Category archives for Всички

Преминаване на специалното правило по чл. 27 от Рамково решение 2002/584 за европейската заповед за арест. Критика на Решение на Съда на ЕС от 24 септември 2020 г. по дело С-195/20 PPU

Иво Хинов, съдия в Специализиран наказателен съд   Чрез европейската заповед за арест (ЕЗА) една държава може да поиска от друга държава да ѝ предаде определено физическо лице, с цел провеждане на наказателно производство против него или с цел изпълнение на вече наложено наказание „лишаване от свобода”. ЕЗА се регулира от Рамково решение 2002/584 (РР), […]

Европейска заповед за арест, издадена от прокурора в досъдебната фаза на наказателното производство, не отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита

Решение от 10 март 2021 г., PI, C‑648/20 PPU Заключение на генералния адвокат Richard de la Tour по дело PI, C‑648/20 PPU Преюдициално запитване от уестминстърския районен съд всъщност поставя въпроса за съвместимостта с рамковото решение на ЕЗА на българската процесуалноправна система, при която, когато и европейската заповед за арест, и националната заповед за задържане, […]

Информация за правните средства за защита може да бъде предоставена и след изпълнението на европейска заповед за арест

Решение от 28 януари 2021 г., IR (Déclaration des droits), C‑649/19 Преюдициалното запитване е отправено от специализирания наказателен съд в рамките на наказателното производство, образувано срещу лицето IR за престъпления, свързани с трафик на цигари. В досъдебната фаза на наказателното производство, в хода на която е ползвал услугите на двама избрани от него адвокати, IR […]

Конфискация на средство, използвано за извършване на престъпление, но принадлежащо на трето добросъвестно лице, противоречи на правото на ЕС

Решение от 14 януари 2021 г., OM, C‑393/19 Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело OM, C‑393/19 Преюдициалното запитване е отправено от Апелативен съд Пловдив (АС Пловдив) във връзка със съвместимостта на наказателната норма (член 242, алинея 8 от наказателния кодекс), която предвижда отнемане в полза на държавата на превозно средство, използвано за извършване […]

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело Българска Народна Банка, C‑501/18

Преюдициалното запитване, отправено от Административен съд София-град е тясно свързано с друго преюдициално запитване, по което Съдът вече е постановил решение, а именно запитването от Административен съд Варна по делото Кантарев[1]. И по двете дела става въпрос за иск за ангажиране на имуществената отговорност на Българска народна банка (БНБ) във връзка с вредите, причинени от […]

Решение от 9 юли 2020 г., Unipack, C‑391/19

Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) и се отнася до тълкуване на Митническия кодекс на Съюза. Запитването е отправено в рамките на спор между „Унипак“ АД, от една страна, и директора на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Митници“, от друга страна, относно няколко вноса, които „Унипак“ АД е извършило, преди да подаде […]

Решение от 9 юли 2020 г., Къртис-Балкан, C 76/19

Преюдициалното запитване е отправено от Върховния административен съд (ВАС) и се отнася до спор между началника на Митница Аерогара София и „Къртис-Балкан“ ЕООД, във връзка с вземането под отчет на роялти такси, платени от това дружество на неговото дружество майка, при определянето на митническата стойност на внесени от трети доставчици стоки. Запитването е във връзка […]

Решение от 25 юни 2020 г., Върховен касационен съд на Република България и Iccrea Banca SpA, C‑762/18 и C‑37/19

Съгласно решението от 25 юни 2020 г. по преюдициално запитване от Районен съд Хасково, незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа. Преюдициалното запитване, отправено от Районен съд – Хасково, е съединено за общо разглеждане със запитване, отправено от Върховния касационен съд […]

Решение от 28 май 2020 г., Комисия/България (Разследващ железопътен орган), C‑33/19

С решение от 28 май 2020 г. е уважен искът на Комисията срещу България за неизпълнение на договорни задължения. В случая става въпрос за задължение по Директива 2004/49 относно безопасността на железопътния транспорт[1] и по конкретно задължение по чл.21 от същата директива, който предвижда, че всяка държава членка ще гарантира, че разследванията на злополуки и […]

Решение от 30 април 2020 г., Овергаз Мрежи и Българска газова асоциация, C‑5/19

Запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между от една страна „Овергаз Мрежи“ АД, и „Българска газова асоциация“ и от друга страна Комисията за енергийно и водно регулиране (наричана по-нататък „КЕВР“). Дружество „Булгартрансгаз“ е комбиниран газов оператор и като такъв е оператор на националната газопреносна мрежа за пренос на природен газ […]

Определение от 30 април 2020 г., MARVIK – PASTROGOR и RODES – 08, C‑818/19 и C‑878/19, непубликувано, EU:C:2020:314

Страни по основното правоотношение в рамките на дело С-818/19 са „Марвик-Пъстрогор“ ЕООД, дружество производител на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия, срещу Държавата, представлявана от министъра на финансите. По второто преюдициално запитване в рамките на дело С-878/19 страни са „Родес – 08“ ЕООД, дружество производител на електрическа енергия от слънчева енергия срещу Народно събрание […]

COVID-19: преглед на основните мерки на Комисията[1]

[1] От самото начало на пандемията Комисията е активна по всички на фронтове на борбата срещу коронавируса, не само в рамките на ЕС, но и в международен план, като: –          координира и подкрепя националните усилия за грижа за болните и предпазване на гражданите от заразата; –          финансира и ускорява изследванията за справяне с вируса; –          […]

Италианската република е нарушила задължението си да осигури плащането на търговските задължения на публичните органи да е в сроковете по Директива 2011/7 (до 30 или 60 дни)

