Category archives for Том XV

РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРИ РЕГРЕСЕН ИСК МЕЖДУ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, ЗАВЕДЕН ПО ПОВОД НА ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ КАМИОН С РЕМАРКЕ, С РАЗЛИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ НА ДВЕТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела С-359/14 и С-475/14, ЕRGO Insurance и Gjensidige Baltic) Преюдициалните запитвания са отправени от Районния съд на град Вилнюс, Литва и Върховния съд в Литва по спорове, съответно между дружествата ERGO Insurance SE и IF P&C Insurance AS и дружествата Gjensidige Baltic AAS и PZU Lietuva UAB DK, […]

ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НЕ Е ДЛЪЖНА ДА ПРЕДОСТАВИ ПРАВО НА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ

(Решение на Съда на ЕС по дело C-299/14, García-Nieto) Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от въззивен съд по социални спорове на провинция Северен Рейн-Вестфалия (Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen), Германия, относно тълкуването на член 18 ДФЕС и член 45, параграф 2 ДФЕС, членове 4 и 70 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 […]

ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪД ДА ПРОВЕРИ СЛУЖЕБНО НЕРАВНОПРАВНИЯ ХАРАКТЕР НА КЛАУЗА В ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОР В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-49/14, Finanmadrid EFC) Делото е образувано по преюдициалното запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (Първоинстанционен съд Картахена, Испания) във връзка с тълкуването на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директивата) и на член 47 от Хартата на […]

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО В ОПРЕДЕЛЕНО НАСЕЛЕНО МЯСТО, НАЛОЖЕНО НА ЛИЦА, НА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ НА СУБСИДИАРНА ЗАКРИЛА, Е ДОПУСТИМО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НЕ ДИСКРИМИНИРА

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-443/14 и C-444/14, Alo и Osso) Делата са образувани по преюдициални запитвания, отправени от Върховния федерален административен съд в Германия, в рамките на два спора, от една страна, между Kreis Warendorf (окръг Варендорф) и г‑н Alo по дело C‑443/14, и от друга страна, между г‑жа Osso и Region Hannover […]

ЗАБРАНАТА ДА СЕ НОСИ ИСЛЯМСКА ЗАБРАДКА НА РАБОТНОТО МЯСТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЯКА РЕЛИГИОЗНА ДИСКРИМИНАЦИЯ; ТЯ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НЕПРЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ, НО ДА БЪДЕ ОПРАВДАНА

(Заключение на генералния адвокат J. Kokott по дело C-157/15, Achbita)   На 31 май 2016 година генералният адвокат J. Kokott представи заключението си по дело C-157/15, Achbita. Г‑жа Samira Achbita е назначена на работа в G4S Secure Solutions NV („G4S“) на 12 февруари 2003 г. като рецепционистка по безсрочен трудов договор. Това предприятие предоставя най-вече услуги за охрана и сигурност, […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ГАЗ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ(ЕС) № 994/2010

Пет години след приемането на Регламент (ЕС) No 994/2010[1] сигурността на доставките на газ продължава да бъде актуален въпрос. В съответствие със задължението за мониторинг, предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) N°994/2010, през 2014 г. Комисията изготви доклад, в който се оценява прилагането на регламента, анализират се основните недостатъци на настоящото положение и възможните […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРАВИЛА ЗА ДАНЪЧНА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА

На 12 април 2016 г. Комисията представи законодателно предложение за директива, което въвежда изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС с цел по-голяма прозрачност в областта на корпоративните данъци.[1] Това предложение е тясно свързано с изменението на Директивата за административното сътрудничество, за което през март 2016 г. държавите от ЕС постигнаха договореност […]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДДС: КЪМ ЕДИННО ПРОСТРАНСТВО НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДДС

На 7 април 2016 г. Европейската комисия представи план за действие, в който се посочват начини за реформиране на настоящата система за ДДС в ЕС.[1] Това е първата стъпка към създаване на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, в което Съюзът разполага със средства да се бори с измамите, да подкрепя бизнеса и […]

БУРГАСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ПОТВЪРДИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННОТО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ И ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД СА ОСЪДЕНИ СОЛИДАРНО ДА ПЛАТЯТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

(Решение № 44 от 26 април 2016 г. на Апелативен съд – Бургас, ГО, по гр. д. 96/2016 г.) Срещу решение № 46 от 26.11.2015 г., постановено по гр.д. № 407/2014г. на Ямболския окръжен съд са подадени три въззивни жалби от страна на трите държавни органа, които са осъдени солидарно с това решение. В жалбата […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗПОЛАГА С ШИРОКО ПРАВО НА ПРЕЦЕНКА ОТНОСНО ФАКТОРИТЕ, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

(Решение на Общия съд по дело Т-722/14, Prima/Комисия) Решението на Общия съд е постановено по жалба за отмяна на решение на Комисията, с което тя отхвърля офертата на жалбоподателя в рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка PO/2013 13/SOF относно подкрепа за представителството на Комисията в България за организиране на публични мероприятия. Жалбодателят „ПРИМА […]

ЧЛЕН 267 ДФЕС НЕ ДОПУСКА НАЦИОНАЛНА НОРМА, ЗАДЪЛЖАВАЩА НАКАЗАТЕЛНИЯ СЪД ДА СИ НАПРАВИ ОТВОД, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ В ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ Е ИЗЛОЖИЛ ФАКТИЧЕСКАТА И ПРАВНАТА ОБСТАНОВКА ПО ДЕЛОТО

Заключение на Генералния адвокат Y. Bоt по дело С-614/14, Огнянов Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд, България. От фактите се установява, че българският гражданин г‑н Огнянов е осъден от датски съд на петнадесет години лишаване от свобода за грабеж при отегчаващи обстоятелства и убийство. В периода между 28 ноември 2012 г. и 1 октомври […]

БЪЛГАРСКИЯТ СЪД НЕ МОЖЕ ДА НАМАЛИ РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ НА ОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕН ТРУД ПО ВРЕМЕ НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА ТОВА НАКАЗАНИЕ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНА ПРИСЪДАТА, И Е ДЛЪЖЕН ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗИ С ВЪЗПРИЕТОТО ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 41, АЛ. 3 ОТ НК

(Заключение на Генералния адвокат Y. Bоt по дело С-554/14, Огнянов) Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд („СГС“), по което фактите биха могли да бъдат синтезирани по следния начин. На 28 ноември 2012 г. г-н Огнянов, български гражданин, е осъден от датски съд на петнадесет години лишаване от свобода за извършени […]

ДВЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ С ФОНЕТИЧНА ПРИЛИКА, ОСНОВАНА НА ОПИСАТЕЛЕН ТЕРМИН И РАЗЛИЧАВАЩИ СЕ ВИЗУАЛНО И КОНЦЕПТУАЛНО, НЕ СА БЛИЗКИ, ДОРИ И СТОКИТЕ, КОИТО ПОКРИВАТ, ДА СА ЕДНАКВИ

Решение на Общия съд по дело Т-485/14, Bon Net/OHMI – Aldi (Bon Appétit!) Делото е образувано по жалба за отмяна на решение на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (СХВП) относно регистрацията на европейска търговска марка с името Bon Appétit/Бон Апети. Фактите по делото са следните. Aldi GmbH & Co. KG предявява молба за регистрация […]

(НЕ)ОБЖАЛВАЕМОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

 Златина Данчева[1]   Същност на проблема В съответствие с чл. 20, ал. 3 от новия ЗОП[2] обществените поръчки за строителство на стойност от 50 000 до 270 000 лева без ДДС, както и поръчките за доставки и услуги /с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП/ на стойност от 30 000 до 70 000 лева без ДДС […]

IS THE AWARD OF LOW VALUE PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS SUBJECT TO LEGAL REVIEW?

 Zlatina Dancheva, lawyer   I. The essence of the problem In accordance with art. 20, par. 3 of the new Public Procurement Law (PPL) the public work contracts with a value net of value-added tax (VAT) from 50 000 to 270 000 levs, as well as the public supplies and services contracts[1] with a value net of […]

GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LENIENCY PROGRAM

(Judgment of the General Court in case Т-265/2012, Schenker v. Commission) Stanka Cherkezova[1] The article discusses the judgment of the General Court of the EU in case T-265/12 Schenker Limited v. Commission and the wide discretion of the Commission in competition cases on matters of leniency, liability, definition of market, agreement and providing information. On […]

A RACE FOR IMMUNITY OR A GROWING NEED TO HARMONIZE THE EU LENIENCY SYSTEM

Judgment of the Court of the Justice of the EU in case C-428/14, DHL Express (Italy)   Dr. Anton Petrov* The fight against cartels has always been one of the main topics in the European competition policy. Unfortunately, the secretive nature of cartel agreements poses formidable challenges to enforcement agencies and the investigations are usually […]

LA QUALITÉ DE “JURISDICTION” AU SENS DE L’ARTICLE 267 TFUE DE CERTAINES ENTITÉS ÉTATIQUES SPÉCIALISÉES ET QUASI-JURIDICTIONS

Alexander Kornezov*   Aux termes de l’article 267 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut être saisie à titre préjudiciel par une “juridiction” d’un État membre. La notion de “juridiction” est, par conséquent, une notion clé pour le fonctionnement du mécanisme préjudiciel tel qu’institué par les traités dans la mesure où celle-ci conditionne […]

THE BULGARIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL IN THE CONTEXT OF THE SPECIAL STATUS OF THE UK

   Prof. Dr. Jasmine Popova This article aims to present some issues and challenges in relation to the preparation of the 18-month legislative programme of the “Troyka” (UK, Estonia and Bulgaria), which will be chairing the Council of the EU during the period July 1st 2017- December 31st 2018, taking into consideration the two scenarios […]

НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ГЛОБИ

(Решение на Общия съд по дело Т-265/2012, Schenker/Комисия) Станка Черкезова[1]   Въведение На 29-ти февруари 2016 г. Общият съд постанови няколко решения[2] по дела относно картели в сектора на международната въздушна спедиция, с които потвърди наложените от Европейската комисия санкции в размер на общо 169 милиона евро на 14 отделни дружества[3] …. От общо шестте […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.01.2016 – 01.05.2016

Обзор   В периода от 1 януари 2016 г. – 01 май 2016 г. български юрисдикции са отправили 6 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.01.2016 – 01.05.2016) Административен съд – София-град 2 Административен съд – Варна 1 Върховен административен съд 2 Софийски районен съд 1   Преюдициалните запитвания са […]

НАДПРЕВАРА ЗА ИМУНИТЕТ ИЛИ РАСТЯЩА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ХАРМОНИЗИРАНЕ НА РЕЖИМА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИИ В РАМКИТЕ НА ЕС

Решение на Съда на ЕС по дело C-428/14, DHL Express  (Italy)   д-р Антон Петров*   Борбата с картелите винаги е заемала едно от челните места в дневния ред на Европейската политика за защита на конкуренцията.[1] Действайки самостоятелно и заедно, Европейската комисия („ЕК“) и националните органи за защита на конкуренцията („НОЗК“) полагат значителни усилия да […]

КАЧЕСТВОТО НА „ЮРИСДИКЦИЯ“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 267 ДФЕС НА НЯКОИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И КВАЗИЮРИСДИКЦИИ

Александър Корнезов   Въведение Съдът на ЕС може да бъде сезиран с преюдициално запитване по реда на чл. 267 ДФЕС от «юрисдикция» на държава-членка на ЕС. Изясняването на понятието «юрисдикция» е от ключово значение, доколкото то представлява процесуална предпоставка за допустимост на преюдициалното запитване. В практиката от години се поставя въпросът за юрисдикционното качество на […]

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС В КОНТЕКСТА НА СПЕЦИАЛНИЯ СТАТУТ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Проф.д-р Жасмин Попова   От 1.1.2007 г. de facto и от влизане в сила на Договора от Лисабон – de jure, ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС, действащо от самото създаване на европейското обединение,  функционира на принципа на т.нар. „тройка”. В съответствие с този принцип председателството се реализира от предварително определени  групи от три […]

ТЪЛКУВАТЕЛНИ СТАНОВИЩА НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Zdeněk Kühn Произход и устойчивост на тълкувателните становища и указания на върховните съдилища в Централна и Източна Европа. През 50-те години на миналия век един феномен, почти непознат в западния свят, се появява в тогавашните социалистически страни от Централна и Източна Европа. Следвайки съветския модел на т.нар. „разъяснения“, приемани от пленума на Върховния съд , […]