Category archives for Том XII

SCOPE OF APPLICATION OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

(Order of the Court of 5 February 2015 in Case C-451/14, Petrus) Maria Georgieva   In order to ensure the implementation of fundamental rights and freedoms defined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Commission has been publishing, since 2010, an annual report on the application of the Charter. The...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  (Определение на Съда на ЕС по дело С-451/14, Петрус) Мария Георгиева[1]   ВЪВЕДЕНИЕ За да осигури спазването на основните права и свободи, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз (“Хартата”), Европейската комисия („Комисията“) публикува ежегодно доклад относно прилагането ѝ. В Доклада за 2013 година относно прилагането на Хартата на основните права на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ НА ЛИЦЕ ОТ СЪСТАВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА САЩ, ОТКАЗАЛО ДА СЛУЖИ В ИРАК

(Решение на Съда на ЕС в дело С-472/13, Shepherd)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bayerisches Verwaltungsgericht Мюнхен (Германия) с предмет тълкуването на член 9, параграф 2, букви б), в) и д) от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите […]

FROM “ASYLUM SEEKERS” TO “HUMAN BEINGS”: THE LEGAL STATUS OF FOREIGNERS WHO CANNOT BE RETURNED ON HUMANITARIAN GROUNDS

(Judgments in cases С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida) Dr. Valeria Ilareva   In cases M’Bodj and Abdida, the judgments in which were delivered on the 18th December 2014, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union and the Advocate General Yves Bot considered and proposed solutions to important practical matters in...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПОНЯТИЕТО „МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА“ ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ ОТ ЕДНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В ДРУГА

(Решение на Съда на ЕС в дело С-396/13, Sähköalojen ammattiliitto)   Делото е образувано по предюдициално запитване, отправено от Satakunnan käräjäoikeus (Финландия) и касае, в частност, тълкуването на няколко разпоредби от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Фактическата […]

ОТ „ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ“ КЪМ „ХОРА“: ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТВЕДЕНИ ПО ХУМАНИТАРНИ ПРИЧИНИ

(Решения на Съда на ЕС делата С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida) Д-р Валерия Иларева[1]   В делата M’Bodj и Abdida, решенията по които са постановени на 18 декември 2014 година, Големият състав на Съда на Европейския съюз и Генералният адвокат Yves Bot разглеждат и предлагат решения за важни практически въпроси в съвременната миграционна политика на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО „ЧОВЕШКИ ЕМБРИОН“ В КОНТЕКСТА НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

(Решение на Съда на ЕС от 18 декември 2014 г. по дело С-364/13, International Stem Cell Corporation)   Решението на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice на Англия и Уелс в рамките на производство между International Stem Cell Corporation (ISCO) и Comptroller General of Patents, Designs and […]

МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ЧРЕЗ ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ

(Решение на Съда на ЕС в дело С-441/13, Hejduk)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien (Търговски съд Виена), и се отнася до тълкуването на член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански […]

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА КРАЙНАТА ЦЕНА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ПРИ ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

(Решение на Съда на ЕС от 15 януари 2015 г. по дело С-573/13, Air Berlin)   Решението на Съда е постановено в отговор на преюдициално запитване, отправено от германския Федералния Върховен съд (Bundesgerichshof) в рамките на спор между въздушния превозвач Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Air Berlin) и Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband […]

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПРИ ЛИПСА НА ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ

(Решение на Съда на ЕС в дело С-268/13, Petru)   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от съда в Сибиу, Румъния, относно тълкуването на член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети […]

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА НАДЛЕЖНО ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА Н ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ГАЗА

(Решение от 23 октомври 2014 г.по съединени дела С-359/11 и С-400/11, Schulz и Egbringhoff)   Преюдициалните запитвания са отправени от германския Федерален върховен съд (Bundesgerichshof) по спорове, съответно между г-жа Schulz и дружеството Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG (TWS) и г-н Egbringhoff и дружеството Stadtwerke Ahaus GmbH (SA), по повод оплакванията, че двете […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

На 18 февруари 2015 г. Комисията постави началото на тримесечен кръг от консултации, известен като „Зелена книга“, по ключовия си проект за съюз на капиталовите пазари, който да мобилизира средства за европейските предприятия и да насърчи растежа в ЕС. Всички участници и заинтересовани страни (другите институции на ЕС, националните парламенти, предприятията, финансовия сектор и т.н.) […]

„ПЛАНЪТ ЮНКЕР” : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 1291/2013 И (ЕС) № 1316/2013

На 26 ноември 2014 г. Комисията представи съобщение, озаглавено „План за инвестиции за Европа“[2], в което се предвижда създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции („ЕФСИ“), прозрачен механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти на европейско равнище, консултантски център (Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите – „ЕКЦВИ“) и амбициозна програма за премахване на пречките пред […]

СЪОБЩЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ

Европейската комисия изложи в три съобщения от 25 февруари 2015 г. своята стратегия за изграждането на единен енергиен пазар в Европа. Основно предизвикателство пред т.нар. Енергиен съюз е да намери решения за остаряващата инфраструктура, слабо интегрираните пазари и некоординираните политики, които пречат на потребители, домакинства и предприятия да се ползват от по-голям избор или от […]

МОЖЕ ЛИ СЪД НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ДА ОТКАЖЕ ДА ПРИЗНАЕ И ИЗПЪЛНИ РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪД, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС?

(Заключение на генерален адвокат Szpunar в дело C‑681/13, Diageo Brands BV)   Фактите и преюдициалното запитване Преюдициалното запитване е отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) и има за предмет тълкуването на член 34, т. 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001, съгласно който дадено съдебно решение не се признава, ако признаването явно […]

СЪДЪТ НА ЕС УСТАНОВИ НАРУШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТИТЕ ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ

(Решение от 23 април 2015 г. по дело С-376/13, Комисия / България)   С Решение от 23 април 2015 г. Съдът на ЕС установява, че България не е изпълнила своите задължения съгласно Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент […]

НЕПРАВИЛНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ОТ СТРАНА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ И ОТКАЗ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДДС НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

(Решение на Съда на ЕС в дело С-111/14, „ГСТ — Сървиз АГ Германия“)   Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд, с предмет тълкуване на членове 193 и 194 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

КЪСЕН ПРЕЛЮД: ИЗБОРЪТ НА УДОБЕН ФЛАГ В ТРЕТА СТРАНА И ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС в дело C-83/13, Fonnship) Момчил Миланов [1]   Въведение   Правото на колективни синдикални действия в общия контекст на свободното предоставяне на услуги дълго време остава встрани от практиката на Съда на Европейския Съюз. Това се промени през декември 2007 г. с двете знакови и широко обсъждани решения в делата Viking...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.05.2015

Обзор   В периода от 1 януари 2015 г. – 31 май 2015 г. български юрисдикции са отправили 2 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания(01.01.2015 – 31.05.2015) Административен съд – София-град 1 Върховен касационен съд 1   Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на ЕС и се […]

PROFESSIONAL ART TRADERS CAN CONTRACTUALLY ALLOCATE THE BURDEN OF PAYMENT OF THE RESALE ROYALTY DUE TO THE AUTHOR

(Judgment of the CJEU in Case C-41/14, Christie’s France) Rashko Stoyanov*   The contemporary art market has turned into an international market where transactions involving art pieces are being carried out in a number of different states, each one of them having a regulatory framework of their own, as regards the rights related to art...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ИЗКУСТВО МОГАТ ДОГОВОРНО ДА РАЗПРЕДЕЛЯТ ТЕЖЕСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ОТЧИСЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕПРОДАЖБА, ДЪЛЖИМО НА АВТОРА

(Решение на Съда на ЕС в Дело C-41/14, Christie’s France) Рашко Стоянов* РЕЗЮМЕ Превръщането на съвременния пазар на изкуство в един международен пазар, където сделките с произведения на изкуството се реализират в множество национални държави, които по един или друг начин регулират правата, свързани с тези произведения, изисква да бъде осигурено адекватно ниво на защита...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES DE REFUSER LE PAIEMENT D’ASSISTANCE SOCIALE AUX CITOYENS ÉCONOMIQUEMENT INACTIFS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES

(Arrêt de la cour (grande chambre) dans l’affaire C‑333/13 du 11 novembre 2014) Silvia Petrova   L’arrêt se prononce sur la conformité de la législation allemande selon laquelle les étrangers qui entrent sur le territoire allemand afin d’obtenir l’aide sociale ou dont le droit de séjour découle du seul objectif de la recherche d’un emploi...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ЗА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ДА ОТКАЖАТ ПЛАЩАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Решение на Съда на ЕС по делото С-333/13, Dano) Силвия Петрова[1] I. Увод На 11 ноември 2014 г. Съдът на Европейския съюз постанови едно от най- коментираните напоследък  съдебни решения[2], свързани с тълкуване на принципа за равно третиране на гражданите на Съюза в контекста на проблема за социалния туризъм в рамките на Съюза. В решението...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ABOUT THE EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE UNION TO CONCLUDE CERTAIN INTERNATIONAL AGREEMENTS

Opinion of the Court of Justice (Grand Chamber) in case 1/13 Nikolay Bandakov   This article aims to present and analyse Opinion 1/13 of the Court of Justice of the EU according to which the European Union has exclusive competence to approve the accession of third countries to the Convention on the civil aspects of...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ОТНОСНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА ДА СКЛЮЧВА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Становище 1/13 на Съда (голям състав) Николай Бандаков[1]   I. Въведение Правилата за разпределяне на компетентностите между Европейския съюз и държавите членки[2] са в сила и при упражняването на външната компетентност на Съюза. Когато последният сключва международен договор, той принципно упражнява или изключителна компетентност[3], или споделена компетентност[4]. Изключителната компетентност е експлицитна (изрично уредена в Договорите),...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК