Дело C-2/09, Петър Димитров Калинчев / Регионална Митническа Дирекция – Пловдив

Author

Преюдициално запитване, отправено от Върховен Административен Съд на 06-ти януари 2009 г.

 

Запитваща юрисдикция

 

Върховен Административен Съд

 

 

Страни в главното производство

 

Ищец: Петър Димитров Калинчев

Ответник: Регионална Митническа Дирекция – Пловдив

 

 

Преюдициални въпроси

Чл. 3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО1 на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим на продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти, разрешава ли установяването от държавите-членки на режим за облагане с акциз на употребявани автомобили при въвеждането им на територията на държавата-членка, какъвто не се дължи пряко при повторно придобиване на такива автомобили, които вече са установени на същата територия и за които е заплатен такъв акциз при първоначалното им въвеждане на територията на държавата-членка.

При съобразяване разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от ДЕО в какъв смисъл следва да се разбира понятието “подобни местни стоки”:

а) такива, които са с произход държавата-членка, която установява определени вътрешни такси или

б) такива, които са установени вече на територията на тази държава-членка, независимо от техния произход.

С оглед отговорите на предходните два въпроса следва ли чл. 25 от ДЕО и 90, ал. 1 от ДЕО да се възприема като забраняващ различния режим на акцизното облагане на автомобили, установен от Република България в чл. 30 и чл. 40 от 3АДС в зависимост от тяхната година на производство и изминати километри.

***

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

3 юни 2010 година(*)

„Акцизи — Данъчно облагане на употребяваните превозни средства — По-висок размер на облагане на внесените употребявани превозни средства в сравнение с това на превозните средства, вече в движение на националната територия — Облагане в зависимост от годината на производство и броя изминати километри според показанията на километража на превозните средства — Понятие „подобни местни стоки“