Category archives for Всички

Един пример за ефекта от липсата на диалог между българските съдилища и Съда на Европейския съюз

Десислава Здравкова Димитрова[1]   (See the abstract in English below) Въведение Настоящата статия има за цел да илюстрира негативния ефект от липсата на диалог между българските съдилища и Съда на Европейския съюз („СЕС“) и да подчертае необходимостта от такъв за преодоляване на правната несигурност и непредвидимост чрез изясняване на действителния смисъл на правото на ЕС […]

В търсене на притезанието: правна същност на изключенията и ограниченията от авторското право

* Ана Лазарова ** (See the abstract in English below) Основният правен инструмент, който както на европейско, така и на национално ниво, служи за постигане на справедливо равновесие между насрещните права и интереси на правоносителите в авторското право, от една страна, и обществения интерес от достъп до информация и култура, от друга, са т.нар. „изключения […]

La Cour de justice confirme l’obligation pour les participants à une entente de produire des preuves ex novo dans le cadre d’une action en dommages et intérêts

CJUE, 10 novembre 2022, Paccar Inc et a., aff. C-163/21 : ECLI:EU:C:2022:863[1]   Maria Fartunova-Michel[2]   (See the abstract in English below) La protection effective du respect des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité FUE a toujours été une préoccupation prioritaire dans l’ordre juridique de l’Union. Politique commune intégrée par excellence, […]

THE RULE OF LAW AND THE CONSTITUTIONAL IDENTITY OF THE EUROPEAN UNION

Koen Lenaerts (*) This text is part of the speech delivered by the president of the CJUE Koen Lenaerts on 17 February 2023 at the conference organized by the Bulgarian Association for European Law in Sofia.   It is an honour and a pleasure to be with you today in Sofia. Like this fascinating city […]

Правото на ЕС не допуска национална правна норма, съгласно която националните юрисдикции нямат правомощие да разглеждат съответствието с правото на ЕС на национално законодателство, обявено за конституционосъобразно с решение на Конституционния съд

Прилагането на такава норма би накърнило принципа на предимство на правото на Съюза и ефективността на механизма на преюдициалното запитване Решение от 22 февруари 2022 по дело C‑430/21, RS Съдът е сезиран с искане да се произнесе относно принципа на независимост на съдиите, закрепен в член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС във връзка по-специално с принципа […]

Първичното право на ЕС допуска обвързване на финансирането на проекти от бюджета на ЕС със спазването от държавите членки на принципа на правовата държава

На 16 февруари 2022 г. Съдът на Европейския съюз, заседаващ в пленарен състав, постанови решенията си по дела C-156/21 и C-157/21, с които отхвърли жалбите съответно на Унгария и Полша срещу Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита […]

ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО НА КОНКУРЕНЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ (2007-2021). ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Кирил Пангелов[1]       //   Abstract This year completes 15 years since Bulgaria’s accession to the EU and 30 years since the establishment of Bulgaria’s national competition authority. As a result of the accession to the EU many changes have happened in the competition policy in the country. The national competition authority and national […]

The Court of Justice of the EU and the Constitutional Courts of the Member States

by Koen Lenaerts[1] *   The authority of the Court of Justice has been challenged in various Member States, as has the primacy of EU law, not only by politicians and the press, but also before and even by national courts, including certain constitutional courts. This is an extremely serious situation and it leaves the […]

Общият съд приема, че Google е злоупотребило с господстващото си положение и потвърждава наложената му глоба в размер на 2,42 милиарда евро

Общият съд отхвърля по същество жалбата на Google срещу решението на Комисията, приемайки че предприятието е злоупотребило с господстващото си положение чрез облагодетелстване на собствения си продукт за сравняване на стоки спрямо подобни продукти на негови конкуренти Общият съд потвърждава наложената Google глоба в размер на 2,42 милиарда евро Решение от 10 ноември 2021, Google […]

Проблемите с върховенството на правото в Полша и рискът от значителна и непоправима вреда за правовия ред в Европейския съюз

Определение на заместник-председателя на Съда от 27 октомври 2021 г., Комисия/Полша, C‑204/21 R   Съдът на Европейския съюз, с определение от 27 октомври 2021 г. на заместник-председателя си, прие налагането на поисканата от Европейската комисия дневна имуществена санкция на Полша в размер на 1 000 000 евро, на основание чл. 279 ДФЕС[1]. Това е временна мярка до […]

Нова ера в данъчното облагане на международните корпорации и правото на ЕС

Доц. д-р Александър Корнезов,  съдия в Общия съд на Европейския съюз, председател на десети състав [1]   Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища на света е предизвикано от публикации в медиите, които разкриват, че едни от най-мощните международни корпорации плащат символични […]

ПРАВНА УРЕДБА НА ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ

Гл. ас. д-р Александра Вълчева[1] // Резюме: Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие е ключова цел на Европейския съюз, за постигането на която през последното десетилетие са предприети редица действия и мерки. Част от тях са насочени към осигуряване на ефективна защита на външите граници на Европейския съюз, което е основна предпоставка за […]

Ново решение на Съда на ЕС в продължение на юриспруденцията „CILFIT“ – националните касационни юрисдикции са длъжни да гарантират еднообразното тълкуване на правото на ЕС като отправят повторно преюдициално запитване в рамките на същото производство или чрез отправянето му дори в напреднала фаза на производството

Решение от 6 октомври 2021 г., дело Consorzio Italian Management и Catania Multiservizi, C‑561/19   Точно на 39-ия рожден ден от основополагащото юриспруденцията “CILFIT”[1] решение, Съдът на Европейския съюз постанови поредно преюдициално заключение (по дело Consorzio Italian Management и Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799), с което потвърди тази юриспруденция и даде допълнителни насоки относно задължението на националните […]

