Category archives for Европейски парламент

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: предварително споразумение относно бъдещия Европейски фонд за отбрана

Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение на 20 февруари 2019 г. относно Европейския фонд за отбрана. Фондът с бюджет от 13 милиарда евро ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. За първи път в […]

СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ КАНАДА И ЕС ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ НА ПЪТНИЦИТЕ – НЕСЪВМЕСТИМО С ПРАВОТО НА СЪЮЗА

(Становище 1/15 на Съда (голям състав) от 26 юли 2017г. с предмет искане на становище на основание член 218, параграф 11 ДФЕС, подадено на 30 януари 2015 г. от Европейския парламент, ECLI:EU:C:2017:592)   След решението в делото Schrems (решение от 6 октомври 2015, Schrems, C‑362/14, ECLI:EU:C:2015:650) със Становище 1/15 (Становище 1/15 от 26 юли 2017г. […]

ПРЕРАБОТЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ I” СЕ ПРИЛАГА ОТ 10 ЯНУАРИ 2015 Г.

 (Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)   Новите правила на преработения регламент имат за цел да улеснят предприятията и потребителите при решаване на трансгранични правни спорове. Очаква се това да доведе […]

ПАКЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри т.нар. „Пакет за управление на Шенгенското пространство“. Пакетът за управление на Шенгенското пространство включва две предложения: 1. Проект за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген (2010/0312(NLE)) („предложение за създаване на механизъм […]

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

  На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри пакета от мерки за изграждане на новата европейска система за убежище. Пакетът включва следните пет мерки, първата от които бе приета и публикувана в Официален Вестник през 2011 година, а останалите четири бяха приети от Европейския Парламент на 12 юни 2013 година и публикувани […]

НОВ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На 1 декември 2011 г. Европейският парламент одобри Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси[1]. Кодексът, който е част от Правилника за работа на Европейския парламент влезе в сила на 1 януари 2012г. Водещият принцип на кодекса е прозрачността. Според разпоредбите му депутатите ще трябва […]

ПЪРВОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН : ДОПЪЛНИТЕЛНИ 18 ДЕПУТАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  На 23 юни 2010 година, представителите на държавите-членки на Европейския съюз подписаха протокола за първото изменение в Договора от Лисабон[2], след влизането му в сила на 1 декември 2009г. То касае временното увеличение на броя на членовете на Европейския парламент (ЕП) за остатъка от парламентарния мандат 2009-2014г.        Причини за изменението Изборите за Европейски […]

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

  На 11 март 2011г. беше публикуван Регламент (ЕС) No211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската иницитива[1]. Регламентът урежда процедурите и условията за представяне на европейски граждански инициативи. Тази нова форма на обществено участие във формирането на политиките на Европейския съюз беше въведена в Договора за създаване на Конституция за Европа, а след […]