ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС ПРЕЗ 2014 Г.

Author

Комисията прие на 9 юли 2015 г. 32-рия годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. Докладът прави преглед на постигнатите от държавите членки резултати по ключови аспекти от прилагането на правото на Съюза и се изтъкват основните развития в областта на политиката на прилагане през 2014 г. Европейският парламент ще приеме резолюция относно доклада на Комисията.

Комисията образува производство за нарушение по чл. 258-260 ДФЕС, ако държава членка нарушава правото на Съюза. Броят на образуваните производства намалява през последните пет години (от 2100 през 2010 г. до 1347 през 2014 г.). Това се дължи до голяма степен на ефективността на структурирания диалог с държавите членки чрез механизма EU Pilot преди формалното образуване на производство по чл. 258 ДФЕС. Комисията се стреми да работи с държавите членки за подобряване на изпълнението на задълженията им на ранен етап и за бързото отстраняване на потенциални нарушения. През 2014 г. 84% от случаите, свързани с България, които са разгледани чрез EU Pilot, са били разрешени без да се стига до образуване на производство (средното за ЕС е 75%).

Към 31 декември 2014 г. срещу България има 50 текущи производства (сходен резултат с предните 4 години), от които 15 са поради ненавременно транспониране на директива. Това ни нарежда приблизително в средата на таблицата за ЕС, като най-много производства има срещу Италия и Гърция (по 89), а най-малко – срещу Естония (16) и Хърватска (10). Както и през 2013 г. околната среда (322), транспортът (223) и вътрешният пазар и услугите (162) остават областите, в които през 2014 г. са образувани най-много производства за установяване на неизпълнение на задължения. Производствата срещу България следват същата тенденция съответно с 19, 9 и 8 случая във всяка от трите посочени области.

Комисията е поела ангажимент за предотвратяване на ненавременното транспониране на директиви от държавите членки след изтичането на указаните срокове. Закъснялото транспониране на правото на Съюза не позволява на гражданите и предприятията да се възползват напълно от европейското законодателство, въздейства отрицателно върху правната сигурност като цяло и несправедливо нарушава условията за честна конкуренция в рамките на вътрешния пазар.

Директивите относно капиталовите изисквания, правата на потребителите, трансграничното здравно обслужване или електрическото и електронното оборудване са няколко примера за ненавременно транспониране в държавите членки. През 2014 г. броят на производствата за ненавременно транспониране е нараснало с 22 % в сравнение с 2013 г. Комисията все така оказва съдействие на държавите членки при прилагането на правото на Съюза чрез осигуряване на широк набор от инструменти, като например планове за прилагане, документи с насоки, заседания на експертни групи и специализирани интернет страници.

В случаите на неизпълнение на задължението за транспониране в рамките на договорения срок Комисията продължава да използва възможността за налагане на финансови санкции, въведена с Договора от Лисабон. До този момент тя е завела четири иска пред Съда на ЕС (срещу Белгия, Ирландия и Финландия) с искане за налагане на такива санкции.

Гражданите и заинтересованите страни могат директно да съобщават за предполагаеми нарушения на правото на ЕС чрез онлайн формуляр за жалби, достъпен в портала Europa в раздела „Вашите права“. През 2014 г. мнозинството от подадените жалби (общо 3715) се отнасяха до заетостта, вътрешния пазар и правосъдието.