Category archives for том IV

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

Решение от 16 февруари 2012г. по дело C-118/11, ЕОН Асет Мениджмънт Атанас Михайлов[1]   Елементи на техническа инфраструктура в общински или държавни имоти Много често при изграждането на административна или търговска сграда е необходимо проектиране и изграждане на елементи на техническата инфраструктура (улици, мостове, тунели, надлези, подлези, преносни и разпределителни проводи и съоръжения към тях, […]

ЗАБРАНАТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ВЪЗРАСТ, В ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС

Проф. д-р Жасмин Попова*   Въведение Отправна точка на настоящия анализ е решението на Съда на ЕС от 22 ноември 2005 г. по делото Mangold[1] — не само и не толкова защото това е хронологически първото решение в тази област, а преди всичко защото оригиналният и новаторски подход на Съда в казуса предизвиква силна реакция — сериозна полемика както […]

ZUR RECHTSPRECHUNGSAUFGABE DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN UNION*

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz, D.I.A.P. (ENA, Paris), Richter am Gerichtshof der Europäischen Union, Luxemburg    I. Aufgaben des Gerichtshofes II. Wege zur Rechtseinheit III. Grenzen der Rechtseinheit IV. „In Vielfalt geeint“ – wie viel Rechtseinheit ist sinnvoll und notwendig?   Es ist Ehre und Freude zugleich, für die Zeitschrift „Evropeiski praven pregled“ […]

ОТНОСНО СЪДЕБНИЯ ИМУНИТЕТ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА ТЕХНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ПРИЛОЖИМОСТТА НА РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ І

Решение на Съда на ЕС (голям състав) от 19 юли 2012 г. по дело C‑154/11, Mahamdia Николай Бандаков[1]     1. Въведение Въпреки на пръв поглед примамливите им постове, често сътрудниците в посолствата на чуждите държави са изправени пред проблеми от трудовоправен характер, типични за работниците и служителите в частния сектор, като например лошо заплащане, риск от […]

ЮРИСТКОНСУЛТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СТРАНА ПРЕД СЪДА НА ЕС

Решение от 6 септември 2012 г., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Комисия и Република Полша/Комисия, C‑422/11 P и C‑423/11 P Съгласно член 19, първа, трета и четвърта алинея от Статута на Съда, който се прилага за Общия съд по силата на член 53 от същия статут, държавите членки и институциите на Съюза се представляват пред Съда от представител, който може да бъде […]

ПРАВОТО НА ЕС ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОНТРОЛ НА САМОЛИЧНОСТТА В 20-КИЛОМЕТРОВА ЗОНА ОТ ОБЩАТА ГРАНИЦА С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЧЕСТОТАТА И ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ТОЗИ КОНТРОЛ

Решение от 19 юли 2012 г., Adil, С-278/12 PPU   Г‑н Aдил, който твърди, че е афганистански гражданин, е задържан на територията на Нидерландия като незаконно пребиваващ в рамките на контрол, извършен от кралската военна жандармерия, докато пътува в автобус по магистрала A67/E34 в посока от Германия. Г‑н Aдил оспорва пред съд законосъобразността на задържането си, с […]

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ САНКЦИИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ПРАВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО НА САНКЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ С ПРАВОТО НА ЕС

Любимка Дюлгерова[1]   Въведение Едно скорошно решение на Съда на ЕС по дело С- 382/09, Stils Met SI, провокира българските юристи към размисъл доколко санкциите за нарушаване на митническото законодателство, предвидени в българския Закон за митниците (ЗМ), са съобразени с правото на ЕС. По цитираното делоСъдът е бил сезиран с въпроса дали правото на Съюза […]

ПРИЗОВАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛ, ПРЕБИВАВАЩ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Решение от 6 септември 2012 г., Lippens e.a., С-170/11   Група акционери в дружеството Fortis NV предявяват иск пред Rechtbank Utrecht (Нидерландия) срещу членовете на ръководството на Fortis, както и срещу самото дружество. С този иск те искат обезщетение за вредата, която твърдят, че са претърпели, като са закупили или запазили акции вследствие разпространена публично […]

ЗАБРАНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КАМИОНИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ, ПО МАГИСТРАЛАТА В ДОЛИНАТА НА РЕКА ИН В АВСТРИЯ НАРУШАВА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ В ЕС

Решение от 21 декември 2011 г., Комисия/Австрия, С‑28/09   С исковата си молба Европейската комисия, подкрепена от Италия и Нидерландия, иска от Съда да установи, по реда на чл. 226 ДЕО, че като е наложила забрана за движение по участък от магистрала А 12 в долината на река Ин (Австрия) на камиони с маса над 7,5 t, превозващи определени стоки, […]

ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА ЗА АНТИКОНКУРЕНТНИТЕ ПРАКТИКИ НА ДЪЩЕРНОТО МУ ДРУЖЕСТВО В ПРАВОТО НА ЕС

Габриела Едрева [1]   Конкурентното право на Съюза, поради своето силно икономическо естество, често въвежда понятия, чието разглеждане в чисто правна светлина би могло да се окаже особено трудно и дори опасно. В рамките на дадена група, съставена от свързани помежду си дружества, правната логика подсказва, че всяко от тези дружества би трябвало да носи […]

ЗАБРАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЦЕНОВИ ДОБАВКИ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ПО ИНТЕРНЕТ

Решение на Съда от 19 юли 2012 г., ebookers.com Deutschland, C‑112/11   Решението на Съда в разглежданото дело е постановено по преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Köln (Апелативния съд на Кьолн) в рамките на спор между ebookers.com Deutschland, дружество, продаващо самолетни пътувания чрез интернет портал, управляван от него, и Федералния съюз на сдруженията на потребителите. […]

Достъп на неуспял кандидат за работа до информация относно наетия кандидат (Решение по дело C‑415/10, Meister)

Решение от 19 април 2012 г., Meister, C‑415/10   Правото на Съюза забранява всякаква дискриминация основана на пол, възраст или етнически произход, по-специално в процедура за назначаване на работа. Galina Meister е родена на 7 септември 1961 г. и е от руски произход. Тя притежава руска диплома за „системен“ инженер, която е призната в Германия. Дружеството Speech Design […]

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО В ХОТЕЛСКИТЕ СТАИ И В ЗЪБОЛЕКАРСКИТЕ КАБИНЕТИ И ПРАВОТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ИЗЛЪЧЕНИТЕ ЗВУКОЗАПИСИ

Решения по дело С‑135/10, SCF и С‑162/10, Phonographic Performance   Милена Такева[1]   Въведение На 15 март 2012 г. Съдът на Европейския съюз (наричан по-нататък Съдът на ЕС или Съдът) произнесе две решения[2], отнасящи се до правото на продуцентите да получават справедливо възнаграждение за ползване на техни звукозаписи, публикувани с търговска цел за излъчване или за целите […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : “АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР – ДВАНАДЕСЕТ ЛОСТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАСТЕЖА И УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО „ЗАЕДНО ЗА НОВ ТИП ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“”

 (COM(2011) 206 окончателен от 13.04.2011)   Актът за единния пазар е съобщение на Комисията и не трябва да бъде бъркан с Единния европейски акт от 1986 г. « Акт за единния пазар » е названието на политическа инициатива формулираща приоритетите на ЕК относно развитието на единния пазар в навечерието на двадесетгодишнината от създаването му през 1992 г. […]

ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

(COM(2011)315)   Законодателното предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската стандартизация е едно от дванадесетте ключови приоритетни действия, посочени в съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар: дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“[1]. По това предложение вече е постигнато съгласие и се […]

РЕФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА НА ЕС

(Предложения на Европейската комисия в областта на собствените ресурси) Борис Касаветов[1]     Въпросът за финансирането на бюджета на ЕС традиционно остава в сянката на далеч по-привлекателната за политическата сфера и широката публика тема за какво се разходват европейските средства. Въпреки това начинът на финансиране, т. нар. система на собствените ресурси, е една от основните […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМСИЯ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ТРАНСАКЦИИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

(COM(2012)238)   Предложението за регламент от 4 юни 2012 г. е част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа[1]като кокретната му цел е да засили доверието при използването на електронни транзакции на вътрешния пазар.Стремежът е да се увеличи ефективността на обществените и частните онлайн услуги, електронния бизнес и електронната търговия в ЕС. Законодателството, […]

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА ОТТЕГЛИ ПРЕЮДИЦИАЛНОТО СИ ЗАПИТВАНЕ ПО ДЕЛО С 298/11

Определение от 9 юли 2012 г. по дело С‑298/11, Добруджанска петролна компания Дело C‑298/11 е образувано по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна с акт от 13 май 2011 г., постъпил в Съда на 14 юни 2011 г., в рамките на производство по дело, заведено от „Добруджанска петролна компания“ АД срещу Директора на дирекция „Обжалване и […]

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС, ПЛАТЕН ПО ПОЛУЧЕНИ ДОСТАВКИ

Решение на Съда от 12 юли 2012 година по дело C‑284/11 „ЕМС-България транспорт“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Пловдив   В последните години проблематиката, свързана с условията и модалитетите за упражняване на правото на приспадане на ДДС, е сред най-често срещаните преюдициални запитвания, отправяни от българските юрисдикции към Съда на ЕС. Предмет на […]

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕС НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪЮЗА

(Решение на Съда от 21 юни 2012 г. по дело С-15/11, Sommer)   Протоколът относно условията и договореностите за приемането на Република България ( и на Румъния) в Европейския съюз [1] предвижда, че по време на преходния период след присъединяването на новата държава членка, условията за достъпа на българските граждани до пазара на труда в останалите […]

НАЛИЦЕ ЛИ Е ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПОРАДИ ПОСТАВЯНЕТО В ОПРЕДЕЛЕНИ КВАРТАЛИ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ НА ВИСОЧИНА, НЕДОСТЪПНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Заключение на генерален адвокат Kokott от 20 септември 2012 г. по дело С-394/11, Белов   Дело С-394/11, Белов, е образувано по преюдициално запитване на българската Комисия за защита от дискриминация (наричана по-нататък „КЗД“) по повод на спор, породен от наложената практика в два квартала на гр. Монтана електромерите да се поставят на електрически стълбове на […]

ABOUT THE COMPETENCE OF MEMBER STATES TO DEFINE THE SANCTIONS FOR INFRINGEMENT OF CUSTOMS LAW AND THE COMPATIBILITY WITH THE EU LAW OF THE SANCTIONS PROVIDED FOR IN THE BULGARIAN CUSTOMS ACT

Lyubimka Dyulgerova[1]   A recent judgment of the Court of Justice of the European Union (ECJ) in case C—382/09 Stils Met SIA v Valsts ieņēmumu dienests has started a discussion among Bulgarian lawyers on whether the penalties for infringement of customs law provided for in the Bulgarian Customs Act comply with EU law. However, the […]

ОТНОСНО ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Thomas von Danwitz[1]   (Обобщение[2])   Настоящото изложение има за цел да представи някои размисли относно правораздавателната функция на Съда на Европейския съюз, и по специално относно онези негови функции, които са насочени към гарантирането на единството на правото в Съюза. В структурно отношение статията е разделена на четири части, озаглавени, както следва: I. Задачи на […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : “АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР II – „ЗАЕДНО ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“”

(COM (2012) 573 окончателен от 03.10.2012)   Съобщението на Комисията “Акт за единния пазар”[1] от април 2011 г. съдържа дванадесет законодателни мерки за по-нататъшно развитие на единния пазар. Всички те вече са под формата на законодателни предложения, приети от Комисията. Комисията счита подхода с набелязване на набор от законодателни мерки за ефективен и през октомври […]