Category archives for Uncategorized

Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз

Неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз Информация за възможността за провеждане на стаж в кабинета на съдия Александър Корнезов, Общ съд, Люксембург Стажът предоставя изключителна възможност за запознаване с работата и практиката на Съда на ЕС, в частност Общия съд, за натрупване на ценен юридически опит и не на последно място предоставя възможност […]

EUROPEAN COMMISSION’S DECISION IN PROCEEDINGS AGAINST BULGARIAN ENERGY HOLDING FOR ABUSE OF DOMINANT POSITION ON THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET

(EU Commission’s antitrust decision in case No. AT.39767, ‘BEH Electricity’)   Alexander Galendinov[1] On 10 December 2015 the European Commission adopted a decision that renders legally binding the commitments offered by Bulgarian Energy Holding (BEH) to end alleged competition restrictions on Bulgaria’s wholesale electricity market[2]. The European Commission opened proceedings against BEH on 3 December […]

THE ESSENTIAL FACILITY DOCTRINE

(Case law of the European Commission, the European Court of Justice and the Bulgarian Commission for Protection of Competition) [1] Eleonora Mateina[2]   This article provides an overview of the essential facility doctrine in the practice of the European Commission, the ECJ and the Bulgarian Commission for Protection of Competition. The analysis of some of […]

NEW GENERATION OF FREE TRADE BETWEEN THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN UNION – THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP) AND THE REGULATORY BARRIERS TO TRADE

  Svetlana Chobanova[1] The article looks at one of the most important and controversial issues in the context of the TTIP – the reduction of no-tariff barriers (NTBs) to trade between the European Union (EU) and the United States (US) – by focusing on the most widely spread and serious NTBs: the technical barriers to […]

AWAITING THE NEW LEGISLATIVE INITIATIVE OF THE EUROPEAN COMMISSION ON MUTUAL RECOGNITION OF JUDICIAL ACTS ON FREEZING, SEIZING AND CONFISCATION

Ass. Prof. Dr. Todor Kolarov[1] The article addresses the main issues that continue to represent challenges in mutual recognition of judicial orders in freezing, seizing and confiscation. On those, an action on behalf of the European Commission that scaffolds on Regulation 42/2014/EU could be expected. This time around the ambitions are bigger – namely to […]

ИСКЪТ ЗА ВРЕДИ В ПРАВОТО НА ЕС: РАЗВИТИЕ, ТЕКУЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Д-р Катлин Гутман[1] Статията изследва основните положения на исковете за вреди срещу Европейския съюз в светлината на актуалното развитие в юриспруденцията и в институционалната рамка. Изложението е структурирано в три части. В първата е обсъдено естеството и обхвата на исковете за вреди, като е обърнато особено внимание на понятието за извъндоговорна отговорност на Съюза във […]

РЕШЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Решение на ЕК по антитръстово производство № AT.39767, „БЕХ Електричество“   Александър Галендинов[1] На 10 декември 2015 г. Европейската комисия прие решение, с което утвърди като правно обвързващи ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг” ЕАД, за прекратяване на ограниченията на конкуренцията във връзка с предполагаемата злоупотреба с господстващо положение на българския електроенергиен пазар на едро[2]. […]

ДОКТРИНАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

(Практиката на Европейската комисия, Съда на Европейския съюз и българската Комисия за защита на конкуренцията)[1]                                                                 Елеонора Матеина[2]   Въведение Повод за написване на настоящата статия са три решения на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“ или „Комисията“), с които се налагат санкции на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ“), „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД („ЕВН“) и […]

ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА „ЦЕЛЕВИТЕ ОТСТЪПКИ“ КАТО ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ СПОРЕД ПРАКТИКАТА ПО TOMRA И INTEL

Александър Колячев[1]     Въведение В последните години Европейската комисия налага стандарт на доказване на нарушенията на конкурентнотоправо на Европейския съюзот страна на господстващо на пазара предприятие при прилагането на различни схеми на отстъпки за своите клиенти,който се стреми да отчита не само формалната цел на прилагането на схемата, каквато беше практиката в миналото, но […]

НОВО ПОКОЛЕНИЕ СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕС И САЩ– ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ТПТИ) И РЕГУЛАТОРНИТЕ БАРИЕРИ ПРЕД ТЪРГОВИЯТА

Светлана Чобанова[1] 1  Въведение Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции(ТПТИ, Споразумението) е всеобхватно споразумение за свободна търговия от ново поколение, преговори върху което се водят между Европейския Съюз (ЕС) и Съединенитеамериканскищати (САЩ). ТПТИ е част от “новия подход” на Европейската Комисия (ЕК) към търговията и инвестициите – стратегия, която цели да направи търговските споразумения на ЕС […]

В ОЧАКВАНЕ НА НОВА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ

доц. д-р Тодор Коларов[1]   В последните месеци в общественото пространство темите свързани с Европейския съюз (ЕС) бяха фокусирани върху референдума в Обединеното кралство по въпроса за оставане или излизане на тази държава от ЕС. След като мнозинството  от гражданите на Обединеното кралство (поне мнозинството от тези в Англия и Уелс) гласуваха за излизане от […]

(НЕ)ОБЖАЛВАЕМОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

 Златина Данчева[1]   Същност на проблема В съответствие с чл. 20, ал. 3 от новия ЗОП[2] обществените поръчки за строителство на стойност от 50 000 до 270 000 лева без ДДС, както и поръчките за доставки и услуги /с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП/ на стойност от 30 000 до 70 000 лева без ДДС […]

IS THE AWARD OF LOW VALUE PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS SUBJECT TO LEGAL REVIEW?

