ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА 2017 Г.

Author

На 13 декември 2016 г. бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц, ротационният председател на Съвета Роберт Фицо (премиер на Словакия) и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписаха първата по рода си съвместна декларация, определяща целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г. [1]

В допълнение към текущата работа по всички вече представени законодателни предложения декларацията определя шест приоритетни области. Трите институции се ангажират да създадат необходимите условия за постигане на бърз законодателен напредък и по възможност резултати преди края на 2017 г. по следните точки:

  • Нов тласък за работни места, растеж и инвестиции — чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ 2.0), обновените инструменти за търговска защита, банковия съюз, съюза на капиталовите пазари и подобрението в управлението на отпадъците в кръговата икономика;
  • Засилване на социалното измерение на Европейския съюз — чрез инициативата за младежка заетост, подобрената координация на социалната сигурност, Европейския акт за достъпността и Европейския корпус за солидарност;
  • По-добра защита на сигурността на гражданите — чрез системата за влизане/излизане, „интелигентните граници“ и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), контрола върху огнестрелните оръжия, инструментите за инкриминиране на тероризма, изпирането на пари и финансирането на тероризма и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS);
  • Реформиране и развиване на политиката по отношение на миграцията в дух на отговорност и солидарност — чрез реформирането на общата европейска система за убежище (включително на механизма от Дъблин), пакета от мерки относно законната миграция и плана за външни инвестиции, с цел отстраняване на първопричините за миграцията чрез увеличаване на инвестициите и създаване на работни места в държавите партньори;
  • Изпълнение на ангажимента за изграждане на свързан цифров единен пазар — чрез реформи в областта на далекосъобщенията и авторското право на ЕС, използването в Съюза на радиочестотната лента около 700 MHz, предотвратяване на необоснованото блокиране на географски принцип, Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и общи правила за защита на данните;
  • Изпълнение на целта за амбициозен енергиен съюз и ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата — чрез прилагането на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., Парижкото споразумение и пакета за чиста енергия за всички европейци.

Придружаващият декларацията работен документ определя подробно инициативите, които ще бъдат ускорени през 2017 г. Наред с това декларацията, очертава четири основни проблема, които се нуждаят от особено внимание и допълнителен напредък през 2017 г.:

  • ангажимент по отношение на общите европейски ценности, принципите на правовата държава и основните права;
  • борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци;
  • съхраняване на свободното движение на работници и
  • оказване на принос за стабилността, сигурността и мира.

Декларацията предвижда съвместно проследяване на напредъка по отношение на заложените приоритети. На политическо равнище ще се организират срещи на председателите на трите институции през март, юли и ноември 2017 г. На техническо равнище прилагането на съвместната декларация ще бъде наблюдавано редовно в групата за междуинституционална координация, включваща висши служители (както е предвидено в точка 50 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество).

 

[1]https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_en, IP/16/4360.