РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД ОТНОСНО ФИГУРАТИВНАТА МАРКА „EASY CREDIT“

Author

Решение на Общия съд от 20 юли 2016 г. по дело T‑745/14, TeamBank / EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit)

 

Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕИС) от 5 септември 2014 г. (преписка R 1975/2013‑1). С това решение е уважено частично искането на българското дружество „Изи Асет Мениджмънт“ АД за обявяване на недействителността на регистрацията на следния фигуративния знак (ползващ се с международна закрила) регистриран през 2009 г. за продуктите от клас 16 и услугите от класове 36 и 38 на Ницската класификация от TeamBank AG Nürnberg :

 

Изи Асет Мениджмънт е собственик на следната по-ранна търговска марка EasyCredit, регистрирана за услугите от класове 36 и 38 от Ницската класификация, отговарящи на описанието: „Застрахователни услуги; финансови въпроси; парични сделки; недвижими имоти; и „Телекомуникационни услуги“:

 

Българското дружество се позовава на относителни основания за недействителност, по смисъла на член 158 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 53, параграф 1, а) и член 8, параграф 1, б) от същия регламент, за да формулира искането си за обявяване на недействителността на знака на TeamBank AG Nürnberg.

 

Искането на Изи Асет Мениджмънт е отхвърлено на първа инстанция от СЕИС. Решението е обосновано с мотива, че въпросните знаци съвпадат само в техните вербални елементи, които са ясно описателни за всички дейности, свързани с финансовия свят, докато техните фигуративни елементи, съставляващи тяхната отличителност, се различават. От тук следва и изводът за липса на вероятност от объркване на потребителите относно произхода на услугите, обозначени с тези марки.

 

Изи Асет Мениджмънт оспорва това решение, вследствие на което първи апелативен състав на EUIPO постановява обжалваното пред Общия съд решение. Според тази инстанция, услугите от класове 36 и 38 са идентични и е налице силна прилика между знаците. По-специално, апелативният състав приема, че съответните потребители ще се концентрират върху словесните елементи, които доминират въпросните знаци и че никоя от тези марки не е достатъчно стилизирана, за да промени общото визуалното впечатление. Апелативният състав отчита също така, че поне известна степен на отличителност трябва да бъде призната на по-ранната марка.

 

TeamBank AG Nürnberg  обжалва решението на апелативния състав на СЕИС на основание нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009.

 

Общият съд констатира на първо място, че услугите които марките обозначават са идентични, както и че страните не спорят по отношение на това.

 

На второ място, Общият съд съпоставя знаците и установява, че конфликтните знаци имат силно изразена визуална прилика, както и че словестните им елементи съвпадат, докато фигуративните елементи, съдържащи се в по-ранната марка са от второстепенно значение, поради техните размери, позиция и чисто декоративният им аспект. Що се отнася до оспорвания знак, той няма независим фигуративен елемент извън словестния елемент. В допълнение, въпреки фигуративния характер на знаците, шрифтовете, използвани за изписването на вербалните им елементи са много често срещани и не създават специфични различия помежду им. Във връзка с това, Общият съд отхвърля довода на жалбоподателя, че словестните елементи на спорните марки трябва да бъдат изключени от сравнението поради липсата на отличителен характер.

 

На последно място, при заключителния си анализ за наличието на риск от объркване за произхода на услугите, обозначени с процесните знаци, Общият Съд приема, че словесните елементи на марките, които са и описателни, доминират общото впечатление у потребителите. Така, имайки предвид и известната степен на отличителност на международно регистрираната марка, както и идентичността на услугите, обозначени с процесните знаци, Общият Съд постановява, че апелативният състав на СЕИС правилно е приел, че има риск от объркване между процесните марки по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Ето защо, Общият съд отхвърля жалбата на TeamBank AG Nürnberg.

 

По жалба на TeamBank AG Nürnberg срещу решението на Общия съд е образувано дело С-495/16 P пред Съда, което впоследствие е прекратено с определение от 30 ноември 2016 г. поради оттегляне на жалбата.