 Zlatina Dancheva, lawyer   I. The essence of the problem In accordance with art. 20, par. 3 of the new Public Procurement Law (PPL) the public work contracts with a value net of value-added tax (VAT) from 50 000 to 270 000 levs, as well as the public supplies and services contracts[1] with a value net of […]

GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LENIENCY PROGRAM

(Judgment of the General Court in case Т-265/2012, Schenker v. Commission) Stanka Cherkezova[1] The article discusses the judgment of the General Court of the EU in case T-265/12 Schenker Limited v. Commission and the wide discretion of the Commission in competition cases on matters of leniency, liability, definition of market, agreement and providing information. On […]

A RACE FOR IMMUNITY OR A GROWING NEED TO HARMONIZE THE EU LENIENCY SYSTEM

Judgment of the Court of the Justice of the EU in case C-428/14, DHL Express (Italy)   Dr. Anton Petrov* The fight against cartels has always been one of the main topics in the European competition policy. Unfortunately, the secretive nature of cartel agreements poses formidable challenges to enforcement agencies and the investigations are usually […]

LA QUALITÉ DE “JURISDICTION” AU SENS DE L’ARTICLE 267 TFUE DE CERTAINES ENTITÉS ÉTATIQUES SPÉCIALISÉES ET QUASI-JURIDICTIONS

Alexander Kornezov*   Aux termes de l’article 267 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut être saisie à titre préjudiciel par une “juridiction” d’un État membre. La notion de “juridiction” est, par conséquent, une notion clé pour le fonctionnement du mécanisme préjudiciel tel qu’institué par les traités dans la mesure où celle-ci conditionne […]

THE BULGARIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL IN THE CONTEXT OF THE SPECIAL STATUS OF THE UK

   Prof. Dr. Jasmine Popova This article aims to present some issues and challenges in relation to the preparation of the 18-month legislative programme of the “Troyka” (UK, Estonia and Bulgaria), which will be chairing the Council of the EU during the period July 1st 2017- December 31st 2018, taking into consideration the two scenarios […]

НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ГЛОБИ

(Решение на Общия съд по дело Т-265/2012, Schenker/Комисия) Станка Черкезова[1]   Въведение На 29-ти февруари 2016 г. Общият съд постанови няколко решения[2] по дела относно картели в сектора на международната въздушна спедиция, с които потвърди наложените от Европейската комисия санкции в размер на общо 169 милиона евро на 14 отделни дружества[3] …. От общо шестте […]

НАДПРЕВАРА ЗА ИМУНИТЕТ ИЛИ РАСТЯЩА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ХАРМОНИЗИРАНЕ НА РЕЖИМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИИ В РАМКИТЕ НА ЕС

Решение на Съда на ЕС по дело C-428/14, DHL Express  (Italy)   д-р Антон Петров*   Борбата с картелите винаги е заемала едно от челните места в дневния ред на Европейската политика за защита на конкуренцията.[1] Действайки самостоятелно и заедно, Европейската комисия („ЕК“) и националните органи за защита на конкуренцията („НОЗК“) полагат значителни усилия да […]

КАЧЕСТВОТО НА „ЮРИСДИКЦИЯ“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 267 ДФЕС НА НЯКОИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И КВАЗИЮРИСДИКЦИИ

Александър Корнезов   Въведение Съдът на ЕС може да бъде сезиран с преюдициално запитване по реда на чл. 267 ДФЕС от «юрисдикция» на държава-членка на ЕС. Изясняването на понятието «юрисдикция» е от ключово значение, доколкото то представлява процесуална предпоставка за допустимост на преюдициалното запитване. В практиката от години се поставя въпросът за юрисдикционното качество на […]

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС В КОНТЕКСТА НА СПЕЦИАЛНИЯ СТАТУТ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Проф.д-р Жасмин Попова   От 1.1.2007 г. de facto и от влизане в сила на Договора от Лисабон – de jure, ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС, действащо от самото създаване на европейското обединение,  функционира на принципа на т.нар. „тройка”. В съответствие с този принцип председателството се реализира от предварително определени  групи от три […]

ТЪЛКУВАТЕЛНИ СТАНОВИЩА НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Zdeněk Kühn Произход и устойчивост на тълкувателните становища и указания на върховните съдилища в Централна и Източна Европа. През 50-те години на миналия век един феномен, почти непознат в западния свят, се появява в тогавашните социалистически страни от Централна и Източна Европа. Следвайки съветския модел на т.нар. „разъяснения“, приемани от пленума на Върховния съд , […]

INTERPRETATIONAL STATEMENTS OF SUPREME COURTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Zdeněk Kühn* (Пълният превод на статията на български език може да намерите в частта „Резюме“ на този том)     Supreme Courts’ Interpretational Statements and Guidelines: Their Emergence and Persistence in Central and Eastern Europe In the 1950s one phenomena almost unknown in the Western world appeared in the then Socialist states of Central and […]