Category archives for том III

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПРИ СМЯНА НА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕТО ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В ДРУГА

Решение от 21 юли 2011 г., Stewart, C-503/09   Г‑жа Stewart, гражданка на Обединеното кралство, родена през ноември 1989 г., страда от синдрома на Даун. От август 2000 г. тя се установява да живее с родителите си в Испания. Тя никога не е работила и по всяка вероятност никога няма да може да упражнява професионална дейност. Майката на […]

СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Решение по дело С‑255/09 Комисия /Португалия   Представеният казус се вписва в една дълга поредица от дела, в които Съдът на ЕС, като тълкува разпоредбите на първичното право относно свободното предоставяне на услуги, очертава пределите на правото на държавите членки да ограничават трансграничното ползване на здравни услуги на европейския вътрешен пазар. Благодарение на значителната съдебна […]

СВОБОДА НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

Решение по съединени дела С‑244/10 и С‑245/10 Mesopotamia Broadcast A/S METV и Roj ТV A/S/ Bundesrepublik Deutschland   В решението си от 22 септември 2011 г. Съдът се произнася по обхвата на условието, предвидено в член 22а от Директива 89/552/ЕИО на Съвета (известна като Директива „Телевизия без граници“)[1], според което телевизионните предавания, излъчвани от територията на държава […]

РАЗПОРЕЖДАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е ОБЖАЛВАЕМ АКТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 263 ДФЕС

Решение от 13 октомври 2011 г., DeutschePost/Комисия, С‑463/10 Р и С‑475/10 Р   В рамките на разследване по отношение на държавната помощ, отпусната от Федерална република Германия на DeutschePostAG, Европейската комисия изпраща до въпросната държава членка искане за информация, съдържащо въпросник за приходите и разходите на DeutschePost за периода 1989—2007 г. Федерална република Германия отказва да предостави исканата […]

ПОЛИЦЕЙСКО И СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/220/ПВР

Решение по съединени дела C‑483/09 и C‑1/10 Gueye и Salmerón Sánchez   С решението си по това дело Съдът приема, че правото на Съюза допуска задължителна мярка за защита от домашно насилие, състояща се в забрана за доближаване, да бъде налагана дори и когато жертвата желае да възстанови съвместното си съжителство със своя нападател, тъй […]

ПО-ЛЕКИ УСЛОВИЯ ЗА АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА ОТМЯНА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

Решение от 24 май 2011 г., Комисия/Kronoply и Kronotex, С‑83/09 Р   Производството е образувано във връзка с държавна помощ, която Германия възнамерява да отпусне на предприятието Zellstoff Stendal GmbH („ZSG“), изразяваща се в опростим заем, данъчно облекчение за инвестиции и поръчителство в размер на 80 % от стойността на заема. Помощта е предназначена за финансиране на изграждането […]

НОВА АГЕНЦИЯ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШИРОКОМАЩАБНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Агенцията е създадена с регламент № 1077/2011 от 25 октомври 2011 г.Основната ѝ задача е да гарантира, че Визовата информационна система (ВИС) и Евродак (Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище) функционират денонощно без прекъсване. Агенцията ще започне да работи пълноценно от декември 2012 г. От 2013 г. тя ще управлява и Шенгенската информационна система от […]

РЕГЛАМЕНТ № 211/2011 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ОТНОСНО ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА СЕ ПРИЛАГА ОТ 1 АПРИЛ 2012 Г.

  Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Съгласно чл. 11 от ДЕС един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, могат да поискат от ЕК да направи предложения за правни актове в области, в които тя има правомощия за това. С влизането в сила на 1 април т.г. на регламент […]

ЕК ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ

(съобщение COM(2012) 140 окончателен от 28 март 2012 г.)   Предложението на ЕК да създаде Европейски център по киберпрестъпност, е резултат от съобщението „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие“ (COM(2010) 673 от 22 ноември 2010 г.) и е част от поредица мерки, в т.ч. законодателни предложения, чиято цел е да предпазят европейските граждани и предприятия от престъпленията онлайн. […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ПРОДАЖБИТЕ

 (COM(2011) 635 окончателен от 11 октомври 2011 г.)   Макар и да не фигурира сред мерките предложени в Акта за Единния пазар, приет през 2011 г., за който ви информирахме в бр. 1 на списанието, Общият европейски правен режим за продажбите се основава на член 114 от ДФЕС и има за основна цел укрепването на Вътрешния пазар. Става въпрос за незадължителен […]

ПЪРВО ДЕЛО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Дело С-152/12, Комисия/България   На 16 март 2012 г. Европейската комисия заведе пред Съда на ЕС първото дело срещу България за неизпълнение на задълженията ѝ, произтичащи от правото на ЕС (дело С‑152/12). В исковата си молба Комисията иска от Съда да установи, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от разпоредбите на член 7, параграф 3 и […]

ПОНЯТИЕ ЗА БИОЕТАНОЛ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО МУ ТРЕТИРАНЕ СЪГЛАСНО ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда на ЕС по дело С-503/10, Евроетил     Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд на 24-ти септември 2010 г., поради необходимостта да се определи данъчното третиране, което по силата на правото на ЕС би трябвало да се възприеме по отношение на процесния продукт (биоетанол). Предметът на делото е […]

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛ И ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ)

Дело C 118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД   Въведение Въпросите на данъчното право, и в частност на ДДС, са в основата на множество запитвания от страна на български юрисдикции през последните две години, като показателно за неотслабващия интерес към материята е обстоятелството, че само през първото тримесечие на 2012 г. проблематиката е обект на 7 нови […]

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ В ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, КОЙТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА НЕГОВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Решение на Съда на ЕС по дело С-153/11, Клуб   Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено на 28 март 2011 г. от Административен съд – Варна. Предмет на запитването е тълкуването на член 168, буква a) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност („Директива за ДДС“) във връзка […]

ОБХВАТ НА ОБЛАГАНЕТО С ДДС ВЪЗ ОСНОВА НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ ПРИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Съединени дела C‑621/10, Болкан енд Сий пропъртис и С‑129/11, Провадинвест   Нанчо Нанчев [1]   Въведение На 1 януари 2012 година влезе в сила поправка[2] в Закона за данък върху добавената стойност[3], съгласно която текстът на член 27, алинея 3, точка 1 от този закон бе приведен в съответствие с разпоредбата на член 80, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на […]

СВОБОДАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО Й

в светлината на решенията на Конституционния съд, Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по български дела през 2011 г.   (продължение от том ІІ)   Наталия Ангелова[1]     ЧАСТ ІІ. ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС   Решенията на СЕС от 17 ноември 2011 г. по делото Гайдаров, С‑430/10, и от 17 ноември 2011 г. по […]

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА СОБСТВЕНИЦИ НА УЕБСАЙТОВЕ С НЕИЗВЕСТНО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА В ИНТЕРНЕТ

(Решение на Съда на ЕС по дело G/Cornelius de Visser, C–292/10)   Николай Бандаков[1]   Въведение С Решение по съединени дела eDate Advertising GmbH (C–509/09) и Olivier Martinez (C–161/10) Съдът на Европейският съюз поясни правилата за определяне на международната компетентност на съдилищата на държавите членки по дела относно отговорност за нарушения на правата на личността […]

НАЙ-НОВА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Решения на Съда на ЕС по дела С‑359/09, С‑118/09 и С‑565/08   Миглена Пенева[1]   Въведение С три нови свои решения, произнесени през 2011 година, Съдът на ЕС постави на разглеждане някои важни въпроси, свързани с упражняването на адвокатската професия извън пределите на държавата членка, в която е получена адвокатската правоспособност. Две от тях са […]

СЪВМЕСТИМОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ С МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО — ДОКОЛКО И ДОКЪДЕ ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА?

(Решение на Съда на Европейския Съюз (голям състав), 21 декември 2011 година по дело С–366/10, Air Transport Association of America) Женя Григорова[1]   Въведение   Отдавнашната цел на външната дипломация на ЕС в сферата на борбата с глобалното затопляне е сключването на международен договор (hard law), с който всички договарящи страни се задължават за конкретни […]

КРИМИНАЛИЗИРАНЕТО НА НЕЗАКОННОТО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ОБЩАТА ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑329/11, Achughbabian)   Ангел Пачев[1]   Въведение Повече от десетилетие след влизането в сила на Договора от Амстердам, който интегрира имиграционната политика към политиките на Европейската общност, Съдът на Европейския съюз се произнася за трети път относно тълкуването на един от най-значимите нормативни актове в областта на незаконната […]

ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРАВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА СВОБОДНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И НА ПРАВОТО В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Решения на Съда на ЕС по дела С-403/08, Football Association Premier League и C-428/08, Monsanto Technology Деян Русанов [1]   Въведение Европейският съюз е основан върху идеята за икономическа общност. Съюзът придобива конкретно политическо измерение с договора от Маастрихт, което продължава да се развива и до днес. Въпреки че икономическият аспект на Съюза датира от […]

ПАНОРАМА НА ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДНИЦИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

„Умният човек се учи от грешките си, мъдрият — от грешките на другите“           анонимен   Петър Петров *   1. Въведение Ролята на интернет посредника [1] (тук и надолу ИП) е неимоверно значима в интернет средата. ИП е изключително необходим, за да може да се осъществява изобщо интернет трафика. Благодарение на него обществото придобива възможност […]

TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION

Aka Fiscal Compact Daniel Gros [1]   This Treaty has a long title, but upon closer examination it is long on good intentions and rather short on substance in terms of binding provisions. The only really substantive binding provision is that the Member States oblige themselves to adopt at the national level rules which limit […]

СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВАНИЕ ОТПРАВЕНО ПО ДРУГО ДЕЛО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

д-р Александър Корнезов[1]   Вместо въведение В българската съдебна практика понастоящем с особена острота се поставя въпросът дали националният съд може да спре производството, без сам да отправи преюдициално запитване, на основание че Съдът на ЕС е сезиран с отправено в друго дело преюдициално запитване относно тълкуването или валидността на приложим по делото закон. Както […]

В ТЪРСЕНЕ НА БАЛАНС МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Allan Rosas [1] (Обобщение) [2]   Въвеждането на основните права в правото на Европейския съюз е дело основно на съдебната практика. През 60-те години на миналия век някои държави членки изразяват своите притеснения относно заплахата, която би могъл да представлява директният ефект на правото на Общността, без последното да предвижда средства за защита на основните […]