Нови правила за допускане на жалби срещу актове на Общия съд по дела, преминали двоен контрол

Author

Съгласно измененията на Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз и Процедурния правилник на Съда, които влизат в сила на 1 май 2019г.[1], жалби срещу актовете на Общия съд ще се допускат, изцяло или частично за разглеждане, само ако повдигат въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

Във връзка с реформата в организацията на съдебната власт на Европейския съюз Съдът и Общият съд проведоха съвместно обсъждане на упражняваната от всеки от тях компетентност и анализираха необходимостта от внасяне на определени промени, по-специално в реда за разглеждане от Съда на жалби срещу актове на Общия съд.

Извършеният анализ показва, че често се обжалват актове на Общия съд по дела, които вече са преминали двоен контрол — първо от независим орган за административно обжалване, а след това от Общия съд, и че Съдът отхвърля много от тези жалби поради явна недопустимост или явна неоснователност.

Така, по съображения за добро правораздаване се предлага въвеждането на производство във връзка с жалбите против актове на Общия съд по такива дела, позволяващо на Съда да допусне жалба против акт на Общия съд, изцяло или частично, само когато тя повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

Съгласно новите правила жалбите срещу актове на Общия съд, които се отнасят до решение на независим апелативен състав на някоя от следните служби или агенции, се разглеждат само при условие че Съдът предварително е допуснал обжалване:

  • Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Аликанте, Испания),
  • Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) (Анже, Франция),
  • Европейска агенция по химикали (ECHA) (Хелзинки, Финландия),
  • Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (Кьолн, Германия).

По посочените дела към жалбата трябва да се приложи молба за допускане на обжалването с максимална дължина от 7 страници, в която жалбоподателят излага ясно повдигания с жалбата въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза. В отсъствието на такава молба жалбата ще бъде обявявана за недопустима.

Ако молбата отговаря на предписаните формални изисквания, Съдът се произнася относно допускането на обжалването в най-кратък срок с мотивирано определение, което се публикува на неговия уебсайт. Решението се взема по предложение на съдията докладчик, след изслушване на генералния адвокат, от специално създаден за целта състав, председателстван от заместник-председателя на Съда и включващ, наред с него, съдията докладчик и председателя на състава от трима съдии, в който участва съдията докладчик към датата на подаване на молбата.

Определението за допускане на обжалване се връчва на страните по съответното дело пред Общия съд заедно с жалбата и в него се уточняват, когато жалбата е допусната частично, основанията или частите на жалбата, до които трябва да се отнася писменият отговор.

Секретарят на Съда уведомява Общия съд, а когато не са били страни по съответното дело пред този съд — и държавите членки, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, за решението да се допусне обжалване.

[1] В L 111, 2019 г., стр. 1.