ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2016 Г.

Author

На 27 Май 2015 г. Комисията предложи бюджет на ЕС за 2016 г. в размер на 143,5 милиарда евро бюджетни кредити за плащания. Бюджетът на ЕС възлиза на около 1 % от БВП на ЕС, но има силен мултипликационен ефект поради акцента върху инвестициите за създаване на добавена стойност.  Проектобюджетът за 2016 г. помага за възстановяването на европейската икономика и справянето с външните предизвикателства. Средствата ще бъдат инвестирани за увеличаване на иновациите, създаване на работни места, подпомагане на сближаването между държавите членки и между регионите, по-ефективно управление на миграцията и по-нататъшно укрепване на ролята на ЕС като фактор от световно значение. Предложението включва също вноски за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на плана за инвестиции за Европа.

В момента текат преговорите между Европейския парламент и Съвета, които съвместно ще вземат решение за окончателния бюджет, вероятно през ноември или декември т.г. Ако те не достигнат до компромис в указания от договорите срок, Комисията ще трябва да направи ново предложение. След като бъде приет, бюджетът на Съюза се управлява съвместно от държавите от ЕС и Комисията или пряко от Комисията. На практика 80 % от бюджета се управлява от национални или регионални правителства. Въпреки че бюджетът на ЕС се приема всяка година, той трябва да бъде изготвен в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР). МФР 2014—2020 г. е план за разходи, в който се посочват максималните годишни суми, които ЕС може да изразходва в различни области на дейност през седемгодишния период. С нея се определят политическите приоритети на ЕС за седем години.

Главните характеристики на проекта на бюджет на ЕС за 2016 г. са следните:

  • Почти половината от него (66,58 милиарда евро) се използват за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността.
  • Подкрепа за приоритетите на политиките на ЕK, например Енергийния съюз и цифровия единен пазар, чрез програми като Механизма за свързване на Европа (1,67 милиарда евро през 2016 г.).
  • 1,8 милиарда евро (с 30 % повече спрямо 2015 г.) за програмата „Еразъм +“ — европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще помогне на над 4 милиона души да работят и учат в ЕС през 2014—2020 г.
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез научни изследвания и иновации с програми като „Хоризонт 2020“ (10 милиарда евро през 2016 г., с 11,6 % повече от средствата през 2015 г.).
  • 2 милиарда евро за поети задължения и 500 милиона евро за плащания за гаранционния фонд на ЕФСИ, за да се мобилизират 315 милиарда евро за инвестиции в Европа. Регламентът за ЕФСИ бе приет от Европейския парламент и държавите членки на 25 юни 2015 г[1].
  • Общо 42,86 милиарда евро за земеделските стопани.
  • Средствата, свързани с миграцията са увеличени, а бързопроменящите се обстоятелства биха могли да доведат до допълнително увеличение в хода на бюджетната процедура. Проектобюджетът подкрепя Европейската програма за миграцията, с допълнително финансиране за операциите „Тритон“ и „Посейдон“, засилено оказване на спешна помощ на държавите членки с външни граници на Съюза, финансиране за обхващаща целия ЕС схема за презаселване и укрепване на агенции като Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. За 2016 г. са предвидени 833 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, двата основни източника на финансиране за мерките в рамките на политиката на ЕС в областта на миграцията и сигурността.
  • С 9,5 милиарда евро (увеличение с 28,5 %) се подпомага способността на ЕС да реагира при външни кризи, като тези в Украйна и Сирия, и да предоставя хуманитарна помощ на хората в нужда. Средствата за Европейския инструмент за съседство и за Инструмента за сътрудничество за развитие ще бъдат увеличени съответно на 2,1 милиарда евро (+ 34 %) и 2,7 милиарда евро (+ 27 %).

В проектобюджета на ЕС за всяка програма, която трябва да бъде финансирана, са включени две суми — бюджетни кредити за поети задължения (commitment appropriations) и бюджетни кредити за плащания (payment appropriations). Първите се отнасят до финансирането, което може да бъде одобрено в договорите през дадена година, а вторите – до действително изплащаните средства. В проектобюджета за 2016 г. бюджетните кредити за поети задължения възлизат на 153,5 милиарда евро (спад с 5,3 % в сравнение с 2015 г.), а тези за плащания — на 143,5 милиарда евро (увеличение с 1,6 % в сравнение с 2015 г.). Това означава, че в реално изражение плащанията са в общи линии стабилни спрямо 2015 г. Бюджетните кредити за плащания включват кредитите, необходими за постепенното изчистване на натрупаните неуредени искания за плащане от изминалия бюджетен програмен период, чийто размер достигна 24,7 милиарда евро в края на 2014 г.

Проектобюджетът на ЕС за 2016 г.(в милиони евро):

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ ПБ за 2016 г.(номинална промяна в % спрямо 2015 г.)
За поети задължения За плащания
1. Интелигентен и приобщаващ растеж: 69 440,1 (-10,9 %) 66 578,2 (-0,4 %)
Конкурентоспособност за растеж и работни места 18 618,4 (6,1 %) 17 518,1 (11,4 %)
Икономическо, социално и териториално сближаване 50 821,7 (-15,9 %) 49 060,1 (-4,0 %)
2. Устойчив растеж: природни ресурси 63 104,4 (-1,2 %) 55 865,9 (-0,2 %)
Разходи, свързани с пазара, и преки помощи 42 867,6 (-1,4 %) 42 859,3 (-1,4 %)
3. Сигурност и гражданство 2 670,0 (9,7 %) 2 259,0 (17,1 %)
4. Глобална Европа 8 881,7 (5,6 %) 9 539,2 (28,5 %)
5. Администрация 8 908,7 (2,9 %) 8 910,2 (2,9 %)
Други специални инструменти[2] 524,6 (-9,8 %) 389,0 (-7,0 %)
Общо бюджетни кредити 153 529,5 (-5,2 %) 143 541,5 (1,6%)
Като % от БНД на ЕС-28 1,04 % 0,98 %

***

[1] Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции.

[2] Другите специални инструменти включват Резерва за спешна помощ, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.