Category archives for том VII

АНТИТРЪСТОВИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР НА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Александър Галендинов[1]     Постепенната либерализация на европейските газови и електрически пазари става поетапно в периода 1996-2009 г., отваряйки европейските енергийни пазари за конкуренция. Въпреки формалната либерализация, енергийните компании продължават да имат господстващо положение на своите национални пазари, което е почти толкова силно, колкото по време на периода преди либерализацията. Макар и господстващото положение да […]

ПАКЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри т.нар. „Пакет за управление на Шенгенското пространство“. Пакетът за управление на Шенгенското пространство включва две предложения: 1. Проект за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген (2010/0312(NLE)) („предложение за създаване на механизъм […]

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

  На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри пакета от мерки за изграждане на новата европейска система за убежище. Пакетът включва следните пет мерки, първата от които бе приета и публикувана в Официален Вестник през 2011 година, а останалите четири бяха приети от Европейския Парламент на 12 юни 2013 година и публикувани […]

Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

Целта на предложението е да се създаде Европейска прокуратура и да се определят нейните правомощия и процедури.[1]То се придружава от предложение[2] за реформа на Евроюст и допълва предишно законодателно предложение[3], в което са определени престъпленията и приложимите за тях санкции. Наказателното преследване на престъпления против бюджета на ЕС понастоящем е от изключителната компетентност на държавите […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Предложението[1] се вписва в цялостната стратегия на ЕС за преминаване към електронна публична администрация и в частност създаването на ефективна правна рамка за електронните обществени поръчки. През декември 2012 г. Комисията предложи проект за модернизиране на законодателството в сферата на обществените поръчки, като една от неговите основни цели е именно да се ускори […]

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС

  Европейската комисия създаде през май 2013 г. уебсайт[1], който предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и малките и средните предприятия (МСП) могат да получат достъп до финансиране от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции. Той позволява да се намират възможности за финансиране, съобразени с конкретните […]

ЕДИНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ В ПОДКРЕПА НА БАНКОВИЯ СЪЮЗ

Европейската комисия предложи регламент за Единен механизъм за преобразуване (ЕМП) в подкрепа на банковия съюз[1].ЕМП бе оповестен от Комисията още в съобщенията „Пътна карта за създаване на банков съюз“[2]и „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз — начало на дебат на европейско равнище“[3]. Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм[4] (ЕНМ), чието задействане […]

САНКЦИИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННО СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА АНУЛИРАНА ФАКТУРА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-259/12, „Родопи-M 91“ ООД)   Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Пловдив в рамките на спор между ТД на НАП — Пловдив и „Родопи‑M 91“ ООД (наричано по-нататък „Родопи“) по повод наложена на последното административна санкция заради несвроевременно счетоводно отразяване и деклариране на анулирана фактура. Родопи […]

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПРИ ЛИПСА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ОСЪЩЕСТВЕНА ОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА

(Определение на Съда на ЕС по дела С-572/11, „Мениджърски бизнес решения“ ООД)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Велико Търново в рамките на спор между „Мениджърски бизнес решения“ ООД (наричано по-нататък „МБР“) и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр. Велико Търново, при Централно управление на […]

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС, ПЛАТЕН ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО НА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑124/12, ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК I“)     Запитването е отправено в рамките на спор между „ЕЙ И ЕС — 3С МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД (наричано по-нататък „ЕЙ И ЕС“), дружество учредено по българското право, и Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при Централно управление […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА НА ДОСТАВКАТА ПРИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-142/12, Маринов)   Преюдицалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд – Варна, в рамките на спор между г‑н Маринов, действащ като ЕТ „Лампатов — X — Христомир Маринов“ (наричан по-нататък „Маринов“), и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр. Варна, при Централно управление на […]

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА БАРТЕРНИТЕ СДЕЛКИ

(Определение на Съда на ЕС по дело С-153/12, Съни трейд)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Варнав рамките на спор между „Съни трейд“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Варна при Централно управление на НАП (наричан по-нататък „Директорът“) по повод на ревизионен акт, […]

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ИНЦИДЕНТНО ИЗВЪРШВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-62/12, Костов)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Варна, в рамките на спор между г‑н Костов, частен съдебен изпълнител, и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — град Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (наричан по-нататък „директорът“). Г‑н Костов […]

ДОКАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-78/12, „Евита-К“ ЕООД)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-София-град в рамките на спор между „Евита-К“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, София, при Централно управление на НАП по повод отказа да се признае данъчен кредитпо някои […]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТЕНИЯ ОТ НЕГО ДАНЪК, КОГАТО НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ОСВОБОДЕНА ДОСТАВКА Е ОТКАЗАНО ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-138/12, Руседеспред)   Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Варна в рамките на спор между „Руседеспред“ ООД и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — град Варна при Централно управление на НАП относно отказа на последния да възстанови на Руседеспред ДДС, който […]

