Tag archives for 2007-2010 г.

Дело C-434/10, Петър Аладжов / Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване, отправено на 06 септември 2010 година.   Препращаща юрисдикция Административен съд София-град.   Страни в главното производство   Ищец: Петър Аладжов. Ответник: Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи.   Преюдициални въпроси 1) Следва ли забрана за напускане на територията на държава-членка на Европейския съюз, наложена на гражданин на […]

Дело C-339/10, Естов и др. / Министерски съвет на Република България

Преюдициално запитване, отправено на 14-ти юни 2010 година   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд – България Страни в главното производство Жалбоподател: Красимир Аспарухов Естов, Моника Люсиен Иванова, „Кемко Интереншънъл“ ЕАД Ответник: Министерски съвет на Република България Преюдициални въпроси 1)      Допустима ли е възможността за изключване на предвидения в чл. 47 от Хартата […] съдебен контрол над административните […]

Дело C-107/10, “Енел Марица Изток 3” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – София при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициално запитване отправено на 25 февруари 2010 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Страни в главното производство   Ищец: “Енел Марица Изток 3” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – София при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси Следва ли член 18, параграф 4 от Директива 77/388/ЕИО […]

Дело C-32/10, Тони Семерджиев / ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева”

Преюдициално запитване отправено на 20 януари 2010 г.    Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Страни в главното производство   Ищец: Тони Георгиев Семерджиев Ответници: ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева” ЗАД “Булстрад”   Преюдициални въпроси Приложими ли са разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО от 13.6.1990 г. за конкретния случай [предмет на делото по главното производство]? Как следва да […]

Дело C-546/09, “Аурубис България” АД / Началник на Митница – София

Преюдициално запитване отправено на 23 декември 2009 г. Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Страни в главното производство   Ищец: “Аурубис България” АД Ответник: Началник на Митница – София   Преюдициални въпроси Следва ли разпоредбата на чл. 232, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на […]

Дело C-449/09, Канон Кабушики Кайша / “Ай Пи Ен България” ООД

Преюдициално запитване отправено от Софийски градски съд (България) на 18-ти ноември 2009 г. Запитваща юрисдикция Софийски градски съд Страни в главното производство  Ищец:  Канон Кабушики Кайша Ответник: “Ай Пи Ен България” ООД   Преюдициален въпрос Доколкото член 5 от Първа директива на Съвета 89/104/ЕИО* предоставя на маркопритежателя изключителното право да забрани на всяко трето лице да […]

Дело C-357/09 (PPU), Саид Шамилович Кадзоев/Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване отправено от Административен съд София – град на 7-ми септември 2009 г. Запитваща юрисдикция Административен съд София — град Страни в главното производство   Жалбоподател: Саид Шамилович Кадзоев Ответник: Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси   1) Следва ли чл. 15, пар. 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и […]

Дело C-268/09, Васил Иванов Георгиев / Технически университет – София, филиал Пловдив

Преюдициално запитване отправено на 10 юли 2009 г.     Запитваща юрисдикция Районен съд Пловдив   Страни в главното производство   Ищец: Васил Иванов Георгиев Ответник: Технически университет – София, филиал Пловдив   Преюдициални въпроси Дали разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта […]

Дело C-250/09, Васил Иванов Георгиев / Технически университет – София, филиал Пловдив

Преюдициално запитване отправено от Районен съд Пловдив на 6 юли 2009 г. Запитваща юрисдикция Районен съд Пловдив   Страни в главното производство Ищец: Васил Иванов Георгиев Ответник: Технически университет – София, филиал Пловдив   Преюдициални въпроси Дали разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в […]

Дело C -181/09, Канон Кабушики Кайша / “Ай Пи Ен България” ООД

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд на 19-ти май 2009 г.   Препращаща юрисдикция Софийски градски съд   Страни в главното производство Ищец: Канон Кабушики Кайша Ответник: “Ай Пи Ен България” ООД   Съдът приема преюдициалното запитване за явно недопустимо. *** ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 17 септември 2009 година(*) „Преюдициално запитване — Недопустимост“

Дело C-173/09, Георги Иванов Елчинов / Национална здравноосигурителна каса

Преюдициално запитване отправено от Aдминистративен съд София – град на 14-ти май 2009 г.     Запитваща юрисдикция Aдминистративен съд София – град     Страни в главното производство Ищец: Георги Иванов Елчинов Ответник: Национална здравноосигурителна каса Заинтересована страна: Министерство на здравеопазването     Преюдициални въпроси 1)     Следва ли чл. 22, пар. 2, ал. 2 от Регламент (ЕИО) […]

Дело C-2/09, Петър Димитров Калинчев / Регионална Митническа Дирекция – Пловдив

Преюдициално запитване, отправено от Върховен Административен Съд на 06-ти януари 2009 г.   Запитваща юрисдикция   Върховен Административен Съд     Страни в главното производство   Ищец: Петър Димитров Калинчев Ответник: Регионална Митническа Дирекция – Пловдив     Преюдициални въпроси Чл. 3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО1 на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим на […]

Дело C 545/07, Апис-Христович ЕООД / Лакорда АД

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд на 4-ти декември 2007 г.       Запитваща юрисдикция Софийски градски съд     Страни в главното производство   Ищец: Апис-Христович ЕООД Ответник: Лакорда АД     Преюдициални въпроси Как да се тълкуват и разграничат понятията “постоянно пренасяне” и “временно пренасяне” с оглед: – установяване на извършено извличане по […]