ОБЩИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ САНКЦИИТЕ ОТ НАД 100 МЛН. ЕВРО НА PHILIPS И INFINEON ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛА ЗА СМАРТКАРТИ

Author

(Решения на Общия съд от 15 декември 2016 г. по дела T-758/14, Infineon Technologies и T-762/14, Philips и Philips France)

 

Общият съд e сезиран с жалби от дружествата Infineon Technologies AG и Koninklijke Philips NV и Philips France, търсещи отмяна на решение на Комисията, от 3 септември 2014 г., с което е установено нарушение на член 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз („ДФЕС“) и член 53 от Споразумението за Европейското икономическо пространство („ЕИП“) от страна на четири предприятия (Infineon, Philips, Renesas и Samsung), които от 24 септември 2003 г. до 8 септември 2005 г. са координирали поведението си на пазара на чипове за смарткарти в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Установено е, че картелът е функционирал чрез мрежа от двустранни контакти и обмен между предприятията на чувствителна търговска информация относно цени.

През април 2011 г. Комисията инициира разговори за постигане на споразумение с предприятията Renesas, Samsung и Philips, които са прекратени през октомври 2012 г.

Относно налагането и изчисляването на размера на глобата, на Renesas е предоставен имунитет за информиране на Комисията за съществуването на картела. Infineon от своя страна получава намаление от 20%, тъй като участието му е ограничено до уговорки със Samsung и Renesas, докато Samsung получава намаление от 30% за предоставяне на информация с висока добавена стойност. Така Комисията налага глоба от 82 784 000 EUR на Infineon и 20 148 000 EUR на Philips.

Пред Общия съд Infineon и Philips оспорват, на първо място, наличието на картел, и второ, размера на наложените им глоби.

Според Общия съд Комисията правилно е установила, че Philips и Infineon са участвали в антиконкурентни практики. По отношение на Infineon Общият съд посочва, че дори предприятието да не е било отговорно за нарушението като цяло, то следва да носи отговорност за извършването му, доколкото е участвало в незаконни контакти със Samsung и Renesas. Общият съд посочва, че съгласуваните практики трябва да имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар. Въпреки това, някои видове координация между предприятия разкриват в достатъчна степен наличието на нарушение на конкуренцията, и поради това не е необходимо да се изследва техният ефект. Поради това Съдът потвърждава анализа на Комисията и нейната констатация, че обменът на информация относно цени и по-конкретно обменът на информация, целящ забавяне на спада на цените на пазара на чипове за смарткарти, е, в светлината на икономическия и правен контекст, антиконкурентно поведение по своята същност и не е необходимо да се анализират неговите ефекти върху пазара.

Въпросът за надеждността на предоставените от Samsung доказателства е повдигнат както от Infineon, така и от Philips. В това отношение Общият съд посочва, че въпреки необходимостта от известна предпазливост по отношение на доказателствата, предоставени от предприятията, кандидатстващи за намаление на глобата съгласно Известието на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели („Известието“), желанието на предприятието да се възползва от възможностите, предоставени от Известието, не създава непременно стимул за предоставяне на изопачени доказателства и не превръща предоставените доказателства в такива с по-малка доказателствена стойност в сравнение с тези, предоставени доброволно от дадено предприятие. Следователно, Общият съд счита, че документите и свидетелски показания на разположение на Комисията са достатъчно надеждни, за да се обоснове твърдението за картел.

По отношение на размера на санкцията, Общият съд потвърждава глобата от 82 784 000 EUR, наложена на Infineon, и тази от 20 148 000 EUR, наложена на Philips, както и прилагането на коефициента от 16% за тежест на нарушението.

В допълнение, Общият съд постановява, че той не може да замени преценката на Комисията със собствената си такава, като отмени или намали глобата, тъй като предприятията не са изтъкнали никакви аргументи, сочещи, че Комисията е допуснала грешка при изчисляването на тези глоби.

Що се отнася до намаляването с 20% на глобата на Infineon (намаление, което Infineon смята за недостатъчно), Общият съд отхвърля аргумента, че Комисията е нарушила принципа на пропорционалност. Въпреки че е вярно, че предприятието Infineon е получило най-тежката глоба, въпреки че е имало най-малко участие в картела, оборотът му е много по-висок от този на останалите предприятия.

Накрая, Общият съд установява нередности в процедурата, но тъй като не е установено, че обжалваното решение би било различно при липсата на тези нередности, те не са отчетени от Общият съд като достатъчно основание за отмяна на обжалваното решение.

Така, Общият съд отхвърля жалбата и потвърждава глобите, наложени на Infineon и Philips от Комисията.