ПИСМЕНИТЕ ОТГОВОРИ, ДАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА, ДО КОИТО ТОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП

· НАКРАТКО, Том XX
Author

Решение от 20 декември 2017 г., Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994

 

Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между г‑н Peter Nowak и Data Protection Commissioner (комисар за защита на личните данни, Ирландия) по повод отказа на последния да предостави на г‑н Nowak достъп до коригирана работа от изпит, на който се е явил като кандидат, с довода че съдържащата се в нея информация не представлява лични данни и се отнася до тълкуването на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10).

В качеството си на стажант експерт-счетоводител г‑н Nowak издържа успешно изпитите по счетоводство за първо ниво и три от изпитите за второ ниво, организирани от Institute of Chartered Accountants of Ireland (ирландска професионална организация на експерт-счетоводителите). Той обаче не издържа изпита по „стратегическо финансово и управленско счетоводство“, в който на кандидатите се предоставя възможност да използват материали (изпит „с отворена книга“).

След като не успява да издържи този изпит за четвърти път, през есента на 2009 г. г-н Nowak подава жалба, с която оспорва изпитния резултат. След като тази жалба е отхвърлена, през май 2010 г. той подава молба за достъп до всички засягащи го лични данни, съхранявани от професионалната организация на експерт-счетоводителите. Професионалната организация на експерт-счетоводителите изпраща на г-н Nowak 17 документа, но отказва да му предостави неговата писмена изпитна работа с довода, че тя не съдържала лични данни.

Пред Върховния съд на Ирландия г-н Nowak оспорва решението на Комисаря за защита на данните, според когото писмените изпитни работи по принцип не представляват лични данни. Тази юрисдикция иска от Съда на ЕС да се установи дали писмените отговори, дадени от кандидат по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тях представляват лични данни.

В решението си Съдът на ЕС припомня, че съгласно цитираната Директива лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице. В тази връзка кандидат на изпит за професионални умения е физическо лице, което може да се идентифицира пряко по името му или непряко по идентификационен номер, които са отбелязани върху писмената изпитна работа или заглавната страница на тази работа като е без значение дали проверителят може да идентифицира кандидата в момента на поправяне и оценяване на писмената изпитна работа.

Относно въпроса дали писмените отговори, дадени от кандидата по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тях представляват информация, засягаща този кандидат, Съдът на ЕС уточнява, че употребата на израза „всяка информация“ в определението на понятието „лични данни“, съдържащо се в директивата, отразява целта на законодателя на Съюза да придаде широк смисъл на това понятие, което не се свежда до чувствителната информация или информацията с частен характер, а потенциално обхваща всякакъв вид информация, както обективна, така и субективна, под формата на становища или преценки, при условие че „засяга“ съответното лице. Последното условие е изпълнено, ако поради своето съдържание, крайна цел или последици, информацията е свързана с определено лице. Писмените отговори, дадени от кандидат на изпит за професионални умения, съответно представляват такава информация, свързана с личността му. Съдържанието на тези отговори отразява равнището на знания и умения на кандидата в определена област, а крайната цел на събирането на отговорите е да се оценят професионалните способности на кандидата и уменията му за упражняване на съответната професия. Използването на тази информация, което по-специално намира отражение в издържането или неиздържането от кандидата на съответния изпит, може да има последици за неговите права и интереси, тъй като може да предопредели или повлияе например на шансовете му за достъп до желаната професия или работа.

В същото време, според Съда на ЕС, коментарите на проверителя по отговорите на кандидата също представляват засягаща го информация. Съдържанието на тези коментари съответно е отражение на становището или преценката на проверителя относно постигнатите индивидуални резултати от кандидата по време на изпита и по-специално относно неговите знания и умения в съответната област.

Без значение за квалифицирането на тези коментари като лични данни е възражението направено от ирландското правителство, че това квалифициране по принцип осигурява на кандидата права на достъп и на поправяне. Съгласно възприетото в решението, правото на поправяне очевидно не може да позволи на кандидат „да поправи“ a posteriori „неправилни“ отговори, тъй като те изобщо не представляват неточност по смисъла на директивата, която да осигурява право на поправяне. Възможно е обаче да възникнат положения, при които тези отговори и коментари да се окажат неточни, например в резултат на размяна по погрешка на писмените изпитни работи, поради което отговорите на друг кандидат са приписани на съответния кандидат. Освен това, не може да се изключи възможността кандидат да има право да поиска от администратора на данните отговорите му на изпита и коментарите на проверителя по тях след определен период от време да бъдат изтрити, тоест унищожени.

Съдът приема, че предоставянето на кандидат на право на достъп до отговори и коментари, във връзка с проведения от него професионален изпит, служи на целта на директивата, а именно да гарантира защитата на правото на кандидата на личен живот при обработването на засягащите го данни, при това независимо дали въпросният кандидат разполага с такова право на достъп и по силата на националната правна уредба. В това отношение Съдът на ЕС припомня, че защитата на основното право на личен живот по- специално предполага всяко физическо лице да може да се увери, че засягащите го лични данни са точни и се обработват законосъобразно. Накрая, Съдът на ЕС уточнява, че правата на достъп и на поправяне не обхващат изпитните въпроси, които сами по себе си не представляват лични данни на кандидата.

Съдът на ЕС припомня също така, че в правото на Съюза се предвиждат някои ограничения на тези права. Държавите членки съответно могат да приемат законодателни мерки за ограничаване на обхвата на предвидените права и задължения, ако подобно ограничаване представлява необходима мярка за гарантиране на правата и свободите на други лица.