Нови правила за имуществени режими за международните двойки в 18 държави членки

Author

От 29 януари 2019 г. се прилагат регламентите на ЕС 2016/1103 и 2016/1104 за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства. С тях се установяват ясни правила при развод или смърт и ще се слага край на паралелните и, в някои случаи противоречащи си, производства в различни държави членки, свързани например с имущество или банкови сметки.

Новите правила ще допринесат за по-лесното разделяне на общи активи при по-малко разноски. Повече от 16 милиона международни двойки ще се ползват от ясни процедури в случай на развод или на смърт на партньор. Те ще могат да спестяват около 350 милиона евро всяка година под формата на правни разноски.

Новите регламенти:

  • изясняват кой национален съд е компетентен да помогне на двойките при управлението на тяхното имущество или при разпределението му между тях в случай на развод, раздяла или смърт;
  • изясняват кое национално право има предимство, в случай че са приложими правилата на няколко държави;
  • ще улесняват признаването и изпълнението в една държава членка на съдебно решение по имуществени въпроси, постановено в друга държава членка.

Тъй като не бе възможно да се постигне единодушие сред всички държави членки, правилата ще се прилагат в 18 от тях (70 % от населението на ЕС): Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швеция. Останалите държави членки могат да се присъединят по всяко време и към двата регламента, а междувременно ще продължат да прилагат своето национално право.

[1] IP/19/681.