Category archives for Конкуренция

WHICH COURT HAS JURISDICTION TO HEAR CLAIMS FOR DAMAGES CAUSED BY A CARTEL?

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-352/13, CDC HydrogenPeroxide) Oleg Temnikov[1] This article provides an overview of the conclusions regarding the rules of jurisdiction, applicable in the case of private damages claims, which could be brought from the Opinion of the Advocate General and the Judgment of the Court of […]

МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ИСКОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ ТРАНСГРАНИЧНИ АНТИКОНКУРЕНТНИ ПРАКТИКИ

Решение на Съда на ЕС по дело C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide Габриела Едрева [1]   Практиката по искове за вреди от нарушения на правото на конкуренцията, заведени пред националните съдилища, непрекъснато се увеличава в Европа като резултат от дългогодишните усилия на Европейската комисия по насърчаване на ефективни действия по прилагане на конкурентното право от страна на частноправни […]

RULES ON JURISDICTION IN ACTIONS FOR DAMAGES CAUSED BY TRANSNATIONAL ANTICOMPETITVE PRACTICES

Case C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide Gabriela Edreva [1] CDC Hydrogen Peroxide is the first case in which the Court has adjudicated directly on the interaction between the provisions of EU primary law on freedom of competition and the provisions of EU private international law on jurisdiction in civil and commercial matters (Regulation No 44/2001/EC). The case […]

СЪДЪТ НА ЕС УСТАНОВИ НАРУШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТИТЕ ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ

(Решение от 23 април 2015 г. по дело С-376/13, Комисия / България)   С Решение от 23 април 2015 г. Съдът на ЕС установява, че България не е изпълнила своите задължения съгласно Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент […]

ПОНЯТИЕТО „ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА С ОГЛЕД НА ЦЕЛТА“

(Решение на Съда на ЕС по дело C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires) Светлана Чобанова[1]   Въведение Член 101, параграф 1 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз („ДФЕС“)[2] забранява като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-членки […]

ПОНЯТИЕТО ВИРТУАЛЕН ПРЕНОС НА ГАЗ В ОБРАТНА ПОСОКА И НЕГОВОТО ВЪЗМОЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ ГАЗОВ ПАЗАР

(Заключение на генерален адвокат г-н N. JÄÄSKINEN по дело C‑198/12, Комисия/България) Александър Галендинов[1]    Българският енергиен пазар продължава да привлича вниманието на Европейската комисия (ЕК). Интересът и е насочен както към търговските практики на някои от българските енергийни предприятия, така и към българското енергийно законодателство. През декември 2012 г. Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК откри […]

THE NOTIONS OF JURISDICTION BY RENVOI AND RESTRICTION BY OBJECT: DOES THE ‘EUROPEANISATION’ OF COMPETITION LAWS ENSURE CLARITY IN INTERPRETATION?

Judgment of the Court of Justice in Allianz Hungária, C-32/11   Svetlana Chobanova*   Introduction Wholly internal situations and restrictions by object – the interpretation of two fundamental notions of European Union (‘EU’) law are at stake in this preliminary reference procedure before the Court of Justice of the European Union (‘ECJ’ or ‘the Court’), […]

ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА ЗА АНТИКОНКУРЕНТНИТЕ ПРАКТИКИ НА ДЪЩЕРНОТО МУ ДРУЖЕСТВО В ПРАВОТО НА ЕС

Габриела Едрева [1]   Конкурентното право на Съюза, поради своето силно икономическо естество, често въвежда понятия, чието разглеждане в чисто правна светлина би могло да се окаже особено трудно и дори опасно. В рамките на дадена група, съставена от свързани помежду си дружества, правната логика подсказва, че всяко от тези дружества би трябвало да носи […]

ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРАВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА СВОБОДНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И НА ПРАВОТО В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Решения на Съда на ЕС по дела С-403/08, Football Association Premier League и C-428/08, Monsanto Technology Деян Русанов [1]   Въведение Европейският съюз е основан върху идеята за икономическа общност. Съюзът придобива конкретно политическо измерение с договора от Маастрихт, което продължава да се развива и до днес. Въпреки че икономическият аспект на Съюза датира от […]

ИМАТ ЛИ ОРГАНИТЕ ПО КОНКУРЕНЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРАВОМОЩИЯ ДА УСТАНОВЯВАТ, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 101 И 102 ОТ ДФЕС?

Решение по дело C-375/09, Tele2 Polska sp. z o.o.     На 3 май 2011 г. Съдът на Европейския съюз в голям състав постанови решение по дело C‑375/09. Решението е с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Sąd Najwyższy (Полша) в рамките на спор между Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (председател […]

ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

(Отмяна на решение на Общия съд поради нарушение на правото на защита) Решение по дело C‑109/10 P Solvay SA /Европейска комисия С решението си от 25 октомври 2011 година Съдът ( голям състав) отменя Решение на Общия съд на Европейския съюз от 17 декември 2009 г. по дело Solvay/Комисия [1], с което се отхвърля жалбата на голямото […]

ДОСТЪП НА УВРЕДЕНИ ЛИЦА ДО ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ УЧАСТНИК В КАРТЕЛ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГЛОБИ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ РАЗМЕР

Решение по дело C-360/09,Pfleiderer   На 14 юни 2011 г. Съдът на Европейския съюз в голям състав постанови решение по дело C‑360/09. Решението е с предмет преюдициално запитване, отправено от AmtsgerichtBonn (Германия) на основание член 234 ЕО в рамките на спор между дружеството PfleidererAG и Bundeskartellamt (Службата за защита на конкуренцията). Преюдициалното запитване се отнася до […]

„ЦЕНОВАТА ПРЕСА” КАТО ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

Решения на Съда на ЕС по дела С-280/08 Дойче Телеком и С-52/09 ТелиаСонера   Христо Кирилов [1] „Не товарът убива животното, а неговият излишък” Мигел де Сервантес Въведение В статията са разгледани две решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС), чиито предмет е „ценовата преса” като разновидност на злоупотреба с господстващо положение по чл. 102 […]