ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ ИЗПОЛВАНЕ НА “КОМИТОЛОГИЯТА“

Author

Предложение за изменение на Регламент 182/2011[1]

Комитология е системата от правила, които позволяват на Европейския парламент и Съвета да упълномощят Комисията, в сътрудничество с комитет от национални експерти, да приема актове за изпълнението на европейското право в дадена област. Тези актове могат да касаят например разрешения за дадена стока, работни програми, антидъмпингови мерки, правилата за роуминг и т.н. Европейският законодател упражнява контрол върху Комисията съгласно разпоредбите на Регламент 182/2011.

На 14 февруари 2017 г., Комисията предложи изменения на Регламент № 182/2011 с цел повишаване на прозрачността и отчетността в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС.

Това законодателно предложение бе обявено още в речта на председателя на Комисията за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. Въпреки, че системата на комитологията функционира добре, проблемът, който Комисията се опитва да разреши е, че в редица случаи от последните години представителите на държавите членки не могат да се споразумеят по даден въпрос— т.нар. сценарий „без становище“. В тези случаи, според настоящите правила на комитологията, Комисията е принудена да вземе решение без ясна политическа подкрепа. Така, държавите биха могли впоследствие да прехвърлят цялата отговорност за непопулярни мерки върху Комисията. Така например, конкретно през 2015 г. и 2016 г. Комисията е била правно задължена да приеме 17 акта относно употребата на чувствителни продукти и вещества, сред които генетично модифицирани организми (ГМО) и употребата на глифозат в хербицидите.

Пакетът от четири целенасочени изменения на Регламент 182/2011 цели да повиши прозрачността по отношение на позициите на държавите членки, да позволи по-добри политически насоки и да осигури по-добра отчетност в процеса на вземане на решения. Четирите предложени мерки са:

  • промяна на правилата за гласуване в последния етап от процедурата по комитология (апелативния комитет), така че да се вземат предвид единствено гласовете „за“ или „против“ даден акт. По този начин ще се намали броят на гласувалите с „въздържал се“, както и случаите, в които комитетът не е в състояние да изрази становище и Комисията е принудена да действа без ясен мандат от държавите членки;
  • ангажиране на министрите на отделните държави, като на Комисията се предостави възможността повторно да сезира апелативния комитет на равнище министри, ако националните експерти не изразят становище; по този начин ще се гарантира, че деликатните в политическо отношение решения се обсъждат на подходящото политическо равнище;
  • повишаване на прозрачността при гласуването на равнище апелативен комитет чрез оповестяване на вота на представителите на държавите членки;
  • осигуряване на политически принос, като на Комисията се предостави възможността да отнесе въпроса до Съвета за становище, ако апелативният комитет не е в състояние да заеме позиция.

Това предложение бе обявено като една от ключовите инициативи в работната програма на Комисията за 2017 г. За приемането му се прилага обикновената законодателна процедура.

 

[1] COM(2017)85; IP/17/264