Решение от 28 януари 2020 г., Комисия/Италия, C‑122/18, EU:C:2020:41   Решението на Съда е постановено по иск от Европейската комисия по член 258 ДФЕС срещу Италианската република, поради това, че като не е гарантирала и като продължава да не гарантира, че нейните публични органи не допускат надвишаване на сроковете от 30 или 60 календарни дни за погасяването […]

Незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа

Заключение на генералния адвокат Hogan по дела Върховен касационен съд България и Iccrea Banca, C‑762/18 и C‑37/19, EU:C:2020:49   Запитването, отправено от Районен съд – Хасково, е съединено за разглеждане със запитване, отправено от Върховния касационен съд на Италия. Първото дело е със страни QH и Върховен касационен съд на Република България (ВКС), а второто […]

Франция е нарушила чл. 6 от ЕКПЧ поради немотивиране на отказа на френския Касационен съд да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС

Решение от 13 февруари 2020 г., Pasteur c. France, (жалба № 25137/16)     Европейският съд по правата на човека прие с единодушие че няма нарушение на чл. 6, пар.1 (право на справедлив процес) на Европейската конвенция по правата на човека (ЕКПЧ или Конвенцията) във връзка с определянето на началната точка на давностния срок за […]

НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2019 ГОДИНА

Решенията са групирани по разпоредба от Европейската конвенция за защита на основните права. В края на списъка са изложени най-важните решения по български дела. Списъкът е одобрен и представен от ЕСПЧ на официалната му страница.     Член 2 Fernandes de Oliveira v. Portugal [GC], 78103/14, 31 януари 2019 Самоубийство на психично болен мъж, настанен […]

Отдаването под наем на оборудвани с радиоприемници автомобили не представлява публично разгласяване по смисъла Директива 2001/29 и Директива 2006/115

Решение от 2 април 2020 г., Stim и SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Högsta domstolen (Върховен съд, Швеция) в рамките на два правни спора, водени съответно между Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (шведско сдружение за управление на правата на композиторите на музикални произведения и техните издатели) […]

Критерии за преценката на вероятността от объркване на знака BBQLOUMI с колективната марка на ЕС HALLOUMI

Решение от 5 март 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P   Решението на Съда на ЕС е постановено по жалба от Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Фондация за защита на традиционното кипърско сирене, наречено „Halloumi“) (по-нататък наричана „Фондация Halloumi“), установена […]

Регистрацията на „Fack Ju Göhte“ като марка на ЕС не може да бъде отказана поради противоречие с добрите нрави

Решение от 27 февруари 2020 г., Constantin Film Produktion/EUIPO, C‑240/18 P     Решението на Съда на Европейския съюз по дело C-240/18 P е по постановено по жалба от Constantin Film Produktion GmbH срещу решение на Общия съд във връзка със заявка за регистрация на словния знак „Fack Ju Göhte“ като марка на Европейския съюз. Constantin Film […]

НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ЗА 2019 ГОДИНА

През 2019 година Съдът и Общият съд постановиха общо 1739 дела. Те допринесоха за развитието на правото в различни области. Редакторският екип представя селекция от най-важните решение за 2019 г., групирани по области. Трудово право В решение Cresco Investigation (C-193/17, EU:C:2019:43), обявено на 22 януари 2019 г., големият състав на Съда постанови, че австрийското законодателство, […]

Размерът и сроковете на глобите по унгарското законодателство, предвидени за доставчици на рекламни услуги от други държави членки за неизпълнение на задължение за регистрация, противоречат на чл. 56 ДФЕС

  Решение от 3 март 2020 г., Google Ireland, C‑482/18, EU:C:2020:141     Решението е постановено по преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Съд по административни и трудовоправни спорове Будапеща, Унгария) в рамките на спор между Google Ireland Limited, установено в Ирландия дружество, и Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (данъчна […]

Нови практически указания към страните относно делата пред Съда

  Съдът прие нов текст на практическите си указания към страните относно делата пред Съда (ОВ ЕС L 42 I, 14.2.2020 г., стр. 1).   Сред целите на тези указания, които отразяват скорошните изменения на Процедурния правилник на Съда (ОВ ЕС L 316, 6.12.2019 г., стр. 103), е да привлече вниманието на процесуалните представители и […]

Производството по „гражданска“ конфискация не попада в обхвата на Рамково решение 2005/212 относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления

  Решение от 19 март 2020 г., АГРО-ИН 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221   Преюдициалното запитване е отправено от Софийски градски съд (България) в рамките на спор между, от една страна, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), и от друга страна, BP и физически и юридически лица, за които се […]

Регламент № 952/2013 не допуска налагането на санкция за отклоняване на стоки от митнически надзор по чл. 234a, ал. 3 от Закона за митниците в размер на равностойността на тези стоки

Решение от 4 март 2020 г., Шенкер, C‑655/18, EU:C:2020:157   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – Варна в рамките на спор между Териториална дирекция „Северна морска“ към Агенция „Митници“ (наричана по-нататък „Митница Варна“) и „Шенкер“ ЕООД по повод санкциите, наложени му като титуляр на разрешение за митническо складиране, вследствие на кражба на стоки, […]

Хартата на основните права се прилага спрямо държавите членки, когато прилагат правото на Съюза

Определение от 13 февруари 2020 г., МАК ТУРС , C‑376/19, EU:C:2020:99   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд Благоевград във връзка със спор между „МАК ТУРС“АД и директора на дирекция „Инспекция по труда“ — Благоевград относно имуществената санкция, която последният е наложил на МАК ТУРС заради непредставяне на документи, поискани му с оглед извършване […]