Category archives for Всички

Данъчното облагане на международните корпорации, Г-7 и правото на Европейския съюз

Доц. д-р Александър Корнезов   Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища на света е предизвикано от публикации в медиите, които разкриват, че едни от най-мощните международни корпорации плащат символични корпоративни данъци. Методи за данъчна оптимизация Традиционният метод за данъчна „оптимизация“ дълги […]

Венецуела има процесуална легитимация да обжалва регламент, който въвежда ограничителни мерки срещу нея

Решение от 22 юни 2021 г., Венецуела/Съвет, C‑872/19 P С оглед на влошаването на положението в областта на правата на човека, правовата държава и демокрацията във Венецуела Съветът на Европейския съюз приема през 2017 г., ограничителни мерки срещу Боливарска република Венецуела. Членове 2, 3, 6 и 7 от Регламент 2017/2063[1] предвиждат по-конкретно забрана за продажба […]

При необходимост, националният съд трябва да не се съобрази с националното законодателство, както и с изводите на висшестоящ съд, ако счита, че те не са в съответствие с правото на Съюза

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Ministerstwo Sprawiedliwości, C‑55/20 През юли 2017 г. прокуратурата в Полша иска от дисциплинарния обвинител към Варшавската адвокатска колегия (наричан по-нататък „дисциплинарният обвинител“) да образува дисциплинарно производство срещу R.G., адвокат на бившия председател на Европейския съвет г-н Доналд Туск. Според прокуратурата изявленията на този адвокат, когато публично коментира възможността […]

Съдове и прибори за хранене, съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % меламинова смола следва да се класират за нуждите на митническо облагане като пластмасови съдове, а не като изделия от дърво

Решение от 3 юни 2021 г., БалевБио, C‑76/20, EU:C:2021:441 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна (АС Варна) и се отнася до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа[1]  (наричана по-нататък […]

Договор за предоставяне на услуги, сключен между български гражданин и консулско представителство на България в друга държава членка, има трансграничен елемент

Решение от 3 юни 2021 г., Генерално консулство на Република България, C‑280/20 Преюдициалното запитване е отправено от Софийски районен съд в рамките на спор между ZN и Генерално консулство на Република България в град Валенсия, Кралство Испания (наричано по-нататък „генералното консулство“) относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск. Запитването е във […]

Българската прокуратура не може да издаде и да предаде Европейска заповед за разследване с цел получаване на данни за трафика и местонахождението във връзка с определени електронни съобщения

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело HP (Данни относно трафика и местонахождението), C‑724/19 На 20 май 2021 беше публикувано заключението на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по преюдициално запитване, отправено от Специализирания наказателен съд във връзка с тълкуване на понятието „издаващ орган“ на Европейска заповед за разследване. Въпросът, поставен от запитващата юрисдикция е компетентна […]

Борбата срещу климатичните промени като основно човешко право, гарантирано от Конституцията

Решение на Федералния конституционен съд на Германия от 24 март 2021г.   Борбата срещу климатичните промени представлява ли основно човешко право, гарантирано от германската Конституция (Grundgesetz), и могат ли гражданите да се позовават на него, за да искат обявяването за противоконституционен на законодателен акт, който не е съобразен с изискванията за борба с климатичните промени? […]

Феърплей и честна конкуренция: Суперлигата, УЕФА и правото на Европейския съюз

Новината На 19 април 2021 г., 12 от най-големите европейски футболни клубове, сред които Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Юнайтед, Ювентус и други, тържествено обявиха проекта си за “Суперлига“. Той се състои в общи линии в това да си направят турнир на най-високо равнище. Това предприятие щяло да генерира сериозни приходи, които да са в полза […]

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АНТИТРЪСТОВИЯ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

Последно рaзвите на националното право на конкуренцията във връзка с транспонирането на Директива ECN+ //   Кирил Пангелов[1]   *** Abstract The current model of public enforcement of the European Union competition law relies very much on the effectiveness of National Competition Authorities (NCAs) as enforcers capable to address most of the competition concerns in the […]

La directive (UE) 2016/343 mettant en œuvre certains aspects de la présomption d’innocence n’oblige pas les Etats membres à modifier les règles de la charge de la preuve pour l’adoption d’une décision de placement et de maintien en détention provisoire

CJUE, 28 novembre 2019, DK, C-653/19 PPU // Maria Fartunova-Michel, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine, Membre du Laboratoire IRENEE (EA-7303)   Résumé :   Dans l’arrêt DK, la Cour de justice a été à nouveau saisie par le Spezializiran nakazatel sad pour se prononcer sur l’application de la directive (UE) 2016/343 aux […]

Преминаване на специалното правило по чл. 27 от Рамково решение 2002/584 за европейската заповед за арест. Критика на Решение на Съда на ЕС от 24 септември 2020 г. по дело С-195/20 PPU

Иво Хинов, съдия в Специализиран наказателен съд   Чрез европейската заповед за арест (ЕЗА) една държава може да поиска от друга държава да ѝ предаде определено физическо лице, с цел провеждане на наказателно производство против него или с цел изпълнение на вече наложено наказание „лишаване от свобода”. ЕЗА се регулира от Рамково решение 2002/584 (РР), […]

Европейска заповед за арест, издадена от прокурора в досъдебната фаза на наказателното производство, не отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита

Решение от 10 март 2021 г., PI, C‑648/20 PPU Заключение на генералния адвокат Richard de la Tour по дело PI, C‑648/20 PPU Преюдициално запитване от уестминстърския районен съд всъщност поставя въпроса за съвместимостта с рамковото решение на ЕЗА на българската процесуалноправна система, при която, когато и европейската заповед за арест, и националната заповед за задържане, […]

