съда на ЕС по дело C‑236/09Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL   Габриела Едрева [1]   Въведение Първото преюдициално запитване за Директивата 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година за прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и […]

КРИТЕРИИ ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ И КОНЦЕСИЯТА ЗА УСЛУГИ

Решение по дело С-348/10 Norma-ASIA, DekomSIA/Latgalesplānošanasreģions, правоприемник на Ludzasnovadadome[1]   Разглежданото решение е образувано по преюдициално запитване относно тълкуването на член 1, параграф 3, буква б) от Директива 2004/17/ЕО[2] и на член 2г, параграф 1, буква б) от Директива 92/13/ЕИО[3]. В главното производство Областният съвет на гр. Ludza възлага на Ludzas autotransporta uzņēmums SIA обществена […]

ИМАТ ЛИ ОРГАНИТЕ ПО КОНКУРЕНЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРАВОМОЩИЯ ДА УСТАНОВЯВАТ, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 101 И 102 ОТ ДФЕС?

Решение по дело C-375/09, Tele2 Polska sp. z o.o.     На 3 май 2011 г. Съдът на Европейския съюз в голям състав постанови решение по дело C‑375/09. Решението е с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Sąd Najwyższy (Полша) в рамките на спор между Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (председател […]

ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

(Отмяна на решение на Общия съд поради нарушение на правото на защита) Решение по дело C‑109/10 P Solvay SA /Европейска комисия С решението си от 25 октомври 2011 година Съдът ( голям състав) отменя Решение на Общия съд на Европейския съюз от 17 декември 2009 г. по дело Solvay/Комисия [1], с което се отхвърля жалбата на голямото […]

ДОСТЪП НА УВРЕДЕНИ ЛИЦА ДО ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ УЧАСТНИК В КАРТЕЛ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГЛОБИ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ РАЗМЕР

Решение по дело C-360/09,Pfleiderer   На 14 юни 2011 г. Съдът на Европейския съюз в голям състав постанови решение по дело C‑360/09. Решението е с предмет преюдициално запитване, отправено от AmtsgerichtBonn (Германия) на основание член 234 ЕО в рамките на спор между дружеството PfleidererAG и Bundeskartellamt (Службата за защита на конкуренцията). Преюдициалното запитване се отнася до […]

ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Решение по дело С‑506/08 Р,Кралство Швеция/MyTravel Group plc   С това решение Съдът отменя частично решение на Първоинстанционния съд (понастоящем, след влизане в сила на Договора от Лисабон, Общия съд) и две решения на Комисията за отказ на достъп до някои вътрешни документи на институцията по вече приключила процедура относно концентрация, като уточнява, че за да обоснове […]

ГЛОБИ ЗА ГЪРЦИЯ И ИТАЛИЯ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ

Дела С-407/09, Комисия/Гърция и С-496/09, Комисия/Италия   С решение от 18 юли 2007 г. по дело Комисия/Гърция (C‑26/07), Съдът на ЕС е постановил, че като не е приела в определения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления[1], Република Гърция не е […]

РЕФОРМА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИТЕ

Публичните органи в ЕС изразходват всяка година 18 % от БВП за стоки, услуги и строителни работи. За 2009 г. тези разходи представляват над 2 трилиона евро, от които 1/5 подлежат на прилагане на процедурите за обществени поръчки, залегнали в европейското законодателство. Реформата на законодателството в областта на обществените поръчки е едно от дванадесетте приоритетни действия, […]

СЪДЕБНАТА СТАТИСТИКА ЗА 2011 Г.: НОВ РЕКОРД В БРОЯ НА ЗАВЕДЕНИТЕ И РЕШЕНИ ДЕЛА ОТ ТРИТЕ ЮРИСДИКЦИИ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

През 2011 г. продължи да се увеличава броят на споровете, отнесени за решаване до трите юрисдикции на Съда на Евро­пейския съюз (1569 образувани дела), което свидетелства за доверието на националните съдилища и правните субекти в юрисдикциите на Съюза. Съдът През 2011 г. Съдът приключи 638 дела, което съставлява над 10 %-но увеличение спрямо предходната година […]

НОВ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На 1 декември 2011 г. Европейският парламент одобри Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси[1]. Кодексът, който е част от Правилника за работа на Европейския парламент влезе в сила на 1 януари 2012г. Водещият принцип на кодекса е прозрачността. Според разпоредбите му депутатите ще трябва […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ДДС: ЗА ПО-ОПРОСТЕНА, ПО-СИГУРНА И ПО-ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ДДС, ОТГОВАРЯЩА НА НУЖДИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

(COM(2011)851 окончателен от 6.12.2011 г.)   Данъкът върху добавената стойност (ДДС) представлява повече от 20 % от националните приходив ЕС или ок. 800 млрд. евро годишно. Системата на ДДС обаче е въведена в ЕС преди 40 години и вече не съответства на икономическата реалност в контекста на единния пазар. Поради това ЕК предлага широкообхватна реформа, която да […]

СВОБОДАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО Й

в светлината на решенията на Конституционния съд, Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по български дела през 2011г.   Наталия Ангелова   Въведение   Проблемите, свързани със свободното движение на българските граждани в рамките на Европейския съюз, следва да се разглеждат в контекста на целта дефинирана в чл. 3 § 2 от Договора […]