Category archives for том XI

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПОНЯТИЯТА „ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА“ И „ОБЩЕСТВЕН РЕД“ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ №44/2001

(Решение на Съда на ЕС по дело С-302/13, flyLAL) д-р Боряна Мусева[1]   1.                  Въведение В рамките на дело С-302/13, flyLAL, Съдът на ЕС (СЕС) за пореден път прецизира понятията „граждански и търговски дела“ и „обществен ред“, съдържащи се в Регламент (ЕО) №44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ONCE AGAIN ON THE TERMS “CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS’ AND ‘PUBLIC POLICY’ UNDER REGULATION №44/2001

 (Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-302/13, flyLAL) Boriana Musseva   ABSTRACT In Case C-302/13 the Court of Justice clarified once again the terms “civil and commercial matters” and “public order”, contained in Regulation (EC) №44 / 2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

КОДИФИКАЦИЯТА НА IN-HOUSE ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА УСТАНОВЕНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС

(Преглед на основните Решения на СЕС в областта)  Ивайло Димитров[1]   I.Въведение На 26 февруари 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2014/24/ЕС[2] и Директива 2014/25/ЕС[3], които отмениха съответно Директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО и преуредиха европейската регламентация на обществените поръчки. В идентични текстове на чл. 12 на Директива 2014/24/ЕС и чл. 28 Директива 2014/25/ЕС...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

THE CODIFICATION OF IN-HOUSE PROCUREMENT IN DIRECTIVE 2014/24/EU IN THE LIGHT OF THE CASE LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU

(Overview of the Relevant Case law) Ivaylo Dimitrov[1]   Abstract The in-house exception has been unexplored in Bulgarian literature which may be explained by the lack of legislative rules on the matter, at least before the latest amendment of the Public Procurement Act in force since July and October 2014. The fact that in-house rules...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

THE NOTION OF „RESTRICTION OF COMPETITION BY OBJECT“

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires) Svetlana Chobanova[1]   In its judgment Groupement des cartes bancaires the Court of Justice (“Court”) found that the General Court (“GC”) committed an error in law in concluding that the pricing measures adopted by the French economic interest...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПОНЯТИЕТО „ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА С ОГЛЕД НА ЦЕЛТА“

(Решение на Съда на ЕС по дело C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires) Светлана Чобанова[1]   Въведение Член 101, параграф 1 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз („ДФЕС“)[2] забранява като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

TAXATION, WHICH DISADVANTAGES UNDERTAKINGS LINKED, WITHIN A GROUP, TO COMPANIES ESTABLISHED IN ANOTHER MEMBER STATE, CONSTITUTES INDIRECT DISCRIMINATION AND IS CONTRARY TO THE FREEDOM OF ESTABLISHMENT

(Judgment of the Court of Justice of the EU in Case C‑385/12, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi) Viktoriya Petrikova [1]   The article examines the approach of the CJEU to de facto discrimination in the context of a request for a preliminary ruling concerning the interpretation of Articles 49 and 54 TFEU by a Hungarian court....

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

НАЛИЧИЕ НА НЕПРЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ И НАРУШАВАНЕ НА СВОБОДАТА НА УСТАНОВЯВЯНЕ ПРИ ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, ПОСТАВЯЩ В ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ В ГРУПА С ДРУЖЕСТВА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

 (Решение на Съда на ЕС по дело C‑385/12, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi) Виктория Петрикова[1]   ВЪВЕДЕНИЕ През 2010 г., на фона на глобалната икономическа криза, Унгария е заплашена от загуба на европейски фондове като санкция за неспазването на задължението на държавата да намали бюджетния си дефицит до нива под изискуемия от Европейския Съюз („ЕС”) лимит....

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ, ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ, ПРАВНА СИГУРНОСТ И ЗАКРИЛА НА ОПРАВДАНИТЕ ПРАВНИ ОЧАКВАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС

(Решение на Съда на ЕС от 9 октомври 2014 г. по дело  C-492/13, Траум)   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Варна с акт от 2 септември 2013 г. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 138, параграф 1 и на член 139, параграф 1, втора алинея от […]

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕС КЪМ ЕКПЧ – МЕЖДУ ТРЕЗВИЯ ПРАВЕН АНАЛИЗ И ПОПУЛИЗМА

проф. д-р Жасмин Попова доц. д-р Александър Корнезов*   Уводни думи Сагата с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (накратко ЕКПЧ)[1] все повече заприличва на лабиринт, чийто изход остава илюзорен. Вече няколко десетилетия наред опитите за присъединяване, съпроводени с обичайните декларации, доклади, преговори, проектоспоразумения и...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

L’ADHÉSION DE L’UNION EUROPÉENNE À LA CEDH – ENTRE L’ANALYSE JURIDIQUE SÉRIEUSE ET LE POPULISME

Prof. Dr. Jasmine Popova Prof.ass. Dr. Alexander Kornezov*   La saga entourant l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH risque de se transformer en un labyrinthe dont la sortie est devenue illusoire. Les raisons en sont nombreuses mais la principale se trouve vraisemblablement dans le décalage radical entre, d’une part, le populisme politique et juridique...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

LE PRINCIPE DE L’ETAT DE DROIT DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Alexander Arabadjiev *   L’article aborde, en substance, deux groupes de questions. Le premier porte sur le principe de l’état de droit en tant que principe constitutionnel de l’Union européenne devant être respecté par les institutions de l’Union. Le second concerne le respect de ce principe dans les États membres de l’Union. Il fait peu de...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПРИНЦИПЪТ НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО В ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Александър Арабаджиев *   Настоящето изложение включва, най-общо, две части. В първата принципът на върховенството на правото е разгледан като определящ елемент от конституционния профил на Европейския съюз (ЕС), като конституционен принцип на Съюза. Втората е посветена на принципа на върховенството на правото в държавите членки. Тук е представена и концепцията за системни слабости/недостатъци в реализирането […]

