Общият съд потвърди отказ за регистрация на знака „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ като марка на Съюза на основание противоречие с обществения ред

Author

Решение от 12 декември 2019 г., Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855

 

(„Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ — Абсолютно основание за отказ — Марка, противоречаща на обществения ред — Член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 7, параграф 2 от Регламент 2017/1001“)

 

През 2016 г. г-жа Santa Conte подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на следния фигуративен знак като марка на Европейския съюз за хранителни продукти, напитки и ресторантьорски услуги:

EUIPO отказва регистрация на този знак, тъй като, според нея, той противоречи на обществения ред, на основание член 7, параграф 1, буква е) от Регламент 2017/1001.

Г-жа Conte сезира Общия съд на Европейския съюз с жалба за отмяна на това решение.

Общият съд на свой ред отхвърля жалбата. С решението си той констатира, че EUIPO правилно е преценила, че стилизираното изображение на листото от канабис е медийният символ на марихуаната и че думата „amsterdam“ насочва към факта, че в град Амстердам има многобройни пунктове за продажба на продукти от канабис, където продажбата му е позволена. Въпреки че конопът не се счита за наркотично вещество под определен праг на съдържание на тетрахидроканабинол („ТХК“), Общият съд заключава че в конкретния случай посредством обединяването на тези различните елементи разглежданият знак привлича вниманието на потребителите, които не разполагат непременно с точни научни или технически познания относно канабиса като наркотично вещество.

Що се отнася до понятието за обществен ред, Общият съд отбелязва че макар понастоящем въпросът за легализирането на канабиса за терапевтични и дори развлекателни цели да е предмет на дебати в много държави членки, при настоящото състояние на правото неговата употреба и неговото използване остават незаконни над споменатия праг в повечето от посочените държави. Затова в тези държави борбата срещу разпространението на наркотичното вещество, получено от канабис, отговаря на целите на общественото здравеопазване, насочена към борба с вредните му ефекти. Следователно режимът, приложим за употребата и използването на посоченото вещество, попада в обхвата на понятието за обществен ред.

Впрочем Договорът за функционирането на Европейския съюз гласи, че Съюзът допълва действията на държавите членки за намаляване на вредата от наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни мерки, и че незаконният трафик на наркотици съставлява една от областите на особено тежката престъпност с трансгранично измерение, в които е предвидена намесата на законодателя на Съюза. Предвид този основен интерес, Общият съд приема, че фактът, че разглежданият знак ще бъде възприет от съответните потребители като индикация, че храните и напитките, визирани в заявката за регистрация на марка, както и свързаните с тях услуги, съдържат наркотични вещества, незаконни в редица държави членки, е достатъчен, за да се направи изводът, че той противоречи на обществения ред.

Общият съд подчертава, че при положение че една от основните функции на марката е да установи търговския произход на стоката или услугата, за да даде възможност на потребителя да направи своя избор, разглежданият знак, имплицитно, но неминуемо, насърчава закупуването на такива стоки и услуги или поне банализира тяхната употреба, тъй като ще бъде възприет по гореописания начин.