Category archives for том IX

APPLICABILITÉ DE LA DIRECTIVE «RETOUR» AUX RESSORTISSANTS D’UN PAYS TIERS AYANT INTRODUIT UNE DEMANDE D’ASILE, AU SENS DE LA DIRECTIVE 2005/85?

Nadezhda Todorova[1]   Par le biais d’une demande de décision préjudicielle introduite sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour de justice a pu répondre le 30 mai 2013, aux interrogations soulevées par la juridiction administrative suprême tchèque, concernant l’applicabilité de la directive ″retour″ à un demandeur d’asile turc, M. Arslan. La juridiction de […]

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР (SINGLE MARKET SCOREBOARD)

На 28 февруари т.г. Комисията актуализира показателите на държавите-членки относно навременното транспониране на директиви, свързани с единния пазар и броя на процедурите за неизпълнение на задължения в тази област, въз основа на данните от периода май – ноември 2013 г.[1] Средно 0.7 % от директивите не са били транспонирани в срок, като при 16 държави […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, КОМПЕТЕНТНА ДА РАЗГЛЕДА МОЛБА ЗА УБЕЖИЩЕ

( Решение по дело C-394/12, Abdullahi )   Обща европейска система за убежище — Регламент (ЕО) № 343/2003 — Определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молба за убежище — Контрол за спазване на критериите за компетентност да се разгледа молбата за убежище — Обхват на съдебния контрол   На 10 декември 2013г. Съдът ( […]

ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-279/12, Fish Legal и г‑жа Shirley)   Директива  2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда – Понятие за “публична власт”   На 19 декември 2013г. Съдът ( в голям състав) постановява решението си по дело С-279/13, в […]

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПОВЕСТИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕКТОРНИЯ СИ АНАЛИЗ ОТНОСНО ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ В БЪЛГАРИЯ

На 8 май 2014 г. българската Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) оповести резултатите от секторния си анализ относно пазара на природен газ в България [1].   Както е известно секторният анализ представлява задълбочено изследване на конкурентните условия в даден икономически сектор за определен период от време като в конкретния случай КЗК е анализирала пазарна […]

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОУЧВАНЕТО И ДОБИВА НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ (КАТО НАПРИМЕР ШИСТОВ ГАЗ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ С ГОЛЕМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

(2014/70/ЕС от 22 януари 2014 г.)   Препоръката има за цел осигуряване на подходящи предпазни мерки за опазване на околната среда и климата във връзка с технологията за т. нар. „фракинг“ – хидравлично разбиване с големи водни количества, използвана по-специално при дейности във връзка с шистовия газ[1]. Някои екологични аспекти на тази технология не са […]

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА РАМКОВИ РЕШЕНИЯ 2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР И 2009/829/ПВР ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАКАЗАНИЯ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОБАЦИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ САНКЦИИ И НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ЗАДЪРЖАНЕ

 (COM(2014)57 окончателен от 5.2.2014 г.)   Докладът констатира, че само около половината държави членки прилагат общите правила по въпросите, свързани със задържането на лица, които бяха приеха с единодушие през 2008-2009 г. Трите рамкови решения на ЕС, разгледани в доклада, се отнасят до 1) трансфера на затворници (срок за приложение 5 декември 2011 г.), 2) пробацията […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА „РАМКА ЗА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020—2030 ГОДИНА“

Новата рамка се основава на съществуващия законодателен пакет в областта на климата и енергетиката[2] и формулираните в него цели за 2020 г.[3], както и на пътните карти на Комисията за развитието на енергетиката и изграждането на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност до 2050 г. [4] През март 2013 г. Комисията публикува също така зелена […]

КОМИСИЯТА РАЗРЕШИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ НА СТОЙНОСТ 945 МИЛИОНА ЕВРО ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СЕКТОР

            На 4 декември 2013 г. Европейската комисия одобри плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро с цел модернизиране на електроенергийния сектор. Комисията прие, че тази мярка е в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗРЕШИ ПРИДОБИВАНЕТО НА СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА BULGARIAN AIRWAYS GROUP И SWISSPORT ВЪРХУ СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ АД (SWISSPORT BULGARIA)

Европейската комисия разреши, по силата на член 3(1)(б) от Регламента върху концентрациите между предприятия[1], придобиването на съвместен контрол върху българската Суиспорт България АД (Swissport Bulgaria) от страна на българската Airways Group ЕАД и швейцарската Swissport International AG[2]. Основната дейност на „Суиспорт България“ е международен и вътрешен въздушен транспорт и свързаните с него операции. Освен това, […]

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДОСТЪП ДО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 (Решение на Съда на ЕС по дело C-152/12, Комисия/България)   Железопътен транспорт — Неизпълнение на задължения от държава членка —Събиране на такси за достъп до железопътната инфраструктура — Разходи, произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга               Наскоро Съдът на Европейския съюз се произнесе по иска на Европейската комисия, с който е било поискано да се установи, […]

ДОПУСТИМОСТ НА ОБЖАЛВАНЕ ПО СЪДЕБЕН РЕД БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЖАЛВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД НА РЕШЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-29/13 и C-30/13, Глобъл Транс Лоджистик“ ООД )   Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между „Глобъл Транс Лоджистик“ ООД и началника на Митница Столична. Дружеството се занимава с внос на стоки от Турция под митнически режим „свободно обращение – крайно потребление“. Поставяйки под съмнение […]

ОТКАЗ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПОРАДИ ДАНЪЧНА ИЗМАМА –РОЛЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРИ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ

(Решение на Съда на ЕС по дело C-18/13, Mакс Пен)   На 11 декември 2012 г. Административен съд – София-град (АССГ) отправя преюдициално запитване в рамките на спор между „Макс Пен“ ЕООД, учредено по българското право дружество, което извършва търговия на едро с канцеларски и рекламни материали, и Директор на дирекция „Обжалване и управление на […]

КОРИГИРАНЕ НА ПРИСПАДНАТИЯ ДДС, КОГАТО НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ОБЛАГАЕМАТА ДОСТАВКА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-107/13, ФИРИН)   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – Велико Търново (АСВТ) в рамките на спор между „Фирин“ ООД (наричано по-нататък „Фирин“) и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — Велико Търново, при Централно управление на Националната агенция за приходите (наричан по-нататък „директорът на ДОДОП“) […]

ПЪРВО ТЪЛКУВАНЕ НА ДИРЕКТНИЯ ЕФЕКТ НА ПРАВОТО НА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ГАРАНТИРАНО В ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С–176/12, Association de médiation sociale)   Михаела Илиева[1]   Въведение Решението на Съда на Европейския Съюз (по-нататък „СЕС”) от 15 януари 2014 година по дело C-176/12 Association de médiation sociale срещу Union locale des syndicats CGT (по-нататък – „AMS”) допълва вече доста сложната съдебна практика на СЕС, свързана […]

PREMIERE INTERPRETATION DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DU DROIT A L’INFORMATION ET A LA CONSULTATION DES TRAVAILLEURS GARANTI DANS LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (Grande chambre), 15 janvier 2014 dans l’affaire C-176/12, Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT   Mihaela Ilieva[1]   L’arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Association de médiation sociale contre Union locale […]

ОБХВАТ НА КОНТРОЛА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНИТЕ СПИСЪЦИ СЪС ЗНАЧИМИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ

(Решение на Съда на ЕС по дела C-201/11 P, C-204/11 P и C-205/11 P, UEFA и FIFA/Комисия)   Христо Кирилов [1]     Въведение Всяка държава се отличава със специфичния си интерес към даден спорт и спортни събития. Например състезанията по колоездене имат висок телевизионен рейтинг в Белгия, а в Обединеното кралство — световната купа по крикет […]

LE MÉCANISME DE PROTECTION SUBSIDIAIRE EN CAS DE CONFLIT ARME INTERNE ET LA RELATION ENTRE LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire С-285/12, Diakité Momchil Milanov[1]      La question des relations entre le droit international et le droit de l’Union Européenne (UE) est au cœur de la problématique posée par l’arrêt C-285/12 Diakité de la CJUE. Suite à une question préjudicielle du Conseil d’Etat belge […]

МЕХАНИЗМЪТ НА СУБСИДИАРНА ЗАКРИЛА В СЛУЧАИТЕ НА ВЪТРЕШЕН ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНОТО ХУМАНИТАРНО ПРАВО И ПРАВОТО НА ЕС

Решение на Съда на ЕС по дело C-285/12, Diakité Момчил Миланов[1]   Въведение   В решението по делото C-285/12, Diakité, Съдът на Европейския съюз отговаря на преюдициално запитване, отправено от белгийския Conseil d’Etat относно тълкуването понятието за „въоръжен вътрешен конфликт” по смисъла на международното хуманитарно право (МХП) при прилагането на директива 2004/83/ЕО[2] (наричана още „директива за […]

ПРИЛОЖИМА ЛИ Е ДИРЕКТИВАТА ЗА ВРЪЩАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪРЖАН ЧУЖДЕСТРАНЕН ГРАЖДАНИН НА ТРЕТА СТРАНА, ПОДАЛ МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА?

Решение на Съда на ЕС по дело С-534/11, Arslan Надежда Тодорова[1]   Въведение Ключовото решение на Съда на ЕС от 2013 г. по дело C-534/11, Arslan, изяснява въпроса дали гражданин на трета страна, който е подал молба за международна закрила, може въз основа на националното право на държава членка, да остане задържан с цел извеждането […]

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ПРИ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА – ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО ?

Решение на Съда на ЕС по дело С–346/12 P, Съвет/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran   Женя Григорова [1]   Въведение  „Jesus, George, it was a wonder I was even born.“[2] На 18 март 2014 година, ден след организирания в Крим референдум за присъединяване към Русия, 28-те министри на външните работи на държавите-членки […]

MESURES RESTRICTIVES DE GEL DES AVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX – RETOUR VERS LE FUTUR?

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (cinquième chambre) du 28 novembre 2013 dans l’affaire Conseil de l’Union européenne contre Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran   (C-348/12 P)   Jénya Grigorova [1]   L’arrêt dans l’affaire Kadi I[2], loué par certains, critiqué par d’autres, a indiscutablement ouvert la porte pour toute une […]

INTERNATIONAL AND EUROPEAN STANDARDS ON FREEZING AND FORFEITURE OF ILLEGALLY ACQUIRED ASSETS FROM THIRD PARTIES AND THEIR APPLICATION IN BULGARIA

Todor Kolarov and Yulian Razpopov   The legal instruments for freezing and forfeiture of illegally acquired assets from third parties are of prime importance for the success of asset recovery. It is established that criminals tend to transfer illegally gained wealth to third parties – legal entities and individuals – to put it off the […]

МЕЖДУНАРОДНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ПРИ ОБЕЗЕПЧАВАНЕТО И ОТНЕМАНЕТО НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ОТ ТРЕТИ ЛИЦА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ

Доц.д-р Тодор Коларов и Юлиан Разпопов    I. Въведение Законодателните механизми за обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество от трети лица са по естеството си основна и задължителна предпоставка за пълноценното и успешно провеждане на предприетите от държавата мерки, насочени към лишаване на противоправно обогатилите се лица от облагите на незаконната им дейност. Тъй като […]