СЪДЪТ НА ЕС САНКЦИОНИРА ШВЕЦИЯ ЗА НЕПЪЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

(Решение на СЕС по дело С-243/13, Комисия/Швеция)   С решение от 4 декември 2014 г. Съдът на Европейския съюз установи, че Швеция не е изпълнила предходно му решение от 2012 г. по дело C‑607/10, Комисия/Швеция, с което задължава Швеция да приложи повсеместно Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно […]

СЪДЪТ НА ЕС САНКЦИОНИРА ГЪРЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДИРЕКТИВИТЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-378/13, Комисия/Гърция)   С решение от 2 декември 2014 г. Съдът на Европейския съюз установи, че Гърция не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решението му по дело C‑502/03, Комисия/Гърция, поради което й налага еднократна имуществена санкция в размер на 10 млн. евро и периодични шестмесечни […]

СЪДЪТ НА ЕС САНКЦИОНИРА ИТАЛИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДИРЕКТИВИТЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑196/13, Комисия/Италия)   С решение от 2 декември 2014 г. Съдът на Европейския съюз установи, че Италия не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решение му по дело C‑135/05, Комисия/Италия, поради което й налага еднократна имуществена санкция в размер на 40 млн. евро и периодични шестмесечни […]

ОГРАНИЧИЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРЕДПРИЯТИЕ, НАРУШИЛО КОНКУРЕНЦИЯТА, Е В СИНХРОН С ПРАВОТО НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС от 18 декември 2014 г. по дело C‑470/13, Generali-Providencia)   На 18 декември 2014 г. Съдът на ЕС постанови решението си по дело C‑470/13, Generali-Providencia, с предмет преюдициално запитване по чл. 267 ДФЕС. Запитването е отправено в рамките на спор между Generali‑Providencia Biztosító Zrt („Generali“) и Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (състав […]

ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ НА ХОМОСЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ЛИЦЕ, ТЪРСЕЩО УБЕЖИЩЕ С МОТИВ ОПАСЕНИЕ ОТ ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОРАДИ ВЪПРОСНАТА ОРИЕНТАЦИЯ

(Решение на Съда на ЕС от 2 декември 2014 г. по съединени дела C-148/13, А, C-149/13, B и  C-150/13, C)   Решението на Съда на ЕС в разглежданите съединени дела е постановено по преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) в рамките на спор между A, B и C, граждани на трети държави, и […]

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО МОЖЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА „УВРЕЖДАНЕ“, ЗАБРАНЕНО ЗА ДИСКРИМИНИРАНЕ

Решение на Съда на ЕС от 18 декември 2014 г. по дело C-354/13, FOA   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено в рамките на спор между работническия синдикат Fag og Arbejde (FOA), действащ от името на г-н Kaltoft, и Kommunernes Landsforening (KL) (национално сдружение на датските общини), действащо от името […]

ПРЕРАБОТЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ I” СЕ ПРИЛАГА ОТ 10 ЯНУАРИ 2015 Г.

 (Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)   Новите правила на преработения регламент имат за цел да улеснят предприятията и потребителите при решаване на трансгранични правни спорове. Очаква се това да доведе […]

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ СЪС САЩ ПО ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО (TTIP)

За първи път от започването на преговорите през юли 2013 г. Комисията публикува свои предложения за клаузи, които да фигурират в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) със САЩ, като това е прецедент за двустранните търговски споразумения на ЕС. Документите са достъпни на: http://ec.europa.eu/trade/ttip-texts/ Тази стъпка отразява намерението на Комисията, обявено през ноември 2014 г., […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : РАБОТНА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2015 Г.

(COM(2014) 910 окончателен от 16.12.2014 г.)   Комисията Юнкер започна своя мандат на 1 ноември 2014 г. Още в своите „Политически насоки за следващата Европейска комисия”, представени в Страсбург на 15 юли 2014 г.,[1] Жан-Клод Юнкер подчерта важността на принципа на субсидиарността, съгласно който Европейският съюз се намесва в решенията по създаване на политики, само […]

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ, ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ, ПРАВНА СИГУРНОСТ И ЗАКРИЛА НА ОПРАВДАНИТЕ ПРАВНИ ОЧАКВАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС

Решение на Съда на ЕС от 9 октомври 2014 г. по дело  C-492/13, Траум   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Варна с акт от 2 септември 2013 г. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 138, параграф 1 и на член 139, параграф 1, втора алинея от […]

СВОБОДАТА НА УСТАНОВЯВАНЕ КАТО КОРЕКТИВ НА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ НА МИГРИРАЛИТЕ ЛИЦА

 (Решение на Съда на ЕС в дело С-103/13, Сомова) Силвия Петрова[1]   I. Увод Правото на свободно движение и на свободно установяване представляват една от четирите основни свободи, на които се основава функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС). В този смисъл правото на свободно движение и установяване представлява проявление на статута европейски гражданин....

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

LA LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT EN TANT QUE LIMITE À LA COMPÉTENCE DES ÉTATS MEMBRES POUR ÉTABLIR LES CONDITIONS D’OCTROI D’UNE PENSION DE RETRAITE AUX PERSONNES AYANT EXERCÉ LEUR LIBERTÉ DE CIRCULATION

(Arrêt du 5 novembre 2014, Somova, C-103/13) Silvia Petrova   La décision de la CJUE dans l’affaire “Somova” se réfère à la situation d’une citoyenne bulgare, en âge pour recevoir une pension de vieillesse en Bulgarie, qui vit et travaille comme travailleur indépendant en Autriche. Dans sa demande de pension de 2007 adressée aux autorités...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК