Въздушният превозвач не е длъжен да компенсира пътниците за закъснение вследствие на повреда на самолетна гума от винт на пистата, ако е използвал всички средства, с които е разполагал, за да не допусне това събитие да доведе до голямо закъснение на съответния полет

Author

Решение от 4 април 2019 г., Germanwings, C‑501/17, EU:C:2019:288

 

Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln (Областен съд Кьолн, Германия), в рамките на спор между г‑н Wolfgang Pauels и въздушния превозвач Germanwings GmbH, относно отказа на последния да плати обезщетение за голямо закъснение на полет.

 

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

 

Фактите по делото са следните. Г-н Wolfgang Pauels  прави резервация при  Germanwings GmbH за полет от Дъблин (Ирландия) до Дюселдорф (Германия). Този полет е извършен със закъснение при пристигане от три часа и двадесет и осем минути.  Germanwings GmbH отказват да удовлетворят искането на г-н Pauels за обезщетение с мотива, че закъснението на съответния полет се дължи на повреда на гумата на въздухоплавателното средство, причинена от винт, попаднал на площадката за излитане или кацане. Според самолетната компания това е обстоятелство, което трябва да бъде считано като извънредно по смисъла на регламента на ЕС относно правата на пътниците във въздушния транспорт и съответно тя не е длъжна да компенсира пътниците за закъснението.

 

Сезиран от г‑н Pauels, Amtsgericht Köln (Районен съд Кьолн, Германия) осъжда Germanwings да му изплати 250 EUR ведно с лихви. Germanwings обжалва това решение пред Landgericht Köln (Областен съд Кьолн). При тези обстоятелства Landgericht Köln (Областен съд Кьолн)  решава да спре производството по делото и да постави на Съда запитване дали повредата на самолетна гума, причинена от намиращ се на пистата за кацане или за излитане винт, представлява извънредно обстоятелство по смисъла на член 5,параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004.

 

В решението си  Съдът посочва, че въздушният превозвач не е задължен да компенсира пътниците, ако може да докаже, че закъснението или забавянето на полета с три или повече часа при пристигане се дължи на извънредни обстоятелства, които не е можело да бъде избегнати. Също така авиокомпанията е длъжна да докаже, че е взела съобразени с положението мерки, като е използвала всички човешки или материални ресурси и финансови средства, с които е разполагала, за да не допусне това положение да доведе до отмяна или голямо закъснение на съответния полет. Съдът уточнява обаче, че не може да се изискват жертви, непоносими с оглед на капацитета ѝ към релевантния момент.

 

Така Съдът припомня, че може да се опише като извънредни обстоятелства по смисъла на регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт, събития, които по своя характер или произход не са присъщи на нормалното упражняване на дейността на авиокомпанията и са извън ефективния контрол върху него.

 

Съдът счита, че въпреки че въздушните превозвачи редовно се сблъскват с повреда на гумите на въздухоплавателното средство, повредата на гума, която се дължи единствено на сблъсъка с чужд обект, намиращ се на пистата на летището, не може поради своето естество или произход да се счита за присъща на нормалното упражняване на дейността на съответния въздушен превозвач. Следователно това е извънредно обстоятелство по смисъла на регламента относно правата на пътниците във въздухоплаването.

 

При все това, за да се опрости задължението за компенсиране съгласно регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт, въздушният превозвач също така трябва да докаже, че е използвал всички средства относно персонал или оборудване, и финансови средства, с които разполага за да избегне, голямо закъснение, в резултат подмяната на самолетна гума, предизвикана от чужд обект, намиращ се на пистата. Националната юрисдикция следва да провери дали съответния въздушен превозвач е използвал всички използвал всички човешки или материални ресурси и финансови средства, с които е разполагал, за да не допусне подмяната на гумата, повредена от намиращ се на пистата на летище чужд обект, да доведе до голямо закъснение на съответния полет.