ПРЕРАБОТЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ I” СЕ ПРИЛАГА ОТ 10 ЯНУАРИ 2015 Г.

Author

 (Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)

 

Новите правила на преработения регламент имат за цел да улеснят предприятията и потребителите при решаване на трансгранични правни спорове. Очаква се това да доведе до годишни икономии в ЕС в размер до 48 милиона евро. Премахната е скъпата и времеемка процедура по „екзекватура“, която понастоящем се прилага 10 000 пъти годишно, за да бъдат признати съдебните решения по граждански и търговски дела в други държави от ЕС. Намалената бюрокрация предоставя по-добри възможности за бизнес в целия ЕС особено за малките и средните предприятия.

От 10 януари 2015 г. изпълняемо съдебно решение по граждански и търговски дела в една държава членка вече е автоматично изпълняемо в целия ЕС. С правилата се премахва тромавата междинна процедура — производството по екзекватура. Тази процедура обикновено струва между 2 000 EUR и 3 000 EUR в зависимост от държавата членка, но може да достигне 12 700 EUR, ако се включат разноските за адвокатски възнаграждения, превод и съдебните разноски. По почти 95 % от делата тази процедура е чиста формалност.

От момента на постановяването на съдебно решение в някоя държава членка, кредиторът ще може да го изпълни във всяка друга държава членка, което означава, че предприятията и гражданите ще могат да събират вземанията си по-бързо, по-лесно и безплатно. При изключителни обстоятелства все още ще е възможно съдилищата да спират изпълнението на съдебното решение, например ако съдът в другата държава членка е нарушил правото на справедлив съдебен процес.

Освен премахването на екзекватурата потребителите и работниците вече са по-добре защитени в правни спорове с участието на държави извън ЕС. Според новите правила при спор с търговец, който е установен в държава извън ЕС, но продава стоките си в държава-членка на ЕС, потребителят вече има достъп до съдилищата в държавата, в която пребивава, като няма да е необходимо да сезира съдилищата на държавата извън ЕС. Работниците в ЕС вече имат възможността да завеждат съдебни производства срещу работодателите си, които се намират в държава извън ЕС, в съдилищата на държавата членка, където обичайно работят.

Правната сигурност за споразуменията за избор на съд между предприятията ще се подобри. В миналото споразуменията за избор на съд можеха да бъдат заобикаляни чрез отнасянето на спора до съда на друга държава — членка на ЕС (а не до избрания съд), с цел забавяне на решаването на спора. Новите правила слагат край на тази практика, като осигуряват на избрания съд предимство в случай на паралелни производства.