ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА: 5,5 МИЛИАРДА ЕВРО ГОДИШНО ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ

Author

 

[1]

 

На 7 юни 2017 г. Европейската комисия даде началото на Европейски фонд за отбрана, който ще координира и допълва националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии. Фондът беше обявен от председателя на ЕК Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г. и март 2017 г.

Според някои изчисления липсата на сътрудничество между държавите членки в областта на отбраната и сигурността струва между 25 милиарда и 100 милиарда евро годишно. До 30 % от годишните разходи за отбрана биха могли да бъдат спестени чрез обединяването на обществени поръчки. Разпокъсаният подход по отношение на отбраната води също така до ненужно дублиране и се отразява на способността за  разгръщане на силите за отбрана. В ЕС съществуват 17 различни видове основни бойни танкове, а в САЩ — само един.

Целта на Фонда е именно да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите, намаляване на дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Фондът ще бъде решаващ фактор за стратегическата автономност на ЕС и за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, като държавите членки ще запазят контрол. Той ще има две направления:

  • Научно-изследователска дейност: това направление на фонда вече дава първите си резултати. През 2017 г. ЕС за първи път ще предложи безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика. Това направление ще бъде финансирано с:
    • 90 милиона евро до края на 2019 г., като за 2017 г. са отделени 25 милиона евро. На 7 юни т.г. ЕК обяви и покана за представяне на предложения за проекти в областта на безпилотните системи в морска среда и войсковите системи. Подписването на първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства се очаква до края на тази година.
    • 500 милиона евро годишно след 2020 г. През 2018 г. Комисията ще предложи специална научноизследователска програма на ЕС, посветена на отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро, което ще превърне ЕС в един от най-големите европейски инвеститори в научни изследвания в областта на отбраната.
  • Разработване и придобиване: Фондът ще насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде заделена за проекти, свързани с трансграничното участие на малки и средни предприятя (МСП). ЕС ще предостави съфинансиране в размер на:
    • 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г. по линия на специална програма в областта на отбраната и промишленото развитие, която беше предложена днес.
    • 1 милиард евро годишно след 2020 г. За периода след 2020 г. ще бъде изготвена по-мащабна програма, с прогнозен годишен бюджет в размер на 1 милиард евро. Програмата ще привлече национално финансиране, като е възможно да бъде генерирана обща инвестиция за развитие на отбранителни способности в размер на 5 милиарда евро годишно след 2020 г.

Европейският фонд за отбрана ще допълни други две текущи работни направления: Плана за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, както и изпълнението на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана от председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и генералния секретар на НАТО. Що се отнася до бъдещето — след Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа — днес Комисията публикува и документ за размисъл с цел стартиране на обществена дискусия за това как ЕС на 27-те може да се развива в областта на отбраната до 2025 г.

 

[1] IP/17/1508. Съобщение на Комисията COM(2017) 295 final.