ОТНОСНО ТАРИФНОТО КЛАСИРАНЕ НА SET TOP МОДУЛИ … ИЛИ ОТНОСНО СЛОЖНИТЕ И МНОГОПЛАСТОВИ СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЕС И ПРАВОТО НА СТО

(Решение на Съда на ЕС по дела С–320/11, C-330/11, C-382/11 и C-383/11, Дигиталнет и др.)  Женя Григорова [1]     От Решението на Съда на Европейския Съюз (СЕС) по дела С–320/11, C-330/11, C-382/11 и C-383/11 (по-нататък – „Решението“) научаваме, че „модем за достъп до интернет“ обозначава устройство, което може самò, без да използва и някакъв […]

ПОДСЪДНОСТТА ПО АПК СРЕЩУ ЗАЩИТАТА НА МАТЕРИАЛНИ ПРАВА, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРАВОТО НА ЕС

(Решение по дело С-93/12, Агроконсултинг) Аглика Адамова[1]   І. Въведение 1. Общата селскостопанска политика на ЕС предвижда редица материални права за българските земеделски производители. Сред най-важните за тях са правата на директни плащания, които в Република България се оторизират от Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/, в лицето на компетентни по закон органи от неговата структура. Разрешаването […]

LA PROTECTION DES VOYAGEURS AERIENS DANS LA RECENTE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE : EST-CE LE TEMPS DES CONSOLIDATIONS ?

Arpiné Manuelyan[1]   Pendant longtemps, la politique commune des transports, envisagée aux articles 90 à 100 du TFUE, n’a pas été marquée par un intérêt particulier des États membres. Toutefois, le transport aérien a connu une fulgurante expansion au cours des années 70 et, en quelques décennies, a fait l’objet d’une progressive libéralisation et diversification[2]. […]

АКТИВНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 263 (4) ДФЕС

Христо Михайлов *     Въведение От дълго време проблемите, свързани с правните средства за защита на физическите и юридическите лица срещу актове на Европейския съюз (ЕС), вълнуват правната общност, превръщайки се в един от най-дискусионните въпроси от правото на ЕС. Първоначално в чл. 173, ал. 2 от Договора за Европейската икономическа общност (ДЕИО) е […]

СПОРАЗУМЕНИЕТО ТРИПС И ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА ТЪРГОВКА ПОЛИТИКА

Решение на Съда (голям състав) по дело С-414/11 Daiichi Sankyo Светлана Чобанова[1]   Въведение Въпросът кой е компетентен да тълкува търговските споразумения, част от Споразумението за създаването на Световната търговска организация („СТО“) – Съдът на Европейския Съюз („Съда“) или националите юрисдикции, – е бил и все още е предмет на ожесточени спорове между държавите членки […]

ДВУСТРАННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС И ТРЕТА ДЪРЖАВА В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕС И ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС

Олег Темников[1] 1. Въведение Международното право през втората половина на ХХ век беше белязано от едно ново явление, останало почти незабелязано от българската правна литература. Двустранните договори за закрила на инвестициите (BilateralInvestmentTreatiesна английски език, Traitésbilatérauxd‘investissementsна френски език, по-надолу ще използваме съкращението “ДИД” – двустранни инвестиционни договори) се превърнаха в основна част от международноправната рамка на […]

ENFORCEMENT OF EU COMPETITION LAW IN THE ENERGY SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Alexander Galendinov[1]     Historically, European gas and electricity markets used to be areas legally exempt from competition[2]. However, a progressive liberalisation took place with three legislative packages, adopted from 1996 to 2009, opening these network industries to competition. But formal liberalisation was just the first step towards a more competitive European energy market. The Commission […]

КОМЕНТАР НА ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТАВА НА СЪДА НА ЕС И НА НОВИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА [1]

Доц. д.ю.н. Атанас Семов[2]     ТРИ ГОДИНИ след влизането в сила на Лисабонския договор (1 декември 2013 г.) частично бе осъществена и предвидената с него (в чл. 281 ДФЕС) възможност за изменяне на Устава на Съда на ЕС – сам по себе си първичен източник на Правото на ЕС. Измененията бяха въведени със законодателен […]

ЗАСИЛЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО ФОРМА НА ДИФЕРЕНЦИРАНА ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

Проф. д-р Жасмин Попова[1]     Общи бележки В контекста на все по-сериозни различия, както във визиите относно бъдещото развитие на Съюза, така и в икономическия потенциал на неговите държави членки, въпросите, свързани с отделните проявни форми на диференцирана интеграция, в т.ч. засиленото сътрудничество, придобиват особена актуалност. Факт е, че едва през последните 2-3 години, […]

СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

д-р Павлина Панова[1]     Увеличаването на потребностите от наказателноправно сътрудничество между държавите – членки на Европейския съюз /ЕС/, налагащо се от съвременните форми на престъпност и най-вече с оглед на нейната транснационалност придобива все по-голямо значение след Европейския съвет в Тампере през 1999 г. Осъзнаването на необходимостта от нов начин на осъществяване на съдебното […]