Условия за прилагане на изключението по Директива 2014/24/ЕС, позволяващо да се възложи обществена поръчка с предмет услуги за превоз на пациенти с линейка без обявяване на процедура

Author

Решение от 21 март 2019 г., Falck Rettungsdienste и Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234

 

Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия, в рамките на спор между Falck Rettungsdienste GmbH и Falck A/S, Stadt Soligen (град Солинген, Германия) във връзка с прякото възлагане на обществена поръчка „Услуги за спешна помощ в Солинген проект № V16737/128“, без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз.

Запитването се отнася по-специално до тълкуването на член 10, буква з) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).

Фактите по делото са следните. През март 2016 г. град Солинген решава да поднови възлагането на обществена поръчка за общински услуги за спешна помощ за срок от пет години. Проектът за поръчката по-специално се отнася до използването на общински линейки, от една страна, за интервенции за оказване на спешна медицинска помощ с основна задача грижа и обслужване на спешни пациенти от медицински специалисти, подпомагани от парамедик, и от друга страна, за медицински транспорт с основна задача грижа и обслужване на пациенти от парамедици, подпомагани от санитар. Град Солинген не е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, а отправя покани за представяне на оферти до четири сдружения. След получаване на офертите на Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land eV и на Malteser Hilfsdienst eV са били възложени дейностите по една от двете обособени позиции, съставляващи спорната обществена поръчка. Falck Rettungsdienste, който е доставчик на услуги за спешна и болнична помощ, както и групата Falck A/S, към която принадлежи Falck Rettungsdienste (накратко „Falck и др.“), упрекват град Солинген, че е възложил спорната обществена поръчка, без предварително да е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз и подават жалба пред Комисията по обществени поръчки.

Комисията отхвърля жалбата като недопустима и делото стига до Върховен областен съд Дюселдорф, който решава да постави на Съда на ЕС няколко преюдициални въпроса.

Въз основа на подробен анализ на Директива 2014/24, Съдът приема на първо място, че член 10, буква з) от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него изключение от прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки включва обслужването и грижата за спешни пациенти в линейка за оказване на спешна медицинска помощ от медицински специалист/парамедик, обхванати от код 75252000‑7 (услуги по аварийна безопасност) по CPV, както и квалифицирания медицински транспорт, обхванат от код 85143000‑3 (услуги за превоз с линейка) по CPV, доколкото квалифицираният медицински транспорт действително се осигурява от лица, които са надлежно обучени да предоставят първа помощ, и се отнася до пациент, чието здравословно състояние има опасност да се влоши по време на този превоз.

На второ място, според Съда, член 10, буква з) от Директива 2014/24 трябва да се тълкува в смисъл, от една страна, че не допуска сдружения за оказване на помощ, признати съгласно националното право за организации за гражданска защита и гражданска отбрана, да се считат за „организации или сдружения с нестопанска цел“ по смисъла на тази разпоредба, доколкото признаването на статут на сдружение за оказване на помощ съгласно националното право не зависи от преследването на нестопанска цел, и от друга страна, че организациите или сдруженията, чиято цел е изпълнение на социални дейности, които нямат търговска цел и инвестират евентуалната си печалба с оглед на постигането на целта на организацията или сдружението, представляват „организации или сдружения с нестопанска цел“ по смисъла на посочената разпоредба.