Полският конституционен съд и правото на ЕС

Доц. д-р Александър Корнезов *** В решението си от 7 октомври 2021 г., полският конституционен съд (КС) постанови, по същество, че чл. 1, 2, 4(3) и 19(1), ал. 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) не съответстват на Конституцията на Полша и че следователно тези разпоредби от Договорите нямат предимство пред Конституцията и законите на […]

La réglementation européenne relative au don de sang et de tissus et le droit de l’Union européenne de la bioéthique

Maria Fartunova-Michel / Maître de conférences en droit public Université de Lorraine, Membre de l’IRENEE [*] La réglementation européenne relative au don de sang et de tissus rompt avec l’idée préconçue selon laquelle l’Union européenne appréhende essentiellement la bioéthique à travers les enjeux économiques de la libre circulation confrontés aux impératifs de la protection de la […]

Данъчното облагане на международните корпорации, Г-7 и правото на Европейския съюз

Доц. д-р Александър Корнезов *** Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища на света е предизвикано от публикации в медиите, които разкриват, че едни от най-мощните международни корпорации плащат символични корпоративни данъци. Методи за данъчна оптимизация Традиционният метод за данъчна „оптимизация“ дълги […]

Венецуела има процесуална легитимация да обжалва регламент, който въвежда ограничителни мерки срещу нея

Решение от 22 юни 2021 г., Венецуела/Съвет, C‑872/19 P С оглед на влошаването на положението в областта на правата на човека, правовата държава и демокрацията във Венецуела Съветът на Европейския съюз приема през 2017 г., ограничителни мерки срещу Боливарска република Венецуела. Членове 2, 3, 6 и 7 от Регламент 2017/2063[1] предвиждат по-конкретно забрана за продажба […]

При необходимост, националният съд трябва да не се съобрази с националното законодателство, както и с изводите на висшестоящ съд, ако счита, че те не са в съответствие с правото на Съюза

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Ministerstwo Sprawiedliwości, C‑55/20 През юли 2017 г. прокуратурата в Полша иска от дисциплинарния обвинител към Варшавската адвокатска колегия (наричан по-нататък „дисциплинарният обвинител“) да образува дисциплинарно производство срещу R.G., адвокат на бившия председател на Европейския съвет г-н Доналд Туск. Според прокуратурата изявленията на този адвокат, когато публично коментира възможността […]

Съдове и прибори за хранене, съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % меламинова смола следва да се класират за нуждите на митническо облагане като пластмасови съдове, а не като изделия от дърво

Решение от 3 юни 2021 г., БалевБио, C‑76/20, EU:C:2021:441 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна (АС Варна) и се отнася до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа[1]  (наричана по-нататък […]

Договор за предоставяне на услуги, сключен между български гражданин и консулско представителство на България в друга държава членка, има трансграничен елемент

Решение от 3 юни 2021 г., Генерално консулство на Република България, C‑280/20 Преюдициалното запитване е отправено от Софийски районен съд в рамките на спор между ZN и Генерално консулство на Република България в град Валенсия, Кралство Испания (наричано по-нататък „генералното консулство“) относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск. Запитването е във […]

Българската прокуратура не може да издаде и да предаде Европейска заповед за разследване с цел получаване на данни за трафика и местонахождението във връзка с определени електронни съобщения

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело HP (Данни относно трафика и местонахождението), C‑724/19 На 20 май 2021 беше публикувано заключението на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по преюдициално запитване, отправено от Специализирания наказателен съд във връзка с тълкуване на понятието „издаващ орган“ на Европейска заповед за разследване. Въпросът, поставен от запитващата юрисдикция е компетентна […]

Борбата срещу климатичните промени като основно човешко право, гарантирано от Конституцията

Решение на Федералния конституционен съд на Германия от 24 март 2021г.   Борбата срещу климатичните промени представлява ли основно човешко право, гарантирано от германската Конституция (Grundgesetz), и могат ли гражданите да се позовават на него, за да искат обявяването за противоконституционен на законодателен акт, който не е съобразен с изискванията за борба с климатичните промени? […]

Феърплей и честна конкуренция: Суперлигата, УЕФА и правото на Европейския съюз

Новината На 19 април 2021 г., 12 от най-големите европейски футболни клубове, сред които Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Юнайтед, Ювентус и други, тържествено обявиха проекта си за “Суперлига“. Той се състои в общи линии в това да си направят турнир на най-високо равнище. Това предприятие щяло да генерира сериозни приходи, които да са в полза […]

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АНТИТРЪСТОВИЯ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

Последно рaзвите на националното право на конкуренцията във връзка с транспонирането на Директива ECN+ //   Кирил Пангелов[1]   *** Abstract The current model of public enforcement of the European Union competition law relies very much on the effectiveness of National Competition Authorities (NCAs) as enforcers capable to address most of the competition concerns in the […]

La directive (UE) 2016/343 mettant en œuvre certains aspects de la présomption d’innocence n’oblige pas les Etats membres à modifier les règles de la charge de la preuve pour l’adoption d’une décision de placement et de maintien en détention provisoire

CJUE, 28 novembre 2019, DK, C-653/19 PPU // Maria Fartunova-Michel, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine, Membre du Laboratoire IRENEE (EA-7303)   Résumé :   Dans l’arrêt DK, la Cour de justice a été à nouveau saisie par le Spezializiran nakazatel sad pour se prononcer sur l’application de la directive (UE) 2016/343 aux […]