Правото на Европейския съюз допуска национална правна уредба, която предвижда, че собствениците в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата

Author

Решение от 5 декември 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia, C-708/17 и C-725/17, EU:C:2019:1049

 

Решението на Съда е постановено по дела, образувани по преюдициални запитвания от Районен съд Асеновград (България) (C‑708/17) и Софийски районен съд (България) (C‑725/17) с актове съответно от 6 декември 2017 г. и 5 декември 2017 г., в рамките на производства по дела „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД срещу Н.Д. (C‑708/17), и „Топлофикация София“ ЕАД срещу М.Д. (C‑725/17).

Споровете в главните производства са свързани в частност с това, че лицата оспорват сметките, които им изпраща доставчикът на топлинна енергия, като изтъкват, че не са поръчвали индивидуално доставката на тази топлинна енергия и не я използват.

Запитващите юрисдикции по дело C‑708/17 и по дело C‑725/17  искат по същество да установят дали член 27 от Директива 2011/83 във връзка с член 5, параграфи 1 и 5 от Директива 2005/29 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че собствениците на апартамент в сграда — етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент.

На първо място Съдът дава определение на понятието „потребител“ по смисъла на Директива 2011/83. Потребител може да бъде всяко физическо лице, което като страна по договори, попадащи в приложното поле на тази директива, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия. С други думи означава всяко физическо лице, което не е заето с осъществяването на стопанска или търговска дейност по занятие.  От това следва, че собствениците и титулярите на вещно право на ползване в сграда — етажна собственост, присъединена към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиентите на доставчика на енергия по силата на сключения с него договор. Доколкото обаче са физически лица, които не са заети с осъществяването на стопанска или търговска дейност по занятие, въпросните собственици и титуляри са потребители по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2011/83.Оттук следва, че обсъжданите в главните производства договори попадат в категорията на договорите за доставка на централно отопление, сключени между търговци и потребители по смисъла на член 3, параграф 1 от тази директива.

След това Съдът интерпретира понятието „непоръчана доставка“ на стока по смисъла на Член 27 от Директива 2011/83, в който се посочва, че подаването на топлинна енергия за сградната инсталация и, следователно, на общите части на сградата в съсобственост, извършена след решение, прието от съсобствеността върху тази сграда за присъединяване към централното отопление, в съответствие с националното законодателство, не представлява непоръчана доставка на енергия.

И накрая, Съдът се произнася относно метода на фактуриране на потреблението на топлинна енергия в сгради в режим на етажна собственост. Така той отбеляза, че в съответствие с директива 2006/326, държавите членки гарантират, че крайните клиенти в сферите, по-специално, електричеството и централното отопление получават индивидуални електромери, които точно измерват тяхното действително потребление, когато това е технически възможно.

Но като се имат предвид  данните, доведени до знанието на Съда, в такива сгради в режим на етажна собственост, каквито са обсъжданите в главните производства, изглежда почти немислимо да може изцяло да се индивидуализират сметките за отопление, особено що се отнася до сградната инсталация и общите части.

Следователно Съдът постановява, че Директива 2006/32 и  Директива 2012/27  трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградната инсталация се изготвят за всеки собственик на апартамент в сградата пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент.