Нови практически указания към страните относно делата пред Съда

Author

 

Съдът прие нов текст на практическите си указания към страните относно делата пред Съда (ОВ ЕС L 42 I, 14.2.2020 г., стр. 1).

 

Сред целите на тези указания, които отразяват скорошните изменения на Процедурния правилник на Съда (ОВ ЕС L 316, 6.12.2019 г., стр. 103), е да привлече вниманието на процесуалните представители и адвокатите към някои актуални промени, част от които са свързани със защитата на личните данни или с разглеждането на жалби срещу съдебни актове на Общия съд.

 

Писмената фаза на производството

 

За да не се окаже вече извършено анонимизиране на данни напълно безполезно, представителите на страните се приканват в писмените си изявления или становища да запазят в пълна степен анонимността, предоставена от запитващата юрисдикция или от Съда, в случай на производство по преюдициално запитване, или от Общия съд, в случай на жалби срещу съдебни актове на Общия съд.

 

По отношение на жалбите срещу съдебни актове на Общия съд, новите практически указания към страните припомнят, от една страна, особения характер на тези жалби — които се свеждат до правни въпроси и по принцип не би трябвало да разкриват секретна или поверителна информация — и от друга, необходимостта жалбата да се придружава от молба за допускане на обжалване, когато жалбата попада в приложното поле на член 58а от Протокола за Статута на Съда на Европейския съюз.

 

Накрая, текстът подчертава, че е важно да се спазват формалните предписания относно процесуалните документи, и по-специално свързаните с дължината на писмените изявления или становища, както и че тези документи трябва системно да се изпращат през приложението e-Curia, което гарантира в най-голяма степен бързината и безопасността на така осъществявания обмен на информация.

 

За да се улесни обработването на подаваните изявления или становища, и конкретно писменият им превод от Съда, страните все пак се приканват — наред с изпратеното по e-Curia, което се смята за автентично — да изпратят и файл с това изявление или становище във формат, който позволява редактиране, на следния адрес: editable-versions @ curia.europa.eu.

 

Устната фаза на производството

 

Що се отнася до устната фаза на производството, Съдът уточнява критериите, въз основа на които се организира съдебно заседание за изслушване на устните състезания, и целта на това заседание.

 

Освен това на процесуалните представители и адвокатите са дадени конкретни насоки за мерките, които трябва да се вземат преди съдебното заседание, за да се гарантира, че то ще се проведе по възможно най-добрия начин, по-специално в случай на увреждане или намалена подвижност на някоя от страните или на някой от нейните представители. Също така са направени допълнителни уточнения за езика на устните състезания.

Накрая, Съдът припомня многоезичната среда, в която работи, и всички практически мерки, които процесуалните представители и адвокати могат да предприемат, за да се улесни доброто протичане на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, както и да се гарантира по-конкретно че изложеното от тях ще бъде разбрано от всички лица, които участват в това заседание.