Category archives for Том XIII

КОЙ СЪД Е КОМПЕТЕНТЕН ДА РАЗГЛЕДА ИСК ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА?

  (Решение на Съда на ЕС в дело С-352/13, CDC Hydrogen Peroxide) Олег Темников [1] Исковете за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз (“ЕС“) в областта на конкуренцията[2] са сравнително нов тип производство. Макар първите подобни производства да са инициирани още през 80-те […]

WHICH COURT HAS JURISDICTION TO HEAR CLAIMS FOR DAMAGES CAUSED BY A CARTEL?

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-352/13, CDC HydrogenPeroxide) Oleg Temnikov[1] This article provides an overview of the conclusions regarding the rules of jurisdiction, applicable in the case of private damages claims, which could be brought from the Opinion of the Advocate General and the Judgment of the Court of […]

ПОНЯТИЕТО ЗА ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ В СВЕТЛИНАТА НА КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

д-р Емилия Димитрова* Въведение Забраната за злоупотреба с пазарно господство е приложима само спрямо предприятията, притежаващи господстваща пазарна позиция. Ето защо понятието за господстващо положение е централно понятие в законодателството за защита на конкуренцията, регулиращо тази материя. Макар и с ключово значение, то не е било предмет на самостоятелно по-задълбочено изследване в правната теория. Настоящата […]

THE CONCEPT OF DOMINANCE IN THE LIGHT OF EU COMPETITION LAW

Emilia Dimitrova   One of the aims of competition law is to set out rules for ensuring that the undertakings holding a dominant position on the market would not take adverse advantage of such a position to the detriment of customers, suppliers or competitors. Therefore, the concept of dominance appears as one of the central […]

STATE AID IN THE BULGARIAN ENERGY SECTOR: NEW OPPORTUNITIES, OLD CHALLENGES

Alexander Galendinov[1]   The application of EU State aid rules in the Bulgarian energy sector continues to attract attention. In particular, in June 2015, following the adoption of the European Commission’s Guidelines on State aid for Environmental protection and Energy (2014 Guidelines), the Bulgarian authorities issued a draft-ordinance concerning aid in the form of reduction […]

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН СЕКТОР: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТАРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Александър Галендинов[1]   Въпросът за прилагането на европейските правила за държавни помощи в контекста на българския енергиен сектор продължава да бъде актуален. В тази връзка, интерес буди съвместната инициатива на министерствата на енергетиката, на финансите и на икономиката във връзка с изработването на Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми […]

КАКВО ИМАМЕ ПРАВО ДА ЗНАЕМ? ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ЕРАТА НА ИНТЕРНЕТ

Dr. Niilo Jääskinen, генерален адвокат в Съда на ЕС   Статията анализира практиката на Съда на ЕС по тълкуването и прилагането на основното право на получаване на информация, гарантирано в чл. 11 от Хартата на основните права на ЕС. Авторът подчертава, че докато в повечето случаи това право е производно на свободата на изразяване, в […]

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪЮЗА ОТ ТАЗИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

(Решение на Съда на ЕС по дело С-28/12, Комисия/Съвет)   С решение от 28 април 2015 г. Съдът на ЕС отменя Решение 2011/708/ЕС на Съвета и на представителите на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, от 16 юни 2011 г. за подписването от името на Съюза и временното прилагане на Споразумението за […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.06.2015 – 30.09.2015

В периода от 1 юни 2015 г. – 30 септември 2015 г. български юрисдикции са отправили 1 преюдициално запитване до Съда на ЕС, както следва:   Дело C-406/15, Милкова/ИД на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Преюдициално запитване, отправено на 27 юли 2015 г.   Страни в главното […]

ПО-ШИРОК ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(Решения на Съда на ЕС по дела С-612/13 Р, ClientEarth/Комисия и С-615/13 Р, ClientEarth и PAN Europe/EОБХ) Дело С-612/13 Р   ClientEarth, сдружение, учредено по английското право, чиято цел е опазването на околната среда, подава до генерална дирекция (ГД) „Околна среда“ на Комисията заявление за достъп до различни документи на основание на Регламенти № 1049/2001 […]

ИЗТИЧАНЕТО НА АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ НЕСЪВМЕСТИМО С ПРАВОТО НА ЕС, АКО ВЪЗПРЕПЯТСТВА НАЛАГАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ И ВЪЗПИРАЩИ САНКЦИИ ПРИ ТЕЖКА ИЗМАМА, ЗАСЯГАЩА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СЪЮЗА

(Решение от 8 септември 2015 г. по дело Taricco e.a., C-105/14)   Решението на Съда на ЕС е постановено в отговор на преюдициално запитване от Tribunale di Cuneo (Италия) за тълкуване на членове 101 ДФЕС, 107 ДФЕС и 119 ДФЕС, както и на член 158 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка […]

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА НЕ ПЛАЩАТ НЯКОИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ВНОСКИ СОЦИАЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ НА СЪЮЗА, КОИТО СЕ ПРЕМЕСТВАТ НА ТЯХНА ТЕРИТОРИЯ, ЗА ДА ТЪРСЯТ РАБОТА

(Решение на Съда на ЕС  от 15 септември 2015 г. по дело C‑67/14, Jobcenter Berlin Neukölln c. Alimanovic)   Преюдициалното запитване е отправено от Федералния социален съд (Bundessozialgericht, Германия) в рамките на спор между Jobcenter Berlin Neukölln (Бюро по труда Берлин-Нойкьолн, наричано по-нататък „бюрото по труда“), от една страна, и Nazifa Alimanovic и трите ѝ деца, […]

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ МОГАТ ДА ИЗИСКВАТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ДА ПОЛОЖАТ УСПЕШНО ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО В ОБЩЕСТВОТО ПРЕДИ СЪБИРАНЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО

(Решение на Съда на ЕС в дело C–153/14, К. и А.)   Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството установява условията за упражняване на правото на събиране на семейството, с което разполагат гражданите на трети страни, пребиваващи законно на територията на държавите членки. В Нидерландия националното законодателство […]

ГРАЖДАНИН НА ТРЕТА СТРАНА, КОЙТО Е СЪПРУГ НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ПРЕБИВАВАЩ В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗЛИЧНА ОТ ТАЗИ НА КОЯТО Е ГРАЖДАНИН, НЯМА ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА, КОГАТО ГРАЖДАНИНЪТ НА СЪЮЗА Я Е НАПУСНАЛ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ПО РАЗВОД

(Решение на Съда на ЕС от 16 юли 2015 година по дело C‑218/14, Singh е.а.)     Преюдициалното запитване е отправено в рамките на три съдебни спора между, от една страна, съответно г‑н Singh, г‑н Njume и г‑н Aly, и от друга страна, Minister for Justice and Equality (наричан по-нататък „Minister“) по повод на отхвърлянето на молбите на тези […]

ДЕЙСТВИЯТА НА ЕЦБ В КОНТЕКСТА НА ДЪЛГОВАТА КРИЗА В ЕВРОЗОНАТА НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА

(Решение на Съда на ЕС в дело C-62/14, Gauweiler и др.)     Решението на Съда на ЕС в делото Gauweiler се очакваше с огромен интерес поне поради две причини. Първо, то трябваше да изясни правомощията на Европейската централна банка (ЕЦБ) и действията, които правото на ЕС й позволява да предприема в условията на дълговата […]

ВИСЯЩО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИНЦИДЕНТЕН КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОНОСЪОБРАЗНОСТ НЕ ЗАСЯГА ВЪЗМОЖНОСТТА, СЪОТВЕТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЮРИСДИКЦИИ ДА ОТПРАВЯТ ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЪДА НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH)     Преюдициалното запитване е отправено от Finanzgericht Hamburg (Финансов съд, Хамбург, Германия) в рамките на спор между Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (KLE), оператор на ядрената централа „Емсланд“ в Линген (Германия) и Hauptzollamt Osnabrück (Митническата служба) по повод дължимия от KLE данък върху ядреното гориво […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2016 Г.

