ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ НА ВЪЗРАСТ НАД 35 ГОДИНИ ОТ КОНКУРС ЗА ПОЛИЦАИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ОПЕРАТИВНИ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ, Е СЪВМЕСТИМО С ПРАВОТО НА СЪЮЗА

Author

Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело С-258/15, Salaberria Sorondo

Преюдициалното запитване е отправено от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Върховен съд на Баската автономна област, Испания) във връзка с тълкуването на член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директивата) (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).

Главният спор се развива между г-н Gorka Salaberria Sorondo и Academia Vasca de Policía y Emergencias (Баска академия за полицейска подготовка и подготовка за извънредни ситуации, Испания, наричана по-нататък „Академията“) по повод на решението на Академията да публикува обявление за конкурс, в което се изисква кандидатите за длъжностите полицай в полицията на Баската автономна област да не са навършили 35 години.

Г-н Salaberria Sorondo обжалва пред Върховен съд на Баската автономна област решението от 1 април 2014 г. на Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (генерален директор на Баската академия за полицейска подготовка и подготовка за извънредни ситуации, Испания), с което се определят условията за назначаване на полицаи в полицията на Баската автономна област и по-специално изискването кандидатите да не са навършили 35 години, за да участват в конкурса за назначаване. Според него въведената възрастова граница е неоправдана, тъй като ограничава правото на достъп до длъжности в публичната администрация без основателна причина и противоречи на Директивата и членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Според запитващата юрисдикция предвид високото равнище на изискванията, присъщи за функциите, възложени на държавните сили и служби за сигурност (всички функции, характерни за поддържането на обществения ред и обществената сигурност), определянето на максимална възрастова граница от 35 години за достъп до работа в полицейска служба би могло да се разглежда като пропорционално и разумно. За да потвърди това тълкуване, тя решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Определянето на максимална възрастова граница от 35 години като условие за участие в конкурс за достъп до длъжността полицай в полицията на Баската автономна област съответства ли на тълкуването [на член] 2, параграф 2, [член] 4, параграф 1 и [член] 6, параграф 1, буква в) от Директива 2000/78/ЕО […]?“.

За да отговори на поставения въпрос, на първо място Съдът проверява дали националната правна уредба попада в приложното поле на Директива 2000/78. Той приема, че тази уредба засяга условията за наемане на работа на полицейски служители и трябва да се разглежда като установяваща норми относно условията за достъп до заетост в публичния сектор по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Директивата.

На следващо място Съдът установява, че предвиденото ограничително условие отрежда по-неблагоприятно третиране на определени лица спрямо третирането на намиращи се в сходни положения други лица, като единствената причина за това е, че първите са навършили 35 години. Поради това тази правна уредба въвежда пряко, основана на възрастта разлика в третирането, по смисъла на член 1 във връзка с член 2, параграф 2, буква а) от Директивата. С оглед на този извод, Съдът извършва проверка дали тази разлика в третирането представлява дискриминация с оглед на член 4, параграф 1 или член 6, параграф 1 от Директивата.

Съгласно член 4, параграф 1 от Директивата разлика в третирането, основаваща се на характеристика, свързана с някой от признаците, посочени в член 1 (в това число и възраст), не представлява дискриминация, когато поради характера на засегнатите професионални дейности или в контекста, в който те се упражняват, такава характеристика представлява основно и определящо за професията изискване, като се гарантира, че целта е законосъобразна и изискването пропорционално. Поради това Съдът припомня, че не признакът, на който се основава разликата в третирането, а определена характеристика, свързана с този признак, трябва да представлява основно и определящо за професията изискване. Притежаването на особени физически способности е характеристика, свързана с възрастта, а функциите по защита на лицата и имуществото, задържане и охраняване на извършителите на престъпления и превантивно патрулиране могат да изискват използване на физическа сила. Естеството на тези функции предполага особена физическа годност, доколкото при изпълнението им физическите недостатъци могат да имат тежки последици не само за самите полицаи и за трети лица, но също и за поддържането на обществения ред.

Следователно притежаването на особени физически способности, за да могат да се изпълняват трите основни задачи на полицията на Баската автономна област (осигуряване на защитата на лицата и имуществото, гарантиране на свободното упражняване на правата и свободите на всяко лице и грижа за сигурността на гражданите) може да се счита за основно и определящо за професията изискване по смисъла на член 4, параграф 1 от Директивата за упражняването на разглежданата в главното производство професия.

Що се отнася до преследваната от националната уредба цел, Съдът приема, че загрижеността да се гарантира оперативният капацитет и доброто функциониране на полицейските служби представлява законосъобразна цел по смисъла на член 4, параграф 1 от Директивата.

Съдът припомня предходната си практика, според която национална правна уредба, в която максималната възраст за назначаване на полицаи в местната полиция на Ayuntamiento de Oviedo (община Овиедо, Испания) се определя на 30 години, налага непропорционално изискване, противоречащо на член 4, параграф 1 от Директива 2000/78 (решение от 13 ноември 2014 г., Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371). Същевременно той установява, че функциите, изпълнявани от полицейските сили на автономните области, са различни от възложените такива на местната полиция, които са разгледани по делото, по което е постановено решението по делото Vital Pérez. На местната полиция са възложени предимно административни функции (осигуряването на защитата на органите на местна власт и наблюдението на техните сгради, осигуряването на реда, сигнализацията и регулирането на движението в централната градска част и изпълнението на функции на административна полиция), докато полицейските служби на автономните области изпълняват оперативни функции, които могат да наложат прибягване до физическа сила и до изпълнение на задачи при трудни, а дори и екстремни условия за намеса.

Съдът кредитира представените от Академията статистически данни, от които е видно, че след навършване на определена възраст функционалните способности на полицаите в Баската автономна област се влошават и че в рамките на предстоящия десетгодишен период предстои масово застаряване на личния състав на службата. С оглед на това Съдът приема, че функциите, които трябва да изпълняват полицаите от базовата категория на полицията на Баската автономна област, включват изискващи физически усилия задачи. Наред с това, изглежда че той поддържа аргумента на Академията, че възрастта, на която се назначава полицай в полицията на Баската автономна област, предопределя колко време той ще бъде в състояние да изпълнява такива задачи. При това положение назначаване в по-напреднала възраст би навредило на възможността за възлагане на изискващите най-големи физически усилия задачи на достатъчен брой полицаи. Освен това такова назначаване не би позволило посочените задачи да се възлагат през достатъчно дълъг период от време на така назначените полицаи. Освен това, разумната организация на полицейската служба на Баската автономна област изисква да бъде осигурен баланс между броя на изискващите физически усилия длъжности, които не са пригодени за най-възрастните полицаи, и броя на изискващите по-малко такива усилия длъжности, които могат да се заемат от тези полицаи.

Според Съда недостатъците, които има опасност да възникнат във функционирането на службите на полицията на Баската автономна област, изключват възможността организирането в хода на конкурса на физически изпити, изискващи покриването на високи критерии, с елиминаторен характер да представлява по-малко ограничителна алтернативна мярка. Целта за поддържане на оперативния капацитет и доброто функциониране на полицейската служба на Баската автономна област изисква, за да се създаде отново задоволителна възрастова структура, притежаването на особени физически способности да не бъде разглеждано статично при провеждането на изпитите в конкурса за назначаване, а динамично, като се вземат предвид годините служба, които полицаят ще прослужи, след като бъде назначен.

Следователно националната правна уредба, в която се предвижда, че кандидатите за заемане на длъжностите полицай в полицията на Баската автономна област не трябва да са навършили 35 години, може (при условие че запитващата юрисдикция се увери, че различните индикации, които следват от изразените становища и представените документи от Академията пред Съда са точни) да се разглежда, от една страна, като подходяща за постигане на целта за гарантиране на оперативния капацитет и доброто функциониране на съответната полицейска служба, и от друга страна, като ненадхвърляща необходимото за постигането на тази цел.