СЪЩЕСТВУВА ПРАВО ЗА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ЗА ПОЛУЧЕНА ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ОБЕКТ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ, КОГАТО ПОСЛЕДНОТО ПОЛУЧАВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО РЕЗУЛТАТА ОТ ТЕЗИ УСЛУГИ

Author

Решение от 14 септември 2017 г., Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments,

C‑132/16, EU:C:2017:683

 

Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд във връзка с тълкуването на отделни разпоредби относно правото на приспадане от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС), в рамките на съдебен спор между Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София и „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД („Ибердрола“), във връзка със съставени на дружеството два ревизионни акта относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС), платен за получени доставки.

Съгласно фактите по делото Ибердрола планира изграждането на ваканционни жилища, които ще се отдават под наем, върху земя, чийто собственик е дружеството. За да бъде свързан комплекса към общинската канализацията, е необходима основна реконструкция на същтата, за да бъде в стстояние да поеме отпадните води на планирания комплекс. Ибердрола се споразумява с общината да извърши строително-монтажните работи по каналицационната система за своя сметка. След извършената реконструкция на общинската канализация, Ибердрола приспада данъчния кредит по отношение на възникналите разходи. Националната данъчна служба отказва да признае право на приспадане на данъчния кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, който акт е обжалван от Ибердрола.

Запитващата юрисдикция цели с въпросите си, които Съдът разглежда заедно, да установи дали член 168, буква a) от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения по получени доставки ДДС за доставката на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност.

За да се отговори на въпроса дали при обстоятелства като тези в главното производство Ибердрола има право да приспадне платения ДДС за получени доставки, за да извърши реконструкция на канално-помпената станция, Съдът на ЕС приема, че е необходимо да се установи дали съществува пряка и непосредствена връзка между посочената услуга за извършване на реконструкция, от една страна, и от друга страна, облагаема сделка, извършена от Ибердрола, или икономическата дейност на това дружество.

От акта за преюдициално запитване следва, че без реконструкцията на канално-помпената станция свързването към нея на сградите, които Ибердрола е предвидило да построи, би било невъзможно, поради което реконструкцията е била абсолютно необходима за осъществяването на този проект и че поради това без такава реконструкция Ибердрола не би могло да упражнява икономическата си дейност.

Фактът, че Община Царево също се ползва от тази услуга, не може да обоснове отказ на съответното право на приспадане в полза на Ибердрола, ако е установено наличието на такава пряка и непосредствена връзка, като проверката на това обстоятелство е от компетентността на запитващата юрисдикция.

Запитващата юрисдикция следва също така да провери дали тази услуга се ограничава само до необходимото за осигуряване на свързването на построените от Ибердрола сгради към канално-помпената станция, разглеждана в главното производство, или надхвърля необходимото за тази цел. Като в първия случай би следвало да се признае право на приспадане на платения по получени доставки ДДС, с който са били обложени всички направени разходи за реконструкция на посочената канално-помпена станция, тъй като тези разходи могат да се разглеждат като тясно и непосредствено свързани с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице. Обратното, в случай че строителните работи във връзка с реконструкцията надхвърлят нуждите само на построените от Ибердрола сгради, на дружеството би следвало да се признае право да приспадне само платения по получени доставки ДДС, с който е била обложена частта от направените разходи за реконструкцията на разглежданата в главното производство канално-помпена станция, която е обективно необходима, за да може Ибердрола да извършва облагаемите си сделки.

При тези обстоятелства Съдът отговаря, че член 168, буква a) от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения ДДС за получена доставка на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност, доколкото тези услуги не надхвърлят необходимото, за да може посоченото данъчнозадължено лице да извършва последващи облагаеми сделки, и стойността им е включена в цената на тези сделки.