Category archives for том X

ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

Александър Галендинов[1] Димитър Илиев[2]   Съдържание I. Механизми за подпомагане производството на енергия от възобновяеми енергийни източници от гледна точка на европейските правила за държавни помощи 1.Европейската политика за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.  2.Предсатвлява ли българският механизъм за насърчаване на ВЕИ държавна помощ? 3.Позиция на ДКЕВР по отношение на българския […]

STATE AID IN THE BULGARIAN ENERGY SECTOR IN THE LIGHT OF EU LAW

Alexander Galendinov[1] Dimitar Iliev[2]               Energy issues continue to be among the leading headlines and attract attention in all European countries including Bulgaria. Some of those issues prove to be particularly sensitive especially those relating to utility prices consumers are required to pay. That issue is also related to the necessity of a better […]

ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛЕН 51, ПАРАГРАФ 1 ОТ НЕЯ

Антонио Тицано[1]   Интересът към член 51, параграф 1 от Хартата може да се обясни с големите трудности, които създава тълкуването и прилагането на тази разпоредба. Според автора, никоя друга разпоредба от Хартата не изразява така изрично смисъла и обхвата на европейската интеграция и влиянието на този процес, при наличието на множество нормативни уредби и […]

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ ГЛОБЕНИ СЪОТВЕТНО ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ И ЗА НЕПРАВИЛНО ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА

(Решения на Съда по дело С-184/11, Комисия/Испания и дело С-76/13, Комисия/Португалия)   Решение на Съда по дело С-184/11, Комисия/Испания През 2011 г. в няколко решения Европейската комисия (ЕК) обявява за неправомерни и несъвместими с вътрешния пазар серия от държавни помощи под формата на данъчен кредит в размер на 45 % от инвестициите и под формата на […]

УСЛОВИЕ ЗА „АНАЛОГИЧЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ВЪТРЕШНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-15/13, Technische Universität Hamburg-Harburg)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Германия), в рамките на спор между Хамбургския технически университет („университетът“) и Hochschul-Informations-System GmbH (наричано по-нататък „HIS“), от една страна, и Datenlotsen Informationssysteme GmbH, от друга, по въпроса дали е било законосъобразно университетът […]

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА „ДЕЛЕГИРАНИТЕ АКТОВЕ“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 290 ДФЕС ОТ „АКТОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 291 ДФЕС

(Решение на Съда на ЕС от 18 март 2014г. по дело С–427/12, Комисия/Парламент и Съвет)   Фактическа обстановка Съдът на Европейския съюз (“Съдът“) е сезиран с жалба за отмяна на основание чл. 263 ДФЕС, подадена на 19 септември 2012г. Страни по главното производство са Европейската комисия, като жалбоподател, Европейският парламент и Съвета на Европейския съюз, […]

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

В член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 12, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз е посочено, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза. На 29 септември 2014 г., след […]

ПРЕДПОЛАГАЕМО НАРУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УКРАЙНА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КОНКУРЕНТНО ПРАВО

На 28 юли 2014 г. стана известно, че Секретариатът на Енергийната общност е уведомил Украйна, че договорът за доставка на природен газ сключен между украинското държавно предприятие „Нафтогаз“ и руската корпорация „Газпром“ нарушава европейското конкурентното право.[1] Както е известно, Договорът за създаване на Енергийна общност[2] (Договор), предвижда, че дейностите на Енергийната общност включват прилагането между […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИЗПРАЩА ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА ДО „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПОЛАГАЕМА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ЕДРО В БЪЛГАРИЯ

              На 12 август 2014 г. Европейската комисия уведоми „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) за своето предварително становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС[1]. Според Комисията, […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА ЗА ЕДНОЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (COM(2014) 2012 FINAL)

На 9 април 2014 г. Европейската комисия прие предложение за Директива за едноличните дружества с ограничена отговорност. Общата му цел е улесняване на потенциалните учредители на дружества, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), да създават дружества в чужбина като се предоставят ефективни решения в областта на дружественото право. Твърде малък брой МСП (2 %) […]

НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА ГРУПОВО ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора[1] (“Общ регламент за групово освобождаване”, ОРГО)   По правило държавите членки трябва да уведомяват Европейската комисия за планирани субсидии и други държавни помощи на […]

ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕС НА РЕЖИМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

(Определение на Съда на ЕС по дело С-505/13, Юмер)   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – Варна (АСВ) в рамките на спор между г-н Юмер и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Варна (наричан по-нататък „директорът на ТДНАП“), във връзка с отказ да се преотстъпи определен размер на данъка […]

НОВО НАЧАЛО ЗА ЕВРОПА: МОЯТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА

Политически насоки за следващата Европейска комисия Жан-Клод Юнкер; Страсбург, 15 юли 2014 г.   Този документ, представен пред Европейския парламент в контекста на избора на нов председател на Европейската комисия, е от особен интерес, тъй като задава основните насоки в работата на Комисията за периода 2014-2019 г. Тя ще се фокусира върху постигането на конкретни […]

ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ № 1896/2006 В СИТУАЦИЯ, В КОЯТО ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ НЕ СЕ ПРИЛАГА В ГЛАВНОТО ДЕЛО

(Определение на Съда на ЕС по дело С-488/13, Първа Инвестиционна Банка)   На 9 септември 2013 г. Окръжен съд — Търговище (ОСТ) отправя преюдициално запитване по повод спор на „Първа инвестиционна банка“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД и „Сийк Фаундейшън“ ЛЛС с „Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“ АД и синдика на „Еър Пропърти Девелопмънт […]

