ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ 2007-2017

· Всички
Author

П Р О Г Р А М А

9:30 часа Официално откриване на конференцията

• адв. Ралица Негенцова, Председател на Висшия адвокатски съвет
• Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз, Председател на Българската асоциация за европейско право
• Официален представител на българското правителство
• Aлександър Корнезов, съдия в Общия съд на Европейския съюз
• Лекция на Коен Ленартс, Председател на Съда на Европейския съюз

11:00 часа – кафе-пауза

11:20 часа – Вътрешен пазар на ЕС – модератор проф. Жасмин Попова

• Митническо облагане, данъчно облагане, акцизи – Мадлен Петрова, съдия във Върховния административен съд; Наталия Ангелова, съдия в Административен съд София-град; Иван Лазаров, докторант и асистент в Юридическия факултет на Университета във Виена
• Социално право на ЕС — координация на социалноосигурителните и здравноосигурителните системи – Атанаска Дишева, съдия във Върховния административен съд
• Права на интелектуална собственост – Мартин Бъбаров, докторант в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, адвокат от Софийска адвокатска колегия
• Защита на конкуренцията – Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право
• Околна среда – съдия Марина Михайлова, съдия във Върховния администраивен съд, съдия Любен Хаджииванов, Председател на Окръжен съд – Смолян, Димо Господинов, адвокат от Софийска адвокатска колегия
• Дискусия

13:00 часа – Съдебно сътрудничество – модератор доц. Боряна Мусева

• Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси – д-р Павлина Панова, Заместник-председател на Върховния касационен съд, проф. Маргарита Чинова, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; Галя Захарова, съдия във Върховния касационен съд; Галина Тонева, съдия във Върховния касационен съд, Божидар Джамбазов, прокурор във Върховната касационна прокуратура.
• Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела – проф. Маргарита Златарева, Департамент по право на Нов български университет; доц. Боряна Мусева, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
• Дискусия

14.00 часа – Обяд-коктейл

14.30 часа – Институционално право и основни права – модератор проф. Жасмин Попова

• Институционален модел на прилагането на правото на ЕС в България – д-р Христо Христев, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, адвокат от Софийска адвокатска колегия
• Съдебен контрол над усвояването на европейските фондове – д-р Станислав Костов, Катедра “Европейстика” на Философски факултет в СУ “Св. Климент Охридски, адвокат в Софийска адвокатска колегия;
• Практика на Върховния административен съд относно решаването на спорове по усвояване на средства от фондовете на ЕС – Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.
• Дискусия

16:00 часа Заключителна част
• Основни изводи относно прилагането на правото на ЕС в България в периода 2007-2017 – проф. Жасмин Попова, Юридически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”; Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС