Category archives for Том XIV

УСЛОВИЯ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ КАТО ЕВРОПЕЙСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ ПРИ БЕЗСПОРНИ ВЗЕМАНИЯ

(Решение на Съда на ЕС в дело С-300/14, Imtech Marine Belgium)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Hof van beroep te Antwerpen (Апелативен съд Антверпен, Белгия), относно тълкуването на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на […]

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА СТОПАНСКИ ОБЕКТ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР

(Решение на Съда на ЕС в дело С-345/14, Maxima Latvija)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Augstākā tiesa (Върховен съд, Латвия), относно тълкуването на член 101, параграф 1 ДФЕС. Ищецът в главното производство, Maxima Latvija, развива дейност в сектора на търговията на дребно предимно с хранителни стоки и управлява големи магазини. Дружеството […]

ПРАВОТО НА ГЛАС НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-650/13, Delvigne)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Tribunal d’instance de Bordeaux (Франция) във връзка със заличаването на г-н Delvigne от избирателните списъци. Г-н Delvigne е осъден на лишаване от свобода за срок от 12 години за тежко престъпление, като присъдата е влязла през 1988 […]

ПРАВОТО НА ЕС СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО НА РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪД, КОЕТО ВЪЗПРЕПЯТСТВА ЕФЕКТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

(Решение на Съда на ЕС в дело С-505/15, Klausner Holz Niedersachsen)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Landgericht Münster (Областен съд Мюнстер, Германия), относно тълкуването на членове 107 ДФЕС и 108 ДФЕС, както и на принципа на ефективност, в рамките на спор между Klausner Holz и Land Nordrhein-Westfalen (провинция Северен Рейн Вестфалия), […]

ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ НЕ ОСВОБОЖДАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪД ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ В ТАЗИ ВРЪЗКА И САМО ПО СЕБЕ СИ НЕ ИЗКЛЮЧВА ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА ИЗДИРВАНОТО ЛИЦЕ

(Решение на Съда от 16 юли 2015 г. по дело С-237/15 PPU, Lanigan)   Преюдициалното запитване е отправено от High Court (Ирландия) във връзка с изпълнението в Ирландия на европейска заповед за арест на г‑н Lanigan, издадена на 17 декември 2012 г. от Magistrates’ Courts in Dungannon (Обединеното кралство). Запитването се отнася до тълкуването на членове 15 и […]

ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДЧИНЯВА НА НАЦИОНАЛЕН ЗАКОН, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ИЗИСКВАНЕ ЗА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА

(Решение на Съда от 17 ноември 2015 г. по дело C-115/14, RegioPost GmbH & Co. KG)   Преюдициалното запитване е отправено от Oberlandesgericht Koblenz (Върховен областен съд на Кобленц, Германия) в рамките на спор между RegioPost GmbH & Co. KG („RegioPost“) и град Ландау ин дер Пфалц, Германия, по повод изискване, наложено на оферента и неговите подизпълнители […]

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ОСЪДИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ И ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД СОЛИДАРНО ДА ПЛАТЯТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

(Решение от 26 ноември 2015 г. на Ямболски окръжен съд, VII граждански състав по гр. д. № 407/2014 г.)   Производството по делото е образувано по искова молба на „Завод за каучукови уплътнители” АД (ЗКУ) против Народното събрание на РБ, Агенция за следприватизационен контрол (АПСК), Апелативен съд – гр. Пловдив (ПАС) и Върховен касационен съд […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕЗИРА СЪДА НА ЕС С ИСК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСПАЗВАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

(Дело С-488/15, Комисия/България)   Съдът на ЕС е сезиран с иск от Европейската комисия с правно основание член 258 ДФЕС, заведен срещу Република България, с който Комисията иска Съдът да установи, че: 1. България не е изпълнила и продължава да не изпълнява задълженията си съгласно член 13, параграф 1, във връзка с приложение ХI към […]

ИСКЪТ НА ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ СЪДЪТ ДА ЗАМЕСТИ ЛИПСВАЩОТО СЪГЛАСИЕ НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕТО НА ДЕТЕТО ИМ ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО НЕГОВОТО ПРЕБИВАВАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ПАСПОРТ НА ИМЕТО НА ТОВА ДЕТЕ ПОПАДА В МАТЕРИАЛНОТО ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003

(Решение на Съда от 21 октомври 2015 г., Гогова, С-215/15)[1]   Преюдициалното запитване е отправено от българския Върховен касационен съд (ВКС) с искане за тълкуване на член 1, параграф 1, буква б), член 2, точка 7, член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения […]

БЪЛГАРИЯ Е НАРУШИЛА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СИЛАТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В РАЙОНА НА КАЛИАКРА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-141/14, Комисия/България)   На 24 март 2014 г. Комисията предявява искова молба срещу България, с която иска от Съда да установи, че: –        като не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места („ОВМ“) в специалната защитена зона („СЗЗ“) в района на Калиакра, България не е класифицирала като СЗЗ […]

ПОНЯТИЕТО „ДОСТАВКА НА УСЛУГИ“ ОБХВАЩА СЛУЧАИТЕ НА АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ, ТЪРГОВСКИ И ФИНАНСОВ ПОРЯДЪК, ПРИ КОИТО ДОСТАВЧИКЪТ СЕ Е ПОСТАВИЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА

(Решение на Съда на ЕС по дело Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани, С-463/14)   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – Варна в рамките на спор между „Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД (АЛИК) и Директора на Дирекция „ОДОП“ Варна във връзка с тълкуването на на член 24, параграф 1, член 25, буква б), член 62, параграф 2, член 63 и член 64, параграф 1 […]

ИЗПОЛЗВАНИЯТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ В ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ АКЦИЗ

(Решение на Съда на ЕС по дело Биовет, С-306/14)   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено от българския Върховен административен съд (ВАС) по дело между Директора на Агенция „Митници“ и „Биовет“ АД („Биовет“) във връзка с до тълкуването на член 27, параграф 2, буква г) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за […]

SAFE HARBOUR OR PEARL HARBOUR?

  (Judgement of the Court of Justice of the EU in case С-362/14, Schrems) Katina Boncheva On October 6, 2015 the Court of Justice of the EU (CJEU) annulled the Commission’s Decision of July 26, 2000, according to which the United States of America (USA) ensure adequate protection of personal data, through the so-called “Safe […]

SAFE HARBOUR OR PEARL HARBOUR?

  (Решение на Съда на ЕС по дело С-362/14, Schrems)   Катина Бончева[1] На 6 октомври 2015 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС, Съдът) постанови решение, с което показа на „Големия брат“, че за него няма място в личния живот на европейските граждани. СЕС сложи край на петнайсетгодишното действие на решението на Комисията от 26 […]

UN NOUVEL ELAN POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE PORTANT ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L’UNION EUROPEENNE

(Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 septembre 2015, affaire С-105/14, Taricco) Radostina Stefanova-Kamisheva[1]   D’après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) dans l’affaire Taricco, les règles nationales de prescription pourront être contraires à l’article 325 TFUE, s’ils empêchent la lutte contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts […]

НОВ ТЛАСЪК В БОРБАТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС (Голям състав) от 8 септември 2015г. по дело С-105/14, Taricco) Радостина Стефанова – Камишева[1]   І. Въведение Според решението на Съда на ЕС, постановено в делото Taricco, изтичането на абсолютната давност по наказателни дела може да се окаже несъвместимо с правото на Европейския съюз, ако възпрепятства налагането на ефективни и […]

ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ БАЛАНС И ПРИНЦИПА НА ЛОЯЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Решение на Съда на ЕС по дело C-425/13 Европейска комисия/Съвет) Д-р Вихър Георгиев[1] I.Въведение Договорът от Лисабон[2] безспорно доведе до промяна в институционалния механизъм на Европейския съюз (ЕС). Тази промяна породи множество нови въпроси относно институционалния баланс (институционалното равновесие) в отношенията между институциите на Съюза. Разглежданото в настоящия текст решение на Съда на Европейския съюз […]

LA LÉGALITÉ DU SÉJOUR EN TANT QUE CONDITION POUR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES CITOYENS DE L’UNION À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

(Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire С-67/14, Alimanovic) Silvia Petrova[1] Mme Alimanovic est d’origine bosniaque. Elle et ses trois enfants possèdent la nationalité suédoise. En juin 2010, la famille s’est installée en Allemagne. Entre juin 2010 et mai 2011 Mme Alimanovic et sa fille aînée travaillent à différents endroits pour une durée totale […]

ЗАКОННОСТ НА ПРЕБИВАВАНЕТО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪЮЗА, ТЪРСЕЩИ РАБОТА В ПРИЕМАЩАТА ГИ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Решение на Съда на ЕС в делото Alimanovic, С-67/14) Силвия Петрова[1] Увод Решението Alimanovic[2] бележи обрат в досегашната съдебна практика относно принципа на равно третиране на гражданите на Съюза при упражняване на признатата им свобода на движение. Този обрат касае както условията, които държавите членки могат да предвидят по националното си законодателство за отпускане на […]

OVERVIEW OF THE PROCEDURAL PROBLEMS IN THE CASE LAW OF BULGARIAN COURTS IN THE CONTEXT OF STATE LIABILITY FOR BREACHES OF EUROPEAN UNION LAW

Andrean Slavchev*  [1] With its revolutionary Judgment of 19 November 1991 in case Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Repubblica Italiana the Court of Justice of the EU (CJEU) introduced for the first time the principle of State liability for breaches of European Union law. The Court further developped that principle in Judgment […]

ОБЗОР НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  Андреан Славчев*  I.Увод  1. С решението по дело Jean-E. Humblet/Belgian state, Съдът на Европейския съюз (СЕС, Съдът) приема, че когато законодателен или административен акт, приет от компетентните органи на държава-членка, е в противоречие с правото на Общността (сега Съюза), тази държава-членка е задължена, по силата на чл. 86 от Договора за създаване на Европейската […]

LA RENEGOCIATION DE L’APPARTENANCE DU ROYAUME-UNI A L’UNION EUROPEENNE – VERS UNE NOUVELLE BALANCE DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’UNION ET LES ETATS MEMBRES?

  Prof. Dr. Jasmine Popova          La renégociation, demandée par le Royaume–Uni, d’un nouvel arrangement des conditions  de son appartenance à l’UE, pour répondre aux préoccupations soulevées par le Premier Ministre David Cameron, dont le mot clé est «plus de flexibilité», ne fait, en réalité, que remettre à l’ordre du jour une des questions […]

ПРЕДОГОВАРЯНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО В ЕС: КЪМ НОВ БАЛАНС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ МЕЖДУ СЪЮЗА И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ?

Проф. д-р Жасмин Попова Институт за правни науки –  БАН     В контекста на гръцката финансова криза и кризата на доверие в Шенгенската система, белязали Европейския съюз през изминалата година, едно събитие с особена важност за неговото бъдещо развитие остана извън фокуса на общественото внимание и дебат. Т.нар. ”предоговаряне”на условията на членство на Обединеното […]

QUANTITY OR QUALITY? RE-ASSESSING THE ROLE OF SUPREME JURISDICTIONS IN CENTRAL EUROPE

Michal Bobek , Advocate General at the Court of Justice of the EU   Abstract Over the last decades, the ever growing caseload in supreme and constitutional jurisdictions all around Europe has forced some of them to reassess the role and functions they should be fulfilling. This article offers, on the example of the Czech […]