Информация за правните средства за защита може да бъде предоставена и след изпълнението на европейска заповед за арест

Решение от 28 януари 2021 г., IR (Déclaration des droits), C‑649/19 Преюдициалното запитване е отправено от специализирания наказателен съд в рамките на наказателното производство, образувано срещу лицето IR за престъпления, свързани с трафик на цигари. В досъдебната фаза на наказателното производство, в хода на която е ползвал услугите на двама избрани от него адвокати, IR […]

Конфискация на средство, използвано за извършване на престъпление, но принадлежащо на трето добросъвестно лице, противоречи на правото на ЕС

Решение от 14 януари 2021 г., OM, C‑393/19 Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело OM, C‑393/19 Преюдициалното запитване е отправено от Апелативен съд Пловдив (АС Пловдив) във връзка със съвместимостта на наказателната норма (член 242, алинея 8 от наказателния кодекс), която предвижда отнемане в полза на държавата на превозно средство, използвано за извършване […]

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело Българска Народна Банка, C‑501/18

Преюдициалното запитване, отправено от Административен съд София-град е тясно свързано с друго преюдициално запитване, по което Съдът вече е постановил решение, а именно запитването от Административен съд Варна по делото Кантарев[1]. И по двете дела става въпрос за иск за ангажиране на имуществената отговорност на Българска народна банка (БНБ) във връзка с вредите, причинени от […]

Решение от 9 юли 2020 г., Unipack, C‑391/19

Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) и се отнася до тълкуване на Митническия кодекс на Съюза. Запитването е отправено в рамките на спор между „Унипак“ АД, от една страна, и директора на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Митници“, от друга страна, относно няколко вноса, които „Унипак“ АД е извършило, преди да подаде […]

Решение от 9 юли 2020 г., Къртис-Балкан, C 76/19

Преюдициалното запитване е отправено от Върховния административен съд (ВАС) и се отнася до спор между началника на Митница Аерогара София и „Къртис-Балкан“ ЕООД, във връзка с вземането под отчет на роялти такси, платени от това дружество на неговото дружество майка, при определянето на митническата стойност на внесени от трети доставчици стоки. Запитването е във връзка […]

Решение от 25 юни 2020 г., Върховен касационен съд на Република България и Iccrea Banca SpA, C‑762/18 и C‑37/19

Съгласно решението от 25 юни 2020 г. по преюдициално запитване от Районен съд Хасково, незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа. Преюдициалното запитване, отправено от Районен съд – Хасково, е съединено за общо разглеждане със запитване, отправено от Върховния касационен съд […]

Решение от 28 май 2020 г., Комисия/България (Разследващ железопътен орган), C‑33/19

С решение от 28 май 2020 г. е уважен искът на Комисията срещу България за неизпълнение на договорни задължения. В случая става въпрос за задължение по Директива 2004/49 относно безопасността на железопътния транспорт[1] и по конкретно задължение по чл.21 от същата директива, който предвижда, че всяка държава членка ще гарантира, че разследванията на злополуки и […]

Решение от 30 април 2020 г., Овергаз Мрежи и Българска газова асоциация, C‑5/19

Запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между от една страна „Овергаз Мрежи“ АД, и „Българска газова асоциация“ и от друга страна Комисията за енергийно и водно регулиране (наричана по-нататък „КЕВР“). Дружество „Булгартрансгаз“ е комбиниран газов оператор и като такъв е оператор на националната газопреносна мрежа за пренос на природен газ […]

Определение от 30 април 2020 г., MARVIK – PASTROGOR и RODES – 08, C‑818/19 и C‑878/19, непубликувано, EU:C:2020:314

Страни по основното правоотношение в рамките на дело С-818/19 са „Марвик-Пъстрогор“ ЕООД, дружество производител на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия, срещу Държавата, представлявана от министъра на финансите. По второто преюдициално запитване в рамките на дело С-878/19 страни са „Родес – 08“ ЕООД, дружество производител на електрическа енергия от слънчева енергия срещу Народно събрание […]

COVID-19: преглед на основните мерки на Комисията[1]

[1] От самото начало на пандемията Комисията е активна по всички на фронтове на борбата срещу коронавируса, не само в рамките на ЕС, но и в международен план, като: –          координира и подкрепя националните усилия за грижа за болните и предпазване на гражданите от заразата; –          финансира и ускорява изследванията за справяне с вируса; –          […]

Италианската република е нарушила задължението си да осигури плащането на търговските задължения на публичните органи да е в сроковете по Директива 2011/7 (до 30 или 60 дни)

Решение от 28 януари 2020 г., Комисия/Италия, C‑122/18, EU:C:2020:41   Решението на Съда е постановено по иск от Европейската комисия по член 258 ДФЕС срещу Италианската република, поради това, че като не е гарантирала и като продължава да не гарантира, че нейните публични органи не допускат надвишаване на сроковете от 30 или 60 календарни дни за погасяването […]

Незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа

Заключение на генералния адвокат Hogan по дела Върховен касационен съд България и Iccrea Banca, C‑762/18 и C‑37/19, EU:C:2020:49   Запитването, отправено от Районен съд – Хасково, е съединено за разглеждане със запитване, отправено от Върховния касационен съд на Италия. Първото дело е със страни QH и Върховен касационен съд на Република България (ВКС), а второто […]

Франция е нарушила чл. 6 от ЕКПЧ поради немотивиране на отказа на френския Касационен съд да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС

Решение от 13 февруари 2020 г., Pasteur c. France, (жалба № 25137/16)     Европейският съд по правата на човека прие с единодушие че няма нарушение на чл. 6, пар.1 (право на справедлив процес) на Европейската конвенция по правата на човека (ЕКПЧ или Конвенцията) във връзка с определянето на началната точка на давностния срок за […]