ЕДИНЕН ПАЗАР: ИКОНОМИКА НА УСЛУГИТЕ

Author

На 10 януари 2017 r. Комисията прие пакет от мерки, благодарение на които предприятията и специалистите ще могат по-лесно да предоставят услуги в целия ЕС[1]. Представените предложения са част от пътната карта, залегнала в стратегията за единния пазар[2]. Целта им е да се разгърне потенциалът на единния пазар, за да се осигури успеха на европейските предприятия в условията на глобалната икономика. Въпреки че формира две трети от икономиката и близо 90 % от заетостта в ЕС, секторът на услугите изостава по някои показатели. Производителността нараства слабо, а пречките блокират създаването на нови предприятия и разрастването на съществуващите. Това води до повишаване на цените и ограничаване на избора на потребителите.

Предвидените мерки от Комисията са следните:

  • Нова европейска електронна карта за услуги[3]: с опростената електронна процедура доставчиците на услуги (например инженерни дружества, ИТ консултанти, организатори на търговски изложения и др.) и строителни предприятия     ще могат по-лесно да се справят с необходимите административни формалности, за да предоставят услуги в друга държава членка. Доставчиците на услуги ще поддържат връзка с едно-единствено звено за контакт в собствената си държава и на собствения си език. То ще проверява достоверността на необходимите данни и ще ги предава на приемащата държава членка. Приемащата държава членка запазва правото си да прилага нормативните изисквания, установени в националното законодателство, и да решава дали заявителят може да предлага услуги на територията ѝ. Електронната карта не променя задълженията на работодателите, нито правата на работниците.
  • Оценка на пропорционалността на националните разпоредби, свързани с професионалните услуги[4]: Комисията предлага да се опрости и прецизира начинът, по който държавите членки следва да извършват проверка за пропорционалност, преди да приемат или да изменят националните разпоредби, свързани с професионалните услуги. Близо 50 милиона души — или 22 % от работната сила в ЕС — упражняват професия, за която се изисква специална квалификация или за която е защитено използването на определено звание, например “фармацевт“ или “архитект“. За много професии, например в областта на здравеопазването и сигурността, регламентирането често е оправдано. В много случаи обаче излишно сложни, остарели правила неоснователно затрудняват квалифицирани кандидати да заемат такива работни места. Регулацията на професиите остава прерогатив на държавите членки. Съгласно правото на ЕС обаче държавата членка трябва да прецени дали е необходимо да се въвеждат нови национални професионални изисквания и дали те са балансирани.
  • Насоки за реформи на национално равнище при регламентирането на професиите[5]: Комисията предлага на държавите членки насоки за реформи на национално равнище при регламентирането на професионални услуги с най-голям потенциал за растеж и заетост: архитекти, инженери, адвокати, счетоводители, представители по индустриална собственост, агенти на недвижими имоти и екскурзоводи. Държавите членки се приканват да преценят дали с професионалните изисквания се постигат заявените национални обществено-политически цели. Насоките допълват оценките от европейския семестър конкретно за изискванията, приложими за тези професии.
  • Усъвършенствана процедура за уведомяване за национални проектозакони в областта на услугите[6]: Комисията предлага някои подобрения, така че съществуващия механизъм за представяне на проектите за национални правила в областта на услугите да се използва още по-ефикасно и прозрачно. Това ще позволи на другите държави членки или на Комисията още на ранен етап да изразят опасения за евентуални несъответствия със законодателството на ЕС.

С предложените мерки доставчиците на услуги ще могат по-лесно да се справят с административните формалности, а държавите членки ще могат да преценят кои изисквания са излишно обременяващи. Комисията обезпечава по-доброто прилагане на съществуващите разпоредби на ЕС в сектора на услугите без да ги изменя, тъй като според натрупаните данни това би дало значителен тласък на икономиката в Съюза.

 

[1] IP/17/23

[2] Съобщение: Модернизиране на единния пазар – повече възможностите за хората и бизнеса, COM(2015) 550 от 28.10.2015 г.

[3] Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване, COM(2016) 824.

[4] Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии, COM(2016) 822.

[5] Съобщение на Комисията относно препоръки за реформи при регламентирането на професионалните услуги, COM(2016)820.

[6] Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар, COM(2016)821.