РЕФОРМА НА ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Author

(Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Визовия кодекс)[1]

 

На 14 март 2018 r. Комисията предложи реформи на общата визова политика на ЕС, за да адаптира действащите правила към променящите се рискове във връзка със сигурността и незаконната миграция, както и към развитието на технологиите. Наред с по-дългосрочната цел за приемане на България в Шенгенското пространство, един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е „Сигурност и стабилност в силна и единна Европа“.

В момента гражданите на 105 трети страни се нуждаят от виза за влезнат на територията на ЕС. Благодарение на предложените изменения на Визовия кодекс[2] законно пътуващите лица ще могат по-лесно да получават визи, с което ще се улеснят туризмът, търговията и стопанската дейност, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат смекчени рисковете, свързани с незаконната миграция. Туристическата и пътническата индустрия играят ключова роля в европейската икономика, като на тях се дължат 10 % от БВП на ЕС. Въпреки че държавите — членки на ЕС са сред водещите световни туристически дестинации, дългите и тромави процедури могат да имат възпиращ ефект върху пътуването на туристи до Европа, да отклонят инвестициите и потреблението към други държави и да въздействат отрицателно върху икономиката на ЕС. Същевременно ползите от пътуването с визи трябва да бъдат балансирани с подобряване на управлението на миграцията, сигурността и границите.

Основната цел на предложените изменения е по-прости, по-бързи и по-сигурни процедури за визи.

  • По-бързи и по-гъвкави процедури:Срокът за вземане на решение по заявление за издаване на виза ще бъде намален от 15 на 10 дни. Ще бъде възможно пътниците да подават заявленията си до 6 месеца, вместо 3 месеца понастоящем, преди планираното пътуване и да попълват и подписват заявленията си по електронен път.
  • Хармонизирани правила и по-дълъг срок на валидност за визите за многократно влизане: Такива визи ще се издават на надеждни редовни пътници с чисто визово досие, като срокът за валидност ще се увеличава постепенно от 1 до 5 години. Изпълнението от страна на пътниците на условията за влизане ще бъде проверявано цялостно и неколкократно.
  • Визи за краткосрочен престой, издавани на външните граници:За да бъде подпомогнат краткосрочният туризъм, на държавите членки ще бъде разрешено да издават визи за еднократно влизане направо на външните сухопътни и морски граници съгласно временни (сезонни) схеми при спазване на строги условия. Тези визи ще бъдат валидни за престой от максимум 7 дни само в издаващата държава членка.
  • Допълнителни ресурси за укрепване на сигурността: поради значителното нарастване на разходите за обработване на заявленията за визи, ще бъде въведено умерено увеличение на визовата такса (от 60 EUR на 80 EUR), която не e била увеличавана от 2006 г. насам. Това умерено увеличение ще позволи на държавите членки да поддържат адекватен брой консулски служители по света, за да осигуряват по-солидни проверки във връзка със сигурността, както и да модернизират ИТ оборудването и софтуера, без по този начин да се създават пречки за кандидатите за виза.

Също така Комисията цели подобряване на сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане. Предлага се нов механизъм, който да задейства прилагането на по-строги условия за обработването на заявления за визи, когато дадена страна партньор не сътрудничи достатъчно във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти, включително пътуващи, които са влезли редовно в Съюза чрез получена виза и след това са превишили срока на престой, посочен в нея. В новите правила се предвижда Комисията да извършва редовна оценка на сътрудничество на трети държави в областта на връщането. Ако е необходимо, Комисията, заедно с държавите членки, може да вземе решение за по-рестриктивно прилагане на някои разпоредби на Визовия кодекс, включително тези относно максималното време за обработка на заявленията, срока на валидност на издадените визи, размера на визовите такси и освобождаването на определени пътници, като например дипломатите, от тези такси.

Предложените изменения на Визовия кодекс са първата стъпка от реформата на общата визова политика на ЕС, която ще бъде допълнена от актуализиране на Визовата информационна система (ВИС). Реформата е предназначена да улесни извършването от визовите и граничните служители на бързи и ефективни цялостни проверки по отношение на кандидатите за виза. Чрез реформата също така ще бъде попълнена още една празнота по отношение на информацията на равнище ЕС, като на националните органи ще бъде предоставена възможност за достъп до информация, както и за обмен на такава информация, във връзка с визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване с оглед на целите на управлението на външните граници и целите на сигурността. Основните разпоредби предвиждат задължителни проверки на заявленията за виза чрез справки в съответните бази данни в областта на сигурността и миграцията, както и мерки за осигуряване на пълна оперативна съвместимост на ВИС с бази данни на равнище ЕС, като например новосъздадената Система за влизане/излизане (СВИ) и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), посредством единен портал за търсене.

Преди края на 2018 г. Комисията ще започне с Европейския парламент и държавите членки проучване на възможността за пълна цифровизация на процеса за кандидатстване за виза.

[1] IP/18/1745; COM(2018) 252

[2] Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс), OB 2009 L 243, стр. 1.