МИТНИЧЕСКО КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СТОКА, ОПИСАНА КАТО „ТЕЖКИ МАСЛА, СМАЗОЧНИ МАСЛА; ДРУГИ МАСЛА — ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРЕТЪРПЯТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕРАБОТКА“

(Решение на Съда на ЕС от 12 юни 2014 г. по дело С–330/13, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД)   Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу “Съдът“) е сезиран с преюдициално запитване по реда на чл. 267 ДФЕС от Административен съд – Бургас. Фактическа обстановка Страни по главното произодство са “Лукойл Нефтофим Бургас“ АД и Началникът на […]

ХОЛАНДСКИЯТ HOGE RAAD ПИТА СЪДА НА ЕС ДАЛИ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ ДА ПРИЗНАЕ РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪД, КОЕТО ЯВНО ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА СЪЮЗА

(Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 23 декември 2013 г. в дело C-681/13, Diageo Brands BV/Симирамида-04 ЕООД)   Жалбоподател в главното производство е Diageo Brands BV, а ответник е Симирамида-04 ЕООД. Diageo притежава марката „Johnny Walker“и разпространява в България уиски с тази марка чрез местен изключителен вносител. Симирамида е българско дружество, […]

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЪМПИНГОВИЯ МАРЖ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, РАЗЛИЧНА ОТ МЕТОДОЛОГИЯТА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-374/12, Валимар)   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) на 6 август 2012 г. в рамките на спор между „Валимар“ ООД (Валимар), учредено по българското право дружество, и началника на Митница Варна (наричан по-нататък „началникът на митницата“) по повод на искане за възстановяване на антидъмпингови […]

ПРАВОТО НА ПОСТОЯННО УПРАЖНЯВАНЕ НА АДВОКАТСКА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС ПОД ЗВАНИЕТО ПО ПРОИЗХОД

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑58/13 и C‑59/13, Torresi) Венета Гайдарджиева[1]   ВЪВЕДЕНИЕ Проблематиката относно свободното упражняване на адвокатската професия под професионалното звание по произход на територията на Европейския съюз (ЕС, Съюза) от негови граждани присъства трайно в практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). Причината за това е често срещаното явление […]

LE DROIT DE SEJOUR DERIVE DES RESSORTISSANTS D’ETATS TIERS, MEMBRES DE LA FAMILLE D’UN CITOYEN DE L’UE DANS L’ETAT D’ORIGINE DE CELUI-CI : LA COUR DE JUSTICE, A-T-ELLE REUSSI A BIEN PLACER TOUTES LES PIECES DANS CE JEU DE TETRIS COMPLEXE?

Commentaire des arrêts de la CJUE (Grande Chambre) dans les affaires C-456/12, О. et В., et C-457/12, S. et G. Rostislav Varbanov[1]   Le jeu Tetris est sans doute un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Selon ses règles, le joueur doit placer une série de pièces qui arrivent successivement du haut de l’écran […]

ПРАВОТО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, В НЕГОВАТА ДЪРЖАВА ПО ПРОИЗХОД: УСПЯ ЛИ СЪДЪТ НА ЕС ДА НАПАСНЕ ПАРЧЕТАТА В СЛОЖНАТА ИГРА НА ТЕТРИС?

(Решения на Съда (голям състав) по дела C-456/12, О. и В., и C-457/12, S. и G.)   Ростислав Върбанов[1]   Въведение Тетрисът е една от първите, но също така и най-известни видео игри. Съгласно правилата, играчът трябва да напасне парчетата, които се спускат от горната страна на екрана, по начин, който му позволява да запълни […]

ЗА ПРАКТИКАТА НА СЪДА ОТНОСНО НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ЧАСТНОПРАВНИТЕ СУБЕКТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТМЯНА НА АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда на ЕС по дело C-274/12 P, Telefónica SA/Комисия Габриела Едрева [1]   Тясното тълкуване на Съда на ЕС на условията за активна легитимация на физическите и юридически лица в производството за отмяна на актовете на Европейския съюз винаги е било обект на силна критика. Всъщност, преди влизането в сила на Договора от […]

L’INVALIDATION DE LA DIRECTIVE 2006/24 – UN PAS IMPORTANT VERS LA PROTECTION EFFECTIVE DES DONNÉES PERSONNELLES DANS L’UNION EUROPÉENNE

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (Grande chambre), 8 avril 2014 dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland   Mihaela Ilieva[1]   L’arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Digital Rights Irlande  (ci-après « Digital Rights ») s’inscrit dans la droite […]

ОТМЯНАТА НА ДИРЕКТИВА 2006/24 – ЗНАЧИМА КРАЧКА ПО ПЪТЯ КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑293/12 и C‑594/12, Digital Rights Ireland)   Михаела Илиева[1]               Въведение Решението на Съда на Европейския съюз (по-нататък – „СЕС”) от 8 април 2014 година по съединени дела C‑293/12 и C‑594/12, Digital Rights Ireland (C‑293/12) и Kärntner Landesregierung (C‑594/12) (по-нататък – „Digital Rights”) се вписва в […]

LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS L’ÈRE DE L’INTERNET

(Arrêt de la CJUE dans l’affaire C-131/12 , Google Spain) Aglika Adamova[1]   L’article est consacré à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire C-131/12, Google Spain. Cette affaire concerne les données à caractère personnel et la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données. La  demande de décision […]