На 27 Май 2015 г. Комисията предложи бюджет на ЕС за 2016 г. в размер на 143,5 милиарда евро бюджетни кредити за плащания. Бюджетът на ЕС възлиза на около 1 % от БВП на ЕС, но има силен мултипликационен ефект поради акцента върху инвестициите за създаване на добавена стойност.  Проектобюджетът за 2016 г. помага за възстановяването на […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА НОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН СЪД ЗА ТПТИ (TTIP) И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕГОВОРИ НА ЕС

На 16 септември 2015 г. Комисията предложи създаването на Инвестиционен съд, който да осигури прозрачност при разрешаването на споровете между държавите и инвеститорите.[1]  Целта е новият съд да замести съществуващите механизми (investor-to-state dispute settlement) във всички текущи и бъдещи инвестиционни преговори на ЕС, включително и в контекста на Трансатлантическото споразумение за свободна търговия между ЕС […]

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС ПРЕЗ 2014 Г.

Комисията прие на 9 юли 2015 г. 32-рия годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. Докладът прави преглед на постигнатите от държавите членки резултати по ключови аспекти от прилагането на правото на Съюза и се изтъкват основните развития в областта на политиката на прилагане през 2014 г. Европейският парламент ще приеме резолюция относно […]

ЯВНОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД КАТО МОТИВ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Решение на Съда на ЕС по дело C–681/13, Diageo Brands)   На 16 юли 2015 г. Съдът постанови дългоочаквано в юридическите среди в България решение. В самото начало следва отново да се припомнят накратко корените на проблематиката и фактите в основата на делото. С определение от 17 септември 2009 г. по дело Канон (C–181/09, ECLI:EU:C:2009:565) Съдът […]

СЪДЪТ НА ЕС УСТАНОВИ НАРУШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЕПАТА ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС

(Решение от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14, Комисия/България)     С Решение от 16 юли 2015 г. Съдът на ЕС установи, че България не е предприела необходимите мерки, така че съществуващите в страната депа за неопасни отпадъци да продължат да действат от 16 юли 2009 г. нататък само ако отговарят на изискванията на […]

БЪЛГАРИЯ Е НАРУШИЛА РЕДИЦА СВОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ОДОБРЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В РАЙОНА НА КАЛИАКРА

(Заключение на генерален адвокат Kokott по дело С-141/14, Комисия/България)     Комисията е предявила иск, с който иска Съдът да установи, че България не е изпълнила определени задължения, произтичащи от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (Директивата за птиците), от Директива 92/43/ЕИО на […]

ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ЛИ Е ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ДОСТЪПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДО ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОМЕРИ СПОРЕД СЪДА НА ЕС? ИЛИ ЗАЩО ПРЯКАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ НИКОГА НЕ Е ОТГОВОР?

  (Решение на Съда на ЕС по дело С-83/14, ЧЕЗ България) Аглика Адамова[1] На 16 юли 2015 г. голям състав на Съда на Европейския съюз (СЕС, Съдът) обяви решението си по дело С-83/14, ЧЕЗ България, образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (АССГ) относно тълкуване на правото на Европейския съюз (ЕС) в областта […]

LES RESTRICTIONS À L’ACCÈS DES CONSOMMATEURS À LEURS COMPTEURS ÉLECTRIQUES SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC LE DROIT DE L’UNION? OU BIEN, POURQUOI LA DISCRIMINATION DIRECTE N’EST JAMAIS LA BONNE RÉPONSE

(Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire С-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria)   Aglika Adamova [1] L’article est consacré à l’affaire C-83/14 de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette affaire concerne le principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La  demande de décision […]