ВНОСЪТ НА МРЕЖЕСТИ ТЪКАНИ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, ИЗПРАТЕНИ ПРЕЗ ТАЙЛАНД, СЕ ОБМИТЯВА СЪГЛАСНО СТАВКИТЕ ПО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 791/2011, КОГАТО СТОКИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО СА С ПРОИЗХОД ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ Е ОСЪЩЕСТВЕН ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВИТЕ МЕРКИ ПО ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ

Author

Определение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C‑222/16, МИП-ТС

 

 

Определението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — Варна, с определение от 12 април 2016 г., постъпил в Съда на 20 април 2016 г. Преюдициалното запитване касае тълкуването на член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета от 3 август 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република (ОВ L 204, 2011 г., стр. 1). Запитването е отправено в рамките на спор на „МИП-ТС“ ООД (МИП-ТС) с началника на Митница Варна по повод на издадено от последния наказателно постановление за налагане на имуществена санкция на МИП-ТС за несъбрани митни сборове.

На 10 април 2012 г. българското дружество МИП-ТС освобождава пратка с мрежести тъкани от стъклени влакна, декларирана с произход от Тайланд. На 8 април 2014 г. Митница Варна получава доклад на OLAF относно практики по избягване на антидъмпинговите мерки, наложени по отношение на мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република с помощта на пратки от Тайланд. От акта за преюдициално запитване е видно, че докладът посочва конкретно разглеждания внос като част от практиките по избягване, установени в него, поради което трябва да се приеме, че този внос е с произход от Китайската народна република, и по отношение на пратката да се приложат правилата относно непреференциалния произход от Китай.

Въз основа на доклада на OLAF Митница Варна приема, че за разглеждания внос се дължи конвенционално мито от 7 % и антидъмпингово мито от 62,9 % вместо преференциалното мито от 3,5 %, приложимо за мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Тайланд. Поради това на 29 май 2014 г. началникът на Митница Варна издава наказателно постановление, с което налага на МИП-ТС имуществена санкция в размер на 82 209,69 лева, която съответства на несъбраните от това дружество митни сборове и ДДС за разглеждания внос.

МИП-ТС обжалва наказателното постановление пред Районен съд — Девня, който с решението си отхвърля жалбата като неоснователна. Дружеството обжалва първоинстанционното решение пред касационната инстанция – Административен съд — Варна, като твърди, че разглежданият внос не попада в приложното поле на Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011, тъй като е извършен преди датата на влизане в сила на регламента за започване на разследването (Регламент № 437/2012 от 23 май 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение № 791/2011, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос, OB L 134, 2012 г., стр. 12), а последният не допуска ретроактивно събиране на антидъмпингови мита за осъществен преди тази дата внос.

Варненският административен съд установява, че в България е налице противоречива практика на съдилищата относно тълкуването на член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011. От една страна, ВАС приема по някои дела, че антидъмпинговото мито, въведено с регламента, се прилага само при наличие на две кумулативни условия, а именно когато стоките са с произход от Китайската народна република и са били изнасяни директно за Съюза, без да са били претоварвани или изнасяни за друга трета държава. От друга страна, по други дела същата юрисдикция е постановявала, че първоначалният регламент се прилага за стоки с произход от Китайската народна република дори да са били претоварвани или изнасяни за друга трета държава.

При тези обстоятелства Административен съд — Варна, решава да спре производството и да постави на Съда въпрос, с който иска да разбере по същество дали член 1, параграф 1 от първоначалния регламент трябва да се тълкува в смисъл, че окончателното антидъмпингово мито, наложено с тази разпоредба, се прилага по отношение на вноса на посочените в нея мрежести тъкани от стъклени влакна с деклариран произход от Тайланд, осъществен преди датата на влизане в сила на регламента за започване на разследване, какъвто е разглежданият внос, когато е установено, че посочените мрежести тъкани от стъклени влакна всъщност са с произход от Китайската народна република.

Съдът намира за уместно да приложи в конкретния случай член 99 от Процедурния му правилник според който, когато преюдициалният въпрос е идентичен с въпрос, по който Съдът вече се е произнесъл или отговорът на този въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика, Съдът може във всеки един момент да се произнесе с мотивирано определение по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат. Той установява, че в решение от 30 юни 2016 г., Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501) Съдът се произнесъл по идентичен въпрос, поставен при сходен фактически контекст.

По същество, Съдът припомня , че според член 1, параграф 2 Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2013 на Съвета от 10 януари 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение № 791/2011, антидъмпинговото мито, чийто обхват се разширява с параграф 1 от този член, се събира върху вноса на посочените в тази разпоредба мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези страни, регистрирани в съответствие с член 2 от регламента за започване на разследване, както и с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент.

Процесният внос е извършен преди датата на влизане в сила на регламента за започване на разследване (Регламент № 437/2012), а именно 25 май 2012 г., тоест преди вносът да е могъл да бъде регистриран в съответствие с член 2 от този регламент. Следователно, макар в точка 33 от решение от 30 юни 2016 г., Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501), Съдът да е постановил, че антидъмпинговото мито, чийто обхват е разширен съгласно член 1, параграф 1 от регламента за разширяване на обхвата, не се прилага с обратна сила за внос, който подобно на разглеждания е извършен преди датата на влизане в сила на регламента за започване на разследване, все пак, видно от точка 34 от това съдебно решение, член 1, параграф 1 от първоначалния регламент е приложим за такъв внос, ако се установи, че той всъщност е с произход от Китайската народна република.

Действително в точка 37 от решение от 30 юни 2016 г., Selena România (C‑416/15, EU:C:2016:501), Съдът е приел, че обстоятелството, че стоките имат сертификат за произход, не е пречка за събирането на дължимите за вноса на тези стоки мита, ако бъде установено, че информацията в сертификата не е достоверна.

Що се отнася до освободената в Съюза пратка с мрежести тъкани от стъклени влакна, която е предмет на делото пред Административен съд – Варна, българските митническите органи са приели, че разполагат с достатъчно доказателства, за да направят извод, че макар и изпратена от Тайланд и декларирана с произход от тази страна, всъщност трябва да се счита, че пратката е с произход от Китайската народна република. При това положение антидъмпинговото мито, наложено с член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011, е приложимо за тази пратка с продукти и може да бъде събрано в съответствие с правилата за плащане на митнически задължения, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58), изменен с Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. (ОВ L 324, 2009 г., стр. 23).

По изложените съображения Съдът отговаря на преюдициалния въпрос по следния начин:

Член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета от 3 август 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, трябва да се тълкува в смисъл, че окончателното антидъмпингово мито, наложено с тази разпоредба, се прилага по отношение на вноса на посочените в нея мрежести тъкани от стъклени влакна с деклариран произход от Тайланд, осъществен преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) № 437/2012 от 23 май 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение № 791/2011, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос, какъвто е разглежданият в главното производство внос, когато е установено, че посочените мрежести тъкани от стъклени влакна всъщност са с произход от Китайската народна република.