МОЖЕ ЛИ ФОРМАТА НА КУБА НА РУБИК ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАН КАТО МАРКА?

Author

 

Решение на Съда от 10 ноември 2016 г. по дело C-30/15 P Simba Toys/EUIPO относно “куба на Рубик“

 

Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на Общия съд от 25 ноември 2014 г., Simba Toys/СХВП — Seven Towns (Форма на куб със стени с решетъчна структура) (T‑450/09, „обжалваното съдебно решение“), което потвърждава решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 1 септември 2009 г. (преписка R 1526/2008‑2), отхвърлящо искането на жалбоподателя, Simba Toys GmbH & Co. KG, за обявяване на недействителността на триизмерния знак на встъпилата страна – Seven Towns Ltd („спорното решение“).

Дружеството Seven Towns Ltd. е собственик на триизмерен знак, регистриран за стоките от клас 28 и отговарящ на описанието „Триизмерни пъзели“, изглеждащ по следния начин :

 

 

Жалбоподателят подава иск за обявяване на марката за недействителна, като се позовава на член 51, параграф 1, буква а) във връзка с член 7, параграф 1, букви a)—в) и д) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета. Това искане е отхвърлено от инстанциите на EUIPO, както и от Общия съд.

За да отхвърли доводите на жалбоподателя относно техническата[1] функционалност на формата и по специално на решетъчната структура, позволяваща хоризонталния и вертикалния въртеж на куба, Общият съд се позовава на факта, че тези доводи почиват основно върху знанието за възможността за ротация на вертикалните и на хоризонталните ивици на „куба на Рубик“ и че тази възможност няма как да произтича от характеристиките на изобразената форма, а по-скоро е свързана с вътрешен, невидим механизъм на куба.

Според Общия съд, апелативният състав правилно не е включил този невидим елемент в анализа си относно функционалността на съществените характеристики на спорната марка. В този контекст Общият съд констатира, че от графичното изображение на марката не може по обективен и сигурен начин да се направи заключение за наличието на вътрешен механизъм начин.

Съдът констатира, че за да се анализира функционалността на даден знак по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО)№ 40/94 на Съвета, съществените характеристики на формата трябва да се преценяват с оглед на техническата функция на съответната конкретна стока.

След това отбелязва, подобно на генералния адвокат по делото, че по всяко от делата, по които са поставени решения на Съда, отнасящи се до марка, състояща се от формата на продукта, компетентните органи не са били в състояние да анализират съответната форма единствено въз основа на графичното ѝ изображение, без да вземат предвид допълнителна информация за конкретната стока.

Съдът постановява, че Общият съд дава твърде стеснително тълкуване на критериите за преценка по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета, решавайки, че за да се прецени функционалността на съществените характеристики на съответния знак, следва да се изходи от разглежданата форма, така както е представена графично, без да е необходимо да се вземат предвид допълнителни обстоятелства, които обективният наблюдател не би могъл „да разбере точно“ въз основа на графичните изображения на спорната марка, каквото обстоятелство е например възможността за ротация на отделните елементи на триизмерния пъзел от типа „куб на Рубик“.

Вследствие на това, Съдът постановява, че обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено, без да е необходимо да се разглеждат останалите доводи по това основание и останалите посочени основания за обжалване. Разполагайки с необходимата фактическа и правна рамка за да реши делото по същество, Съдът постановява, че спорното решение трябва да бъде отменено, тъй като е прието в нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета.

[1] По смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94