ИСКЪТ ЗА ВРЕДИ В ПРАВОТО НА ЕС: РАЗВИТИЕ, ТЕКУЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Author

Д-р Катлин Гутман[1]

Статията изследва основните положения на исковете за вреди срещу Европейския съюз в светлината на актуалното развитие в юриспруденцията и в институционалната рамка.

Изложението е структурирано в три части. В първата е обсъдено естеството и обхвата на исковете за вреди, като е обърнато особено внимание на понятието за извъндоговорна отговорност на Съюза във връзка с определяне на компетентността на юрисдикциите на ЕС, както и прилагането му при липса на незаконен акт или поведение. Във втората част е изследвано въздействието върху исковете за вреди на промените, внесени с договора от Лисабон, от гледна точка както на всеки от интеграционните стълбове от миналото, така и по отношение на страните в производството и Хартата на ЕС. В третата част са разгледани трите основни условия на исковете за вреди, отнасящи се към наличие на съществено нарушение на конкретно право от правото на ЕС, което предоставя права на лицата, наличие на вреда и наличие на причинно-следствена връзка между тях.

В рамките на своя анализ, авторът застъпва тезата, че въпреки евентуалното противоречие между  принципите и практиката по исковете за вреди срещу Европейския съюз, определени скорошни промени в юриспруденцията предоставят възможност в бъдеше този иск да се превърне в ценно средство за защита, както и за възможност за извличане на важни отговори, произтичащи от правните системи на държавите членки.

***

Link to the article in English language: THE ACTION FOR DAMAGES AGAINST THE EUROPEAN UNION: RECENT DEVELOPMENTS, ONGOING CHALLENGES, FUTURE POSSIBILITIES

***

[1]Гост-лектор и Старши асоцииран изследовател в Института за Европейско право при Университета в Льовен. Авторът е завършила Университета в Лъовен и Университета Дюк. Интересите й са съсредоточени в областта на Процесуалното право на ЕС, Конституционно и частно право. kathleen.gutman@kuleuven.be