Финансиране на зеления преход: Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

Author

[1]

Чрез Европейския зелен пакт, представен на 11 декември 2019 г.[2], Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Европейският преход към устойчива икономика изисква значителни инвестиции от ЕС, националния публичен сектор и частния сектор. Само за постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката ще са необходими допълнителни инвестиции в размер на 260 милиарда евро годишно до 2030 г.

Представеният на 14 януари план за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за устойчива Европа — предвижда публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро.

Въпреки че всички ще трябва да дадат своя принос някои региони ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални промени. С Механизма за справедлив преход ще се осигури съобразена с конкретните нужди финансова и практическа подкрепа, с която да се помогне на работниците и да се генерират необходимите инвестиции в тези региони.

Планът за инвестиции на Европейския зелен пакт[3]

В допълнение към другите инициативи, обявени в рамките на Зеления пакт, Планът се основава на три измерения:

  • финансиране, което да мобилизира най-малко 1 трилион евро устойчиви инвестиции през следващото десетилетие. Частното финансиране ще бъде стимулирано от най-големия досега дял от бюджета на ЕС в областта на климата и околната среда, а ключова роля ще има Европейската инвестиционна банка;
  • законодателни и други мерки — стимули за набавянето и пренасочването на публични и частни инвестиции, например насърчаване на бюджетиране, съобразено с околната среда, обществени поръчки, както и улесняване на процедурите за одобряване на държавните помощи за регионите в преход;
  • практическа помощ: Комисията ще окаже подкрепа на публичните органи и организаторите на проекти при планирането, изготвянето и изпълнението на устойчиви проекти.

Механизмът за справедлив преход[4]

Въпреки че всички региони ще се нуждаят от финансиране, Механизмът ще предоставя целева подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчат социално-икономическите последици от прехода. Механизмът ще генерира необходимите инвестиции в подкрепа на работниците и регионите, които все още разчитат в голяма степен на изкопаемите горива. Той ще допълни съществения принос от бюджета на ЕС.

Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране:

1) Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в размер на 7,5 милиарда евро, в допълнение към предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС. За да се възползват от своя дял от Фонда, държавите членки, в диалог с Комисията, ще трябва изготвят специални териториални планове за справедлив преход. Те освен това ще трябва да допринасят за всяко евро от Фонда за справедлив преход с едно евро от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс, както и да предоставят допълнителни национални средства. По този начин ще се осигури финансиране в размер между 30 и 50 милиарда евро, което ще мобилизира още инвестиции. Чрез Фонда ще се предоставят предимно безвъзмездни средства (грантове) на регионите. С тези средства ще се помогне на работниците да развият умения и компетенции за пазара на труда на бъдещето, както и на МСП, стартиращите предприятия и инкубаторите, за да създадат нови икономически възможности в тези региони. С Фонда ще се подкрепят и инвестициите в прехода към чиста енергия, например в областта на енергийната ефективност.

2) Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU за мобилизиране на инвестиции в размер до 45 милиарда евро. Целта е да се привлекат частни инвестиции, включително в устойчива енергия и транспорт, които да са от полза за тези региони и да помогнат на техните икономики да намерят нови източници на растеж.

3) Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската инвестиционна банка, подкрепен от бюджета на ЕС, за мобилизиране на инвестиции в размер на 25—30 милиарда евро. Заеми ще бъдат отпускани например за инвестиции в топлоснабдителни мрежи и саниране на сгради. Комисията ще представи законодателно предложение за създаването му през март 2020 г.

Също така, Комисията ще оказва техническа помощ на държавите членки и инвеститорите и ще гарантира участието на засегнатите общности, местните органи, социалните партньори и неправителствените организации.

Успехът на Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще зависи от ангажираността на всички участници. От съществено значение е държавите членки и Европейският парламент да запазят по време на преговорите по предстоящата финансова рамка за 2021 – 2027 г. амбициозните цели и бюджетни средства, заложени в на предложението на Комисията.

Комисията ще следи отблизо и ще оценява напредъка в хода на прехода и всяка година ще провежда среща на високо равнище по въпросите на устойчивите инвестиции с участието на всички заинтересовани страни.

[1] IP/20/17

[2] COM(2019) 640 final.

[3] COM(2020) 21 final.

[4] COM(